در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
علی طاهری

علی طاهری


نام:

علی

نام خانوادگی:

طاهری

نام هنری:


انجمن‌ها

  • انجمن بازیگران خانه تئاتر (وابسته - عضویت فعال)


رزومه کاری


تا پیش از آن که معلم شوم جرئت ابرازعلاقمندی به هنرشریف تیاتررا نداشتم.درروستافرصتی شدتاچندکتاب بخوانم وسال 1355به گروه تیاترپیمان درقزوین بپیوندم ودراجرای نمایشنامه های صیادان ومعدنچیان همکاری داشته باشم.سال1356برای تحصیل در انستیتومربیان هنری وابسته به وزارت آموزش وپرورش پذیرفته شدم.وفرصتی برای کسب دانش تیاتری فراهم گردیدتاازمحضراساتیدی چون اکبررادی،رکن الدین خسروی،حکیم رابط،رضامحمدی،نعمت الهی،جمشیدشاه محمدی،پرویزتأییدی ودگران بهره مند شوم.درسال58نمایشنامه های آموزگاران(یلفانی)ومرگ درپاییزبه اجرادرآمد.وسپس فارغ التحصیلی وشروع کاربه عنوان معلم هنردرمدارس که بامخالفت مسؤلششان وقت باترویج هنربه امردیگری گمارده شدم.درسال شصت تن به ازدواج دادم وهم اکنون صاحب دودختربه نام های وحیده وپرندهستم.سال1364شرکت درجشنواره کودکان ونوجوانان سنندج بانمایشنامه ی "محله"به مسؤلیت کارشناسی مرکزفعالیت های نمایشی قزوین.دستیاری نمایشنامه ی "آن که گفت آری وآن که گفت نه".1368اجرای نمایشنامه تاپیش ازآن که معلم شوم جریتِ ی "صبح طلوع می کند"نوشته ی ابراهیم مکّی درقزوین.مربیگری تیاتردرامورتربیتی وجوانان هلال احمر.بازی درنمایشنامه ی "حالاچی می خوادبشه؟"1378ورودبه دانشگاه هنرومعماری برای ادامه ی تحصیل دررشته ی تیاتر.1381اخذمدرک کارشناسی دررشته ی ادبیات نمایشی ازدانشکده ی مذکور.بازی درنماشنامه ی "حسرت،آرزو،رویا"به نویسندگی وکارگردانی مهدی هاشمی درسالن چهارسو.بازی درنمایش روحوضی"خنجرزمرد"به کارگردانی وحیدترحمی وشرکت درجشنواره آیینی وسنّتی واجرادرسنگلج .بازی درنمایشنامه ی" عبّاس"به کارگردانی حسین محب اهری پذیرش متن"یه پول سیاه"به نویسندگی این جانب درسیزدهمین جشنواره آیینی سنّتی.بازی درنمادشنامه ی "آنتیگونه"اثرسوفکل وبه کارگردانی هوشمندهنرکاردرتالارمولوی درسال1387.بازی درنمایشنامه ی "شنبه های رفتن"به کارگردانی گیتابهادری درحوزه هنری.بازی در"بانوی انتظار"به کارگردانی رضارمضانی.خوانش نمایشنامه ی "دعوت به همکاری"نوشته ی عبدالحی شماسی درفرهنگ سرای شیخ هادی.شرکت در"برشت خوانی"خانه ی تیاترآو،بادونمایشنامه ی "قیمت آهن چنده؟"و"دانژن"وبرگزیده ی متن خوان.بازی درنمایشنامه ی "پروانه ی مفرغی"اثرویلیام گولدینگ،به کارگردانی هوشمندهنرکاردرسالن سایه.انتشاردونمایشنامه ی مفرّح دوروحوضی:"فندق نمکی"و"یه پول سیاه"سال1385.بازی درنمایشنامه ی "خون وگل سرخ"به کارگردانی استادبهزادفراهانی(1393)،تالارحافظ.بازی درنمایشنامه ی "ساعت بیست"به نویسندگی وکارگردانی سیدعلی موسویان(سالن قشقایی)،1395.بازی درنمایشنامه ی"آلزایمر"به نویسندگی سیدعلی موسویان وبه کارگردانی محمدبی ریادرسالن سرو.دریافت لوح تقدیرازیازدهمین جشنواره سراسری تیاتررضوی برای بازی درنمایشنامه ی "آلزایمر".بازی درنمایشنامه ی "مطرب"به نویسندگی وکارگردانی استادبهزادفراهانی درسالن استادسمندریان وپردیس تهران.به این معدودنمایش هایی که بازی کرده ام نمایش های ناکام فراوانی راهم بایدافزودکه درخم وچم بازبینی ها وموانع اداری ومصلحت ها به گونه ای شهیدشدندوهرگزروی صحنه راندیدند.حاصل عمرچندفیلم کوتاه وبلندسنمایی وسریال هم هست:"مرگ ازکدام سومی آید؟"(کوتاه.محمدرضالطفی)".تک درخت"(کوتاه.رضاقاضی)."ساعت های گمشده"(کوتاه.سیدمحمدرضاخردمندان)."شانزده بهمن"(کوتاه.عباچی)."سقوط"(بلند.ورزی)."پوسته"(بلند.مصطفی آل احمد).سریال:"کریم خان"(ورزی)."روزگارغریب"(کیانوش عیّاری)."یوسف پیامبر"(سلحشور)."مختار"(داودمیرباقری)."روزی بودروزی نبود"(مختاری)."پرپرواز"(حسن مهمانی).دفترخانه ی شماره 13(...حسینی).والسلام


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram