در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
در نکوهشِ آیینِ ناپسندِ برادر کُشی !
■ اخبار » خبر ■ شناسه خبر : 24602 ■ یکشنبه 29 آبان ساعت 11:55
نگاهی به نمایش : " فرزند یک خُنیاگرم ." ، ( به کارگردانی: شکرخدا گودرزی )

در نکوهشِ آیینِ ناپسندِ برادر کُشی !


عزیزالله حاجی مشهدی

تماشای نمایش در این روزهای پُرتب و تاب ، درنگاه نخست ، شاید از سرِ بی خیالی و فراغتِ خاطر باشد،اما در واقع چنین نیست ، "هنر" – آن هم هنر نمایش که به هزار و یک دلیل ، همواره با بی اعتنایی های فراوانی رو به رو شده است - در سخت ترین شرایط اجتماعی نیز نباید  نادیده گرفته شود . هرچند که این روزها این نگاه ، جانبداران و مخالفان خاص خودش را دارد،  با این همه ، در سخت ترین شرایط ممکن ، با حسرت و اندوه ، در کنار نمایش دوستانی کم تر از انگشتان یک دست ، در تالار چهارسو ،به تماشای این نمایش نشستم. دیدن چنین فضایی به راستی که برایم تازگی ندارد. آخرین باری که چند هفته پیش،  در تالار سنگلج  به تماشای نمایشِ " پایینِ گذر سقاخانه" یکی از نمایشنامه های متفاوت زنده یاد "اکبر رادی" نشستم، بازهم ، همین اندوه با من همراه بود. اگر عشق و دلدادگی آدم هایی از جنس" شکرخدا گودرزی" و همراهان گروه نمایش: " فرزند یک خنیاگرم" نمی بود، کدام آدم عاقلی، بیش از 9 ماه با گروهی از نمایش دوستان نا بازیگرو دلشیفته ی هنر نمایش ، روزها و ساعت ها و هفته ها سر و کله می زند تا در اجرای صحنه یی ، چنان بدرخشند تا کم تر کسی باورکند که بسیاری از بازیگران این گروه ، نخستین تجربه ی موفق بازیگری خود را بر روی صحنه ی چنین نمایش به نسبت دشواری - از نظر حفظ ضرباهنگ خاص و هماهنگی های گُریز ناپذیر میان همه ی بازیگران- به خوبی به نمایش بگذارند.

شکر خدا گودرزی در جایگاه یک نمایشنامه پردازسرشاراز انگیزه ، پیش از هر چیز با وفاداری به اصل متن شاهنامه ی فردوسی برای تدوین یک نمایش تازه، مناسب ترین برداشت های شخصی خود را داشته است. تطبیق دادن فضای حماسی اسطوره یی شاهنامه با فضای تازه یی که از قضا در آن از رَجز خوانی های معمول شخصیت هایی چون زال و رستم و ...خبری نیست و قهرمان های فردوسی در ساحتی تازه به آدم هایی زمینی و قابل باور نزدیک شده اند و حتی اگر "شهریار" اند ، از بیان ترس ها تردیدها  وبی خوابی ها و هول و هراس هایشان نیز پروایی ندارند  و نویسنده ی نمایش، آنچنان از  چهره  ی این شخصیت ها هاله های باسمه یی شکوه و جلال بی پایه  را  زدوده است که با نوعی تقدس زدایی آگاهانه از این شخصیت ها، تصویوی به درستی " واقع نما" ارایه می دهد. همه ی این ها در حالی ست که نویسنده ی نمایشنامه ، نه از متن رویدادها برابر با آنچه در شاهنامه آمده است ، دور شده است و نه  به دور از راه و رسم امانتداری در حفظ این گنجینه ی گرانبار ادبی- فرهنگی سرزمین ما، حشو وافزونه ی به میل خود بر اصل ماجراها افزوده است.

در کار تجربه گرایی و آموزش عملی و کارگاهی هنرجویان و دانشجویان هنر های نمایشی،پیش از این ها نیز چه بسیار شاهد بوده ایم که پیشگامانی از دلشیفتگان هنر تئاتر ، کسانی همچون: استاد "میکاییل شهرستانی" – نویسنده ، بازیگر ، مدرّس و کارگردان نام آشنای تئاتر- در ادامه ی کارهای آموزشی خود ، بارها و بارها  با استفاده از دلشیفتگی و توانمندی های هنرجویان خود ، دست به کار ارزنده یی زده است که برآیند آن معنای آشکار انتقال تجربه های سودمند نمایشی به نسل جوان بوده است. نسلی پُرشور که با وجود همه ی ناسازگاری ها و سرزنش هایی که گاه ، نا به جا از برخی بزرگ ترها یعنی از اولیا و مربیان خود می شوند ، بازهم تشنه ی تجربه اندوزی اند و در کنار یک استاد و مدرّس دلسوخته ی هنر تئاتر، در صحنه ی نمایش ، توانایی های خود را به تماشا می گذارند تا به عنوان یکی از جدی ترین مراحل آموزش ، پس از گذراندن دوره های پیش نیاز بازیگری ، با حضور در صحنه ی یک نمایش ، آموخته های خود را ارایه دهند. کاری که در نمایش " فرزند یک خنیاگرم" نیز از سوی کارگران این نمایش برای یک گروه12-10 -نفره از بازیگران جوان و دوستدار هنر نمایش ، بستر سازی مناسبی شکل می گیرد.

در ساختار داستان پردازانه ی تراژدی هایی که در متن شاهنامه رخ می دهد، شاید "برادرکشی" تلخی که در داستان "شغاد" و" رستم" رخ می دهد ،بسیار دردانگیزتر از نمونه های دیگر باشد. به ویژه که شخصیتی مثل رستم - با همه ی ویژگی های آشکار پهلوانی اش-  مثل همه ی قهرمان های تراژدی ، چنان ناخواسته گرفتاری پادافره  گریز ناپذیری می شود که گویی به دلیل کشته شدن "اسفندیار" ، چنین مصیبتی گریبانگیر پهلوان نامی فردوسی می شود.

در زیر متنِ نمایشی که گودرزی بر بستر داستان هایی از شاهنامه ، گریزگاهی برای بیان رنج ها و مصایب امروزین دنیای هنر و آنچه بر سر هنرمندان می آید ،  پی ریزی می کند،  نادیده انگاشتن هنرمندان و هنرشان در گیردار زندگی پُرهیاهوی امروز است. آنجا که کنیزک ی نوازنده ( خوش الحان و خوشنواز، مادر شغاد) پس از باردار شدن ،به عنوان یک هنرمند زن ،  به رانده شدن از دربار و تبعیدی ناخواسته وادار می شود، ما را با تبعیضی ناخواسته آشنا می کند که شاید در شکل گیری شخصیت هایی چون رستم و شغاد - اگرچه از تبار یک پدر و نیای مشترک اند، با این همه ،از دیدگاه روانشناسی و علم رفتارشناسی ، فرسنگ ها از هم فاصله دارند. شاید در حکمرانی های روزگار ما نیز که  رویارویی با تنگناهای اقصادی و دشواری های دیگری چون فقر، تهیدستی و بیماری و ... در اولویت قرار می گیرد، بی توجهی به هنر و هنرمندان نیز درست مشابه رفتار زال با خنیاگران و نوازندگان و شاعران غیر وابسته ، تداعی کننده شرایط همان روزگاران باشد . درست به همین روی است که پادشاهی چون زال ، شمشیر زنان جنگاور را برصنعتگران و حکیمان و  شاعران و هنر مندان ترجیح می دهد.

احاطه شدن زال زر توسط اختر شناسان، طالع بینان و پیشگویان و منجّمان درباری ، به جای حکیمان و عالمان روش بین ، سند گویایی ست از این که چگونه ، برخی از حاکمان ساده اندیش، در تصمیم گیری های بزرگ و سرنوشت ساز خود ، از تصمیم سازانی ساده لوح و خرافاتی بهره می گیرند  که فرجام کار ، به زیان یک ملت و یک جامعه منجر می شود. شاید ساده ترین دلیل برای پیامدهای ناگوار تصمیم سازی های آدم هایی خُرافه پرست و یاوه گویی ها ، همان است که رستم را به کابلستان می کشانند و به دسیسه ی شغاد ، به بهانه ی شکار، پهلوان پیلتن را با رخش بی همتای او در گودالی پُر از تیر و نیزه های زهرآگین فرو می کشند  و شگفتا که خود شغاد نیز همزمان با رستم در چاه می افتد و کشته می شود و انگار ، بارگاه زال،  یکباره از پهلوانان تهی می شود!

هرچند در متن اشعار شاهنامه، تصویر چندان روشنی از مادر شغاد ( همان کنیزک نوازنده ی خوش آوا) به دست داده نمی شود، نویسنده ی نمایش " فرزند یک خنیاگرم" آشکارا می کوشد تا با نهادن نام نیکوی "دلارام" بر او ، روایت تازه یی ارایه دهد که گویی در ادامه ی داستان ناگفته فردوسی ، بیان می شود و تصویری کامل تر و روشن تر، از این هنرمند ارایه می دهد. به نحوی که در کناردیگر آدم های اصلی نمایش، تا حدود زیادی ، هویتی مستقل پیدا می کند.

نکته ی قابل توجه دراین نمایش، ارایه ی تصویری زمینی و این جهانی از رستم است. چهره یی که با حذف آگاهانه ی جلال و جبروت ظاهری او ،تا حدود زیادی منطقی تر و شکیباتر تر از پهلوان فردوسی به نظر می رسد .( نکته ی ظریفی که با نوعی فاصله گذاری، درفاصله ی یک تنفس کوتاه ، در میانه ی نمایش، خود بازیگر نقش رستم را نیز به تردید وا می دارد و به حضور و انتخابش به عنوان رستم، با اندام به نسبت نحیفی که دارد، اعتراض می کند!)در کنار همه ی امتیازهای نمایش، از جمله تجلّی آشکار روح زمانه ی ما و درد و  داغ های امروزین آدم های روزگار ما، کاش به جای شغاد که در نهایت، در متن خود شاهنامه نیز شخصیتی فریبکار و دسیسه باز است، در بخش جانبداری از هنر و هنرمندان  و بی مهری هایی که  به آنان شده است ، به جای این شخصیت، از پیری جهاندیده و حکیمی سرد و گرم چشیده  استفاده می شد تا جانبداری او از بی پناهی هنر و هنرمند باورپذیر تر به نظر برسد. حتی ، می شد برای مثال، در صحنه هایی از خواب و رویا و کابوس های شبانه و بی خوابی های عذاب آور "زال زر" ، روح خود حکیم فردوسی ، سرزنشگرانه ،ظاهر شود و اورا به خاطر بی مهری هایش نسبت به هنرمندان ، مورد ملامت قرار می داد. به ویژه که ساختار در هم تنیده ی این نمایش، به عنوان آمیزه یی مناسب از سُنت های نمایشی با هنر پسامدرن و فضای نمایش های تجربه گرایانه  (Experimental Theatre ) دست کارگردان را برای چنین آزمونی نیز به خوبی باز گذاشته است.

انتخاب فضای سالن انتظار یک فرودگاه ، استفاده از اشیاء – از صندلی های تاشو با کاربُردهای چندگانه – گرفته تا پوشیدن صورتک ها و لباس های همگون ، طراحی صحنه، موسیقی مناسب با فضای نمایش و نماهای تکرار شونده ی کندن زمین خشک و تفتیده - به مثابه ی کنده شدن گور آدم های بدکُنشت - که تا انتهای نمایش تکرار می شود ، فرصت های پُرملال تاخیر در پرواز برای آخرین تمرین های گروه نمایشی  که عازم " پاریس" است  را به خوبی پُر می کند و رفت و برگشت های مناسبی ایجاد می شود تا همه ی ما را در جایگاه  تماشاگر نمایش، بی آن که در جهان اسطوره ها و خواب و خیال هایش غرق شویم، در فاصله ی چند تنفس کوتاه ،با هشدارهایی که کارگردان نمایش ، گاه و بی گاه به بازیگران نمایش می دهد و حتی برسر یکی دو تن از آنان نیز نهیبی می زند ،ما را به دنیای امروزین مان برمی گرداند تا با همه ی وجودمان جریان سیّالِ  روح زمانه ی خود را به درستی، باور کنیم.

گودرزی با نوشتن این نمایشنامه که در بخش های مهمی از همسرایی های آن ، زبانی بسیار شاعرانه و آهنگین نیز دارد، حاصل کارش را در سال 1398 به چاپ می رساند و با اجرای صحنه یی آن – با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های نهفته در وجود  بیش از 10-12 جوان بازیگر دختر و پسر ، پس از نزدیک به 9 ماه تمرین و کار مداوم ، آنچه بر صحنه می آید ، به اثری منسجم و دلنشین بدل شده است که بی گمان در میان کارهای  نمایشی گذشته ی شکر خدا گودرزی ، کاری برجسته و قابل اعتناء خواهد بود .

کلیدواژگان


نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram