اساسنامه مؤسسه فرهنگی هنری خانه ی تئاتر

مقدمه :

با نام آفریننده ی هنر و زیبایی ، به انگیزه ی ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اشاعه ی فرهنگ و هنر اصیل و تثبیت حقوق اجتماعی و فرهنگی و هنری دست اندرکاران هنر تئاتر و اعتلای سطح کیفی و کمی این هنر والا ، بر اساس اهداف مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه ی کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و مـراکـز فرهنگی ، مؤسسه ی فرهنگی   –  هنری خانه ی تئاتر به ترتیب زیر تشکیل می گردد:

 

فصل اول : کلیات : تعاریف و اهداف موضوع فعالیت :

ماده ۱ نــام : مؤسسه ی فرهنگی – هنری خانه ی تئاتر کـه برای اختصار ذیلا” خانه ی تئاتر نامیده می شود.

ماده ۲ نوع مؤسسه : که با هدف فرهنگی و مقاصد غیر تجاری ، غیر سیاسی تأسیس شد ، غیر انتفاعی است.

ماده ۳ – تابعیت مؤسسه ، ایرانی است.

ماده ۴ – مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ صدور مجوز و رسمیت آن نامحدود است.

ماده ۵ – مرکز اصلی مؤسسه به نشانی تهران – خیابان ایرانشهر – خانه ی هنرمندان ایران است. تغییر مرکز اصلی و نشانی مؤسسه و نیز ایجاد شعبه به نمایندگی و یا تعطیل آنها با تصویب مجمع عادی و با اطلاع قبلی دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور فرهنگی بلامانع است.

ماده ۶ – سرمایه ی اولیه و  دارایی مؤسسه به شرح زیر است:

الف : سرمایه اولیه مؤسسه مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰یک میلیون ریال می باشد که از طرف خانه ی تئاتر تأمین گردیده است.

ب   : هر عضو در ابتدای امر، ورودیه ای به مبلغ تعیین شده توسط هیأت مدیره پرداخت می نماید که جمعا” جزء سرمایه اولیه مؤسسه منظور میگردد و غیر قابل استرداد خواهد بود.

ج  : کمک های بلاعوض و بدون قید و شرط نقد یا اموال منقول و غیر منقول از مؤسسات دولتی و غیر دولتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی.

 

ماده ۷ : موضوع فعالیت :

۱ – زمینه سازی و پشتیبانی از تولید مستمر نمایش در کشور.

۲ – تأثیر گذاری در بهبود سیاست های تولید تئاتر.

۳ – حمایت از حقوق گروه های جوان و دانشگاهی نمایشی.

۴ – حمایت از تئاتر شهرستان و ارسال نشریات تخصصی به شهرستانها و گسیل استادان و فن آوران به سر تا سر کشور جهت آموزش های دوره ای.

۵ – تشکل تمامی هنرمندان تئاتر کشور در قالب انجمن ها و کانونهای وابسته به خانه و ایجاد حس همکاری میان آنان.

۶ – پشتیبانی از حقوق صنفی (مادی و معنوی) اعضای خانه و ایجاد امنیت شغلی و حرفه ای و تأمین اجتماعی.

۷ – ارتباط و همکاری با سازمانها و نهادهای فرهنگی و هنری داخل کشور با در نظر گرفتن هماهنگی اهداف.

۸ – گسترش فعالیت های پژوهشی و عملی.

۹ – فراهم کردن امکان مبادله گروههای تئاتری برای اجرای نمایش با خارج از کشور.

۱۰ – اتخاذ روش های مناسب و اصولی جهت رفع خلافها ، کمبودها و نارسایی ها و موانعی که به اهداف خانه آسیب می رساند.

۱۱ – کوشش برای گسترش و فراگیر کردن تئاتر از طریق تشکیل جلسات ، سمینارها، انتشارات ، آموزش ثبت تئاترهای داخلی و داشتن مجموعه ثبت شده ای از تئاترهای خارجی .

۱۲ – تلاش برای ایجاد تالارهای جدید با مشارکت بخش خصوصی و سازمانها و نهادهای ذیربط.

۱۳ – تلاش جهت فراهم کردن امکانات رفاهی اعضاء از قبیل شرکتهای تعاونی و صندوقهای تعاون.

۱۴ – ایجاد بانک اطلاعات نمایش.

 

ماده ۸ – به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیت های فرهنگی ، هنری پیش بینی شده در این اساسنامه. خانه ی تئاتر می تواند با رعایت مقررات مربوطه به عملیات زیر مبادرت نماید:

الف – تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و وسایل و ابزار کار و تلاش به منظور تأمین هزینه های مؤسسه.

ب – سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارایی و توانایی های خانه ی تئاتر.

ج – انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده ی اهداف و موضوع خانه ی تئاتر.

د – تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص – بانک ها – مؤسسات اعتباری – قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.

 

ماده ۹ – کلیه فعالیت ها و اقدامات خانه ی تئاتر بایستی در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه ی کشوری و سیاست های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد و هرگونه تغییر در موضوع و اهداف خانه ی تئاتر قبل از ثبت تغییرات باید به اطلاع دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام گردد.

 

ماده ۱۰ – هرگاه انجام و اجرای برنامه ها و فعالیت های مؤسسه با وظایف و اختیارات برخی از سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و وزارت خانه ها ارتباط داشته باشد ، قبل از اجرای آن نسبت به کسب مجوز از سازمان یا مؤسسه دولتی – نهاد انقلابی یا وزارتخانه اقدام خواهد شد.

 

ماده ۱۱ – عضویت : عضویت مؤسسه ی خانه ی تئاتر بــرای افــراد حقـیقـی و بــه صورت های زیر امکان پذیر است:

الف – عضو پیوسته که دارای کلیه ی اختیارات و وظایف و حقوق عضویت می باشد و تحت پوشش کلیه حمایت های مادی و معنوی خانه ی تئاتر قرار دارد.

ب – عضو وابسته که ضمن برخورداری از کلیه ی حمایت های مادی و معنوی خانه ی تئاتر فقط دارای حق رأی دادن در مجامع عمومی عــادی و عــادی بطور فوق العاده می باشد.

ج – عضو افتخاری : کلیه ی کسانی که به عناوین مختلف منشاء خدمت به هنر تئاتر بوده اند (غیر از اعضای پیوسته و وابسته) با پیشنهاد هیأت مدیره ی مؤسسه و قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر ، می توانند به عضویت افتخاری خانه ی تئاتر در آیند و در صورت تأیید هیأت مدیره می توانند مورد حمایت های مادی و معنوی خانه ی تئاتر قرار گیرند.

 

ماده ۱۲ – هر یک از اعضاء می توانند عضو پیوسته ی دو گرایش تئـاتری و عضو وابسته ی گرایش های تئاتری دیگر باشد، ولی فقط می تواند به عنوان عضو یک گرایش تئاتری در انتخاب هیأت مدیره و بازرسان شرکت نماید و  نیز کاندیدای عضویت هیأت مدیره و بازرسان بشود.

ماده ۱۳ – کلیه ی اعضای پیوسته و وابسته موظفند در جلسات مجمع عمومی عادی شرکت نمایند و (اعضای پیوسته در مجمع عمومی فوق العاده) در صورتی که عضوی به عللی قادر به شرکت نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه ای رسمی یا تصدیق امضاء شده بوسیله ی یکی از اعضای هیأت مدیره ، به عضو دیگری واگذار کند. هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از یک رأی وکالتی داشته باشد. وکالت نامه ضمیمه ی صورتجلسه ی مجمع عمومی در بایگانی اسناد خانه ی تئاتر نگهداری می شوند.

 

فصل دوم، ارکان مؤسسه :

 

ماده ۱۳ – ارکان مؤسسه ی خانه ی تئاتر عبارتند از :

الف : هیأت مؤسس (مجامع عمومی)

ب : هیأت مدیره

ج : بازرسان

 

ماده ۱۴ – مؤسسه ی فرهنگی – هنری خانه ی تئاتر با تصمیم و تصویب مؤسسان که مشخصات آنان در ذیل این اساسنامه درج گردیده و امضاء کرده اند ، تأسیس شده مؤسسان و کسانی که بعدا” بر اساس ضو ابط قانونی و مقررات اساسنامه و موافقت مؤسسان به عضویت خانه ی تئاتر پذیرفته می شوند ، مجمع عمومی مؤسسه را تشکیل می دهند. وظیفه ی هیأت مؤسس خانه ی تئاتر انجام مراحل قانونی برای دعوت اولین مجمع عمومی عادی – فوق العاده – تدوین و تصویب اساسنامه – انتخاب هیأت مدیره و تعیین ضوابطی برای عضویت در خانه ی تئاتر است که پس از تشکیل اولین مجمع عمومی دیگر  سمتی نخواهند داشت.

 

ماده ۱۵ – مجامع عمومی :

مجامع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری خانه ی تئاتر است که به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود.

مجمع عمومی عادی ، سالانه یک بار برای اخذ تصمیم در موارد زیر تشکیل می شود:

الف – تعیین خط مشی خانه ی تئاتر.

ب – رسیدگی به بیلان و ترازنامه و گزارش مالی و تصویب بودجه ی خانه ی تئاتر.

ج – استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان و تصویب یا رد آن.

د – بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ی مواردی که هیأت مدیره پیشنهاد می کند.

ه – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان ، در صورت لزوم عزل آنان.

و – انتخاب روزنامه ی کثیرالانتشار برای درج آگهی های خانه ی تئاتر.

 

ماده ۱۶ – در بـــدو تأسیـس ، هیأت مـــؤسس و پس از برگزاری اولین مجمع عمومی ( مجمع عادی – فوق العاده) ، ایــن مجمع ، مسئول سیاستگذاری و تعــییـن کننده خط مشی کلی مؤسسه می باشند. این مجمع دارای اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده است.

 

ماده ۱۷ – طرز تشکیل مجمع عمومی – جلسات مجمع عمومی عادی سالی یک بار در محل تعیین شده تشکیل خواهد شد و برای رسمیت جلسه حضور اکثریت بیش از نصف اعضای پیوسته و وابسته ضرورت دارد.

تصمیمات به اکثریت آرای عده ی حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت عدم احراز اکثریت مزبور دعوت مجددی به فاصله ۱۰ – ۲۰ روز از طریق آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشار تعیین شده با قید همان دستور جلسه و دلیل عدم تشکیل جلسه ی نوبت اول ، از اعضاء به عمل می آید. این جلسه با هر تعداد عده ی حاضر رسمیت داشته و تصمیمات آن معتبر و لازم الاجرا است.

تبصره ۱ – دعوت و تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در صورت ضرورت در هر زمان بلامانع است.

تبصره ۲ – در جلسات مجمع عمومی هر عضو دارای یک حق رأی بوده و می تواند با دادن وکالت کتبی که امضای آن به تصدیق مقامات رسمی یا یکی از اعضای هیأت مدیره رسیده باشد ، حق رأی خود را به دیگری تفویض کند. هر عضو می تواند تنها از یک عضو دیگر وکالت داشته باشد و اعتبار آن وکالت فقط برای همان جلسه است.

 

ماده ۱۸ – مجمع عمومی در ابتدای جلسه یک رئیس – دو ناظر و یک منشی برای اداره ی جلسه انتخاب می کند . در جلسه مجمع عمومی فقط درباره جلسه از پیش تعیین شده مذاکره می شود و رأی گیری به صلاحدید عمومی به صورت مخفی یا علنی خواهد بود. هنگام ورود هر عضو، مشخصات وی در لیست ذکر شده و به امضای عضو می رسد. منشی جلسه صورت مذاکرات را تهیه می کند که به امضای رئیس و حضار و منشی خواهد رسید.

 

ماده ۱۹ – مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر تشکیل می شود:

الف – تصمیم گیری درباره تغییر برخی مواد یا کل اساسنامه.

ب – تصمیم گیری درباره ی مشارکت یا ادغام با تشکیلات دیگر.

ج – انحلال خانه ی تئاتر.

مجمع عمومی فوق العاده به دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره با درخواست یک سوم اعضای پیوسته از طریق درج آگهی دعوت در روزنامه ی کثیرالانتشار تعیین شده تشکیل می شود . در دعوتنامه باید موضوع تشکیل جلسه ، روز و ساعت و محل حضور قید گردد. جلسه در نوبت اول با حضور دو سوم اعضای پیوسته رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت عده ی حاضر اتخاذ می گردد.

در صورت عدم حصول اکثریت فوق ، جلسه دیگر به همین ترتیب تشکیل و با حضور اکثریت بیش از نصف اعضای پیوسته رسمیت می یابد و هرگاه در این جلسه نیز اکثریت مذکور حاصل نشود ، بار سوم به همین ترتیب دعوتنامه منتشر می گردد و با هر تعداد اعضاء حاضر جلسه رسمیت یافته و تصمیمات آن لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده ۲۰ – جلسات مجامع عمومی به دعوت رئیس هیأت مدیره یا یک سوم اعضای  پیوسته و یا بازرسان به شرح این اساسنامه تشکیل می شود. در دعوتنامه که از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده ، به عمل می آید و در محدوده خانه تئاتر نیز اعلان می گردد. باید روز ، ساعت و محل نیز در دستور جلسه قید شده باشد.

تبصره : بین روز نشر آگهی و روز جلسه نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۲۰ روز فاصله باشد.

 

هیأت مدیره :

 

ماده ۲۱ – امور اجرایی مؤسسه توسط هیأت مدیره ای متشکل از هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل از بین اعضای پیوسته خانه ی تئاتر که در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است، اداره می گردد.

 

ماده ۲۲ – جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء اعضای حاضر معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آراء ، رأی طرفی که رئیس هیأت مدیره موافق آن است لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده ۲۳ – شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات متشکله که حداقل هر ۱۵ روز یک بار در محل مؤسسه تشکیل خواهد شد الزامی است و در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی ، عضو علی البدل می تواند به جای وی در جلسه و اتخاذ تصمیمات شرکت نماید. هیأت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس بر خواهد گزید و می تواند در صورت لزوم برای سایر اعضاء ، سمت های دیگری مقرر نماید. همچنین از بین خود یا سایر اعضاء یا از غیر عضو یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و حدود وظایف و اختیارات و در صورت اقتضاء دستمزد وی را تعیین خواهد کرد. مدیر عامل مجری مصوبات هیأت مدیره و در برابر آنان مسئول می باشد. رئیس هیأت مدیره در صورت تصویب مجمع عمومی در عین حال می تواند مدیر عامل مؤسسه باشد.

 

ماده ۲۴ – هیأت مدیره به عنوان نمایندگان قانونی خانه ی تئاتر دارای کلیه ی اختیارات لازمه ای قانونی و اجرایی بوده و می توانند وظایف محوله را بین خود تقسیم و حدود اختیارات ، تکالیف و مسئولیت های مدیر عامل را تعیین نماید. اهم وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف – حفظ و حراست اموال خانه ی تئاتر و تهیه صورت دارائی از اموال آن.

ب – رسیدگی به حساب های خانه تئاتر و پرداخت بدهی ها و دریافت مطالبات آن.

ج – اجرای مصوبات مجامع عمومی در ارتباط با امور خانه ی تئاتر.

د – تهیه و تنظیم بودجه ، رسیدگی به ترازنامه مالی و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و انتخاب کمیته های مالی – حقوقی – تشخیص صلاحیت اعضا ، شورای داوری و سایر شوراها و کانون ها و انجمن های گرایش های مختلف و نظارت بر کار آنان.تدوین آیین نامه های اجرایی لازم برای امور اجرایی خانه ی تئاتر و نظارت در کار و اظهار نظر و تصویب آیین نامه های کلیه ی تشکل های زیر مجموعه.

ه – افتتاح حساب در بانک ها – خرید و فروش و اجاره و عقد قراردادهای لازم با اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی و طرح و تعقیب دعاوی اعم از حقوقی ، جزایی در مراحل مختلف دادرسی و ارجاع به داوری و تعیین داور – انتخاب وکیل و اعطای اختیارات لازم به وکلا و عزل آنان – قطع و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش و اجرای احکام و انجام کلیه ی امور و مسایل قضایی و اداری ، مالیاتی ، ثبتی و انجام کلیه ی اقدامات و تشریفات قانونی و ثبت خانه ی تئاتر و انجام کلیه ی امور مؤسسه در حدود ضوابط اساسنامه و قوانین.

و – دعوت مجامع عمومی و تهیه ی گزارش عملکرد برای تصویب مجامع عمومی و پیشنهادات لازم به مجامع.

ز – انتخاب نماینده برای معرفی به مراجع مورد نیاز.

ح – تصویب عضویت و لغو یا سلب عضویت اعضاء.

ط – انتخاب و عزل مدیر عامل و استخدام و اخراج کارکنان.

ی – تعیین ورودیه و حق عضویت اعضاء و یافتن منبع درآمد دیگر.

ک – تشکیل انجمن های صنوف مختلف تئاتری.

 

ماده ۲۵ – هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را موقتا” و با قید مدت یا شیوه ی عمل به مدیر عامل تفویض نماید.

 

ماده ۲۶ – هیأت مدیره می تواند برای تنظیم روابط و عملیات گرایش های مختلف تئاتری و امور پژوهشی و ارتباطات و فن آوری جدید و جوانب آن بین اعضاء و فعالان و علاقمندان هنر تئاتر به تشکیل انجمن ها و کانون های درون گروهی و شوراهای هماهنگی و سراسری مبادرت نماید یا با تشکل های موجود همکاری نماید. وظایف و اختیارات و شیوه اداره فرهنگی این تشکل ها بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که خود آنها با رعایت این اساسنامه و مقررات فرهنگی کشور تهیه نموده و به تصویب هیأت مدیره خانه ی تئاتر رسیده باشد. این تشکل ها می توانند اعضای  پیوسته و وابسته داشته باشند.

تبصره : شرایط داوطلبان عضویت هیأت مدیره – داشتن حداقل ۳۰ سال سن ، حسن شهرت و عضویت پیوسته باشد.

 

ماده ۲۷ –  هر یک از اعضای هیأت مدیره که بدون عذر موجه مورد قبول بازرس مؤسسه ، پس از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در سال غیبت داشته باشد مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل به ترتیب آراء جانشین وی خواهد بود. همچنین در صورت فوت ، استعفای عضو یا لغو یا تعلیق عضویت وی عضو علی البدل بعنــوان عضـــو اصلی تا پایان دوره قبول مسئولیت می نماید و عندالقتضاء جلسه ی  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نسبت به انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل دیگر تشکیل خواهد شد. در صورت استعفای جمعی هیأت مدیره که موجب انحلال هیأت مدیره می باشد، تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس هیأت مدیره باید ظرف ۱۰ الی ۲۰ روز پس از انحلال هیأت مدیره ، مجمع عمومی را دعوت به تشکیل نماید.

 

بازرس:

 

ماده ۲۸ : مــجمع عمومی عادی می تواند به منظور بررسی اسناد و امور مالی و تهیه ی  گزارش از وضعیت حساب های سالیانه و اعلام نظر درباره ی گزارش مدیر عامل و هیأت مدیره و انتظام سایر امور خانه ی تئاتر ، یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر دیگر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال از بین اعضا یا خارج انتخاب نمایند. بازرس نباید از اعضای هیأت مدیره باشد . بازرس مؤسسه بدون آن که حق دخالت مستقیم در امور اجرایی مؤسسه داشته باشد در هر زمان می تواند به اسناد و مدارک و پرونده ها  مراجعه و اطلاعات لازم را کسب و عندالزوم تذکرات ضروری را به مسئولین و متصدیان امر بدهد و مراتب را به هیأت مدیره گزارش کند. هرگاه هیأت مدیره به تذکرات و ایرادات اساسی بازرس توجه ننمایند و تخطی از مقررات و اساسنامه صدمه به اصول اهداف خانه ی تئاتر وارد آورد می تواند مجمع عمومی را دعون نماید. تشخیص و تصمیم مجمع عمومی قطعی می باشد.

تبصره – خدمات اعضای هیـأت مـدیـره و بـازرسـان افتخاری است اما هزینه ی ماموریت های محوله و هزینه های ایاب و ذهاب با نظر هیأت مدیره قابل پرداخت است. در صورت وجوب و تصویب مجمع عمومی عادی به علت اشتغال  وقت گیر مدیران و بازرسان می توان حق جلسه یا دستمزدی به شکل دیگر تعیین و پرداخت نمود.

 

فصل سوم : امور عمومی – مالی محاسباتی – انحلال و تصفیه :

 

ماده ۲۹ – سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود ، مگر در سال اول که از تاریخ تأسیس شروع و به پایان سال خاتمه می یابد.

 

ماده ۳۰ – مکاتبات عادی با امضای رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل با مهر مؤسسه و کلیه اسناد مالی تعهد آور و قراردادها و اسناد و اورق بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و امثال آن به امضای رئیس یا نایب رئیس و مسئول امور مالی هیأت مدیره با مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت.

 

ماده ۳۱ – درآمد مؤسسه خانه ی تئاتر از منابع زیر تأمین می شود:

الف ) دریافت ورودیه و حق عضویت ماهانه از اعضاء.

تبصره : حق عضویت ماهیانه بوده و هیأت مدیره مبلغ آن را تعیین می کند.

ب ) جذب کمک های بلاعوض و بدون قید و شرط از نهادهای دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی.

ج ) طرقی که هیأت مدیره با توجه به اهداف مؤسسه برای ایجاد درآمد تصویب و اجرا می کند.

د ) قبول آگهی و اعلانات در نشریه خانه ی تئاتر.

 

ماده ۳۲ – کلیه ی اموال و دارایی هایی که به مؤسسه تعلق گرفته یا بعدا” به دارایی آن افزوده شود و در دفاتر مربوطه ثبت خواهد شد و در صورتی که از محل فعالیت های مؤسسه یا طرق دیگر درآمدی تحصیل شود پس از وضع هزینه های قانونی، جاری – مازاد آن به حساب ذخیره ی احتیاطی منظور و صرف توسعه و پیشبرد اهداف مؤسسه و توان و خودکفایی آن و اعتلا دانش و اطلاعات اعضاء می گردد.

 

ماده ۳۳ – انحلال مؤسسه : در موارد زیر مؤسسه ی خانه ی تئاتر منحل می گردد:

الف – تصویب مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه .

ب – به حکم دادگاه صالح.

تبصره ۱ – در صورت انحلال خانه ی تئاتر ، دادگاه صالح یا مجمع عمومی فوق العاده (بسته به مورد) یک یا چند نفر مورد تصفیه تعیین خواهند کرد که طبق مقررات جاریه نسبت به تصفیه مؤسسه اقدام نمایند.

تبصره ۲ – باقیمانده ی دارایی های خانه ی تئاتر پس از انحلال و تصفیه در زمینه ای که به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد به مصرف خواهد رسید و مدیران تصفیه مسئول اجرای آن می باشند. این زمیــنه ها باید در جهت اهداف مؤسسه خانه ی تئاتر باشد.

 

ماده ۳۴ – هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه یا تغییر در هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه تغییرات در موضوع و اهداف بایستی با اطلاع دبیرخانه ی هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام پذیرد.

 

ماده ۳۵ – درباره مسایلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر مؤسسات غیرتجاری و ضوابط تأسیس مؤسسات ، مراکز فرهنگی مصوب شواری عالی انقلاب فرهنگی رفتار خواهد شد.

این اساسنامه در ۳ فصل مشتمل بر ۳۵ ماده و ۷ تبصره در اولین جلسه مورخ ………. مجمع عمومی عادی و فوق العاده مؤسسه فرهنگی – هنری خانه ی تئاتر با حضور اعضاء حاضر قرائت و به تصویب رسید.

 

الف – اساسنامه «مرکز / مؤسسه ……………………….. ، مشتمل بر ……. ماده و در سه فصل و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

ب – اعضای هیأت مدیره مرکز / مؤسسه فرهنگی به شرح زیر به مدت ۲ سال برگزیده شدند و با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

 

۱ –                                                             ۴ –

۲ –                                                             ۵ –

۳ –                                                              ۶ –

 

ج – سرمایه و دارایی مرکز /مؤسسه در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت و ضمن تفویض اختیار وکالت تام با حق توکیل غیر و نمایندگی به هیأت مدیره ، مقرر گردید اقدامات لازمه قانونی در زمینه مراجعه به ادارات ذیربط و اخذ مجوزهای مورد نیاز و ثبت مرکز / مؤسسه را هیأت مدیره پیگیری و انجام دهد.

د – روزنامه کثیرالانتشار ……………. برای درج آگهی های مرکز تعیین شد.

جلسه در ساعت …………… خاتمه یافت.

۱ –

۲ –

۳ –

۴ –

۵ –

 

بسمه تعالی

 

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس «مرکز مؤسسه ………………………..»

 

در ساعت            مورخ                 جلسه مجمع عمومی مؤسس ، مرکز/مؤسسه با حضور کلیه مؤسسان در محل مرکز تشکیل شد و به اتفاق آراء تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

۱ – خانم / آقای ……………………. به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل مرکز / مؤسسه به مدت ۲ سال برگزیده شدند و با امضاء صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

۲ – کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهد آور با دو امضای خانم / آقای ……………….. مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر مرکز /مؤسسه …………. معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل مرکز / مؤ سسه صادر خواهد شد.

۳ – از سوی هیأت مدیره به خانم / آقای ……………………. اختیار تام داده شد تا بر طبق اساسنامه نسبت به اخذ مجوزهای لازم و اداره امور مرکز / مؤسسه اقدامات لازمه قانونی را انجام دهند. ضمنا” اختیارات هیأت مدیره به موجب مفاد اساسنامه به نامبرده تفویض شد.

۴ – هیأت مدیره به اتفاق آراء به خانم / آقای ……………… نمایندگی و وکالت عطف نمود تا ضمن مراجعه به ثبت شرکتها اقدامات لازمه قانونی را در زمینه ثبت مرکز/مؤسسه و امضای دفاتر مربوطه انجام دهد و مشارالیه با قبول به سمت متعهد به انجام وظایف و اعمال اختیارات تفویضی گردید.

جلسه در ساعت ………. ظهر خاتمه یافت.

نام و نام خانوادگی اعضای هیأت مدیره :

۱ –

۲ –

۳ –