در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
عبدالحسین افشار

عبدالحسین افشار


نام:

عبدالحسین

نام خانوادگی:

افشار

نام هنری:

حسین افشار


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (وابسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


اولین نمایش بخاطر پدرم کارگردان احمد کاشانی سال اجرا 1343
و حدود 50نمایش بازی داشته ام که نام همه را بیاد نم اورم
نمایش پنجه میمون یا سه ارزو و قفس حسن شیروانی
نماش پژوهشی ژرف ستروگ و نو کارگردان اربیک اوانسیان
نمایش زیرگذر لوطی صالح وهوس باز و روسری قرمز حسن سنتوری و لباسهای عوضی و عاشق گیج وتیغ ترنا و محراب وچند نمایش دیگر کارگردان هادی اسلامی
نمایش سگی در خرمن جا و استر کارگردان عباس جوانمرد
نمایش در پوست شیر بهنام پلکان
نمایش بوم شوم مجد آبادی
نمایش قصه شب حسین
نمایش نادرشاه اکتو تاتر جمشید جهانزاده
نمایش من ملک بودم اسماعیل خلج
وچندین تله تاتر به کارگردانی رسول نجفیان


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram