در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر

هیات مدیره انجمن تئاتر کودک و نوجوان 

عضو اصلی و رئیس هیات مدیره: مهدی قلعه

عضو اصلی هیات مدیره و نایب رئیس: مجید قناد

عضو اصلی هیات مدیره و مسئول مالی: مجید نصیری

عضو اصلی هیات مدیره: علی فروتن

عضو اصلی هیات مدیره: روشنک کریمی

عضو اصلی هیات مدیره: احسان مجیدی

عضو اصلی هیات مدیره: مجتبی کاظمی

عضو علی البدل هیات مدیره: علی صفا

عضو علی البدل هیات مدیره: حامد زحمتکش

عضو علی البدل هیات مدیره: جواد مهدی

بازرس اصلی: مریم تهرانی

بازرس علی البدل: بهنام حبیب پور

 

آیین نامه انجمن تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر

 

سرآغاز:
    در تاریخ 17/10/1384 جمعی از دست اندرکاران تئاتر کودک و نوجوان به جهت نیاز به تشکیل انجمن تئاتر کودک و نوجوان، در محل خانه تئاتر،حضور به‌هم رسانیدند و هفت نفر که عبارت بودند از آقایان رضا فیاضی ، منوچهر اکبرلو، داود کیانیان ،منصور خلج، عادل بزدوده، امیر مشهدی عباس و عباس جهانگیریان به عنوان اعضای اصلی و دو نفر دیگر که عبارت بودند از خانم پریسا مقتدی و آقای ناصر آویژه، به عنوان اعضای علی البدل هیأت مؤسس این انجمن ، به منظور تدوین آیین نامه برای صنف دست اندرکاران تئاترکودک و نوجوان از سوی جمع مذکور انتخاب شدند و پس از برگزاری جلسات متعدد، آیین نامه تدوین و در تاریخ 26/11/1384 به تصویب مجمع عمومی انجمن رسید.
این آیین نامه توسط هیأت مدیره دوره دوم انجمن تئاتر کودک ونوجوان اصلاحاتی شد. اصلاحات مذکور پس از انطباق با آیین نامه نمونه خانه تئاتر در جلسه 14 دی ماه1387 به تصویب هیأت مدیره انجمن رسید. نسخه حاضر، حاصل نهایی آن اصلاحات است.

تعاریف:

اجرای حرفه‌ای: اجرایی است عمومی با فروش بلیت؛ با حداقل 10 اجرا؛ که با گزینش متن قابل قبول به لحاظ رعایت استانداردهای درام‌نویسی - در هر شکل و سبک - توسط کارگردانی شناخته شده یا کارگردانی قابل قبول بر صحنه بیاید.

کارگردان شناخته شده: کسی است که در سطح جامعه‌  تئاتری و از نگاه مجموعه‌ اهل نقد و نظر به عنوان یک کارگردان، شناخته شده باشد؛ حتی اگر عضو کانون کارگردانان نباشد.

کارگردان قابل قبول : کسی است که عضو یا مورد تأیید کانون کارگردانان  یا هیات مدیره انجمن تئاتر کودک ونوجوان باشد.
تبصره1: فعالیت در هر شاخه تئاتر کودک و نوجوان ( نویسندگی، کارگردانی، طراحی صحنه، آهنگسازی ،بازیگری ،ساخت عروسک و ماسک ، شعر ، طراحی لباس ، بازی دهنده عروسک و گویندگی عروسک ) یک مورد مستقل محسوب می‌شود.
تبصره2: اجرای نمایش در رسانه های دیگر ( رادیو، تلویزیون و ...) اجرا محسوب نمی شود.
ماده1- نام انجمن، انجمن تئاتر کودک ونوجوان خانه تئاتر است که با قبول کامل اساسنامه خانه تئاتر طبق این آئین‌نامه تأسیس شد.
ماده 2- نوع انجمن: انجمن تئاتر کودک ونوجوان به عنوان یکی از انجمن‌های وابسته و زیر مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر به شمار می‌آید. این انجمن تشکلی است صنفی، فرهنگی هنری، غیرسیاسی، غیرتجاری که جهت تحقق اهداف ذکر شده در این آئین‌نامه تشکیل گردیده است.
ماده3- مدت فعالیت: مدت فعالیت انجمن از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تئاتر میتواند ادامه داشته باشد، منوط بر اینکه در چهارچوب قوانین و مقررات اساسنامه خانه تئاتر و این آئین‌نامه عمل کند.
ماده4- مرکز فعالیت انجمن تئاتر کودک ونوجوان در خانه تئاتر در حال حاضر به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان صبای جنوبی( برادران شهید مظفر) نبش خیابان ماه، ساختمان آفتاب طبقه اول است.
ماده5- موضوع فعالیت:  با در نظر گرفتن موضوع فعالیت درماده 7 اساسنامه خانه تئاتر انجمن موظف به برنامه‌ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در ارتباط با صنف خود خواهد بود.
ماده6-  انجمن دارای سه نوع عضویت است: وابسته، پیوسته، افتخاری.
الف- عضویت پیوسته که دارای کلیه اختیارات و وظایف و حقوق عضویت است، و تحت پوشش کلیه حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار دارد و میتواند جهت انتخاب در هیأت مدیره انجمن خود و هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود و در کلیه مجامع عمومی دارای حق رأی است.
ب- عضویت وابسته که ضمن برخورداری از کلیه حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر برخوردار است ولی نمی تواند برای هیأت مدیره انجمن خود و یا هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود فقط دارای حق رأی دادن در مجامع عادی و عادی به طور فوق العاده است.

ماده 7- شرایط عضویت در انجمن تئاتر کودک ونوجوان خانه تئاتر:

شرایط عضویت پیوسته:
با داشتن 5 سال فعالیت مستمر در عرصه تئاتر کودک و نوجوان و دارا بودن یکی از شرایط زیر:
الف) دارا بودن لیسانس هنرهای نمایشی یا بالاتر(یا معادل ارزشیابی شده‌ی آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور) با 6 اجرای حرفه‌ای.
ب) دارا بودن لیسانس غیرمرتبط یا بالاتر؛ با 7 اجرای حرفه‌ای.
ج) دارا بودن حداقل دیپلم و 8 اثر اجرایی.
ه) انتشار دو کتاب پژوهشی مرتبط با تئاتر کودک ونوجوان
و) انتشار یک کتاب پژوهشی به علاوه10 مطلب چاپ شده در نشریات در رابطه با تئاتر کودک و نوجوان 
ز) انتشار چهار عنوان نمایشنامه تئاتر کودک ونوجوان
ح) پایان نامه لیسانس به بالای مرتبط با تئاتر کودک و نوجوان به علاوه 3 اثر اجرایی
تبصره1: درباره بند" ز"، هر عنوان نمایشنامه ( حتی اگر در یک مجموعه نمایشنامه منتشر شده باشد) یک مورد محسوب شود.
شرایط عضویت وابسته:
با داشتن 5 سال فعالیت مستمر در عرصه تئاتر کودک و نوجوان و دارا بودن یکی از شرایط زیر:
الف) دارا بودن لیسانس هنرهای نمایشی یا بالاتر(یا معادل ارزشیابی شده‌ی آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور) با 3 اجرای حرفه‌ای.
ب) دارا بودن لیسانس غیرمرتبط یا بالاتر؛ با 4 اجرای حرفه‌ای.
ج) دارا بودن مدرک دیپلم با 5  اجرای حرفه‌ای.

عضویت افتخاری: بازیگرانی که به عناوین مختلف منشاء خدمات مؤثر در زمینه تئاتر کودک ونوجوان بوده‌اند به پیشنهاد هیأت‌مدیره‌ خانه تئاتر یا هیأت‌مدیره‌ انجمن و تصویب اکثریت اعضای هیأت‌مدیره‌ انجمن، می‌توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.

تبصره یک: عضویت در انجمن تئاتر کودک ونوجوان، منوط به پذیرش اساسنامه خانه تئاتر و آیین نامه انجمن تئاتر کودک ونوجوان است.
تبصره دو: هیأت‌مدیره انجمن ، پس از دریافت تقاضای عضویت، صلاحیت متقاضی را بررسی و در صورت تطابق با این آیین‌نامه عضویت ایشان را تأیید می‌کند.

ماده 8- تکالیف اعضا
1-    پرداخت حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده ( از ابتدای هر سال تا پانزدهم خرداد همان سال) به شماره حساب خانه تئاتر 5875  بانک ملی ، شعبه خشایار کد 544 و ارائه فیش بانک به امور مالی خانه تئاتر و رونوشت آن به هیأت‌مدیره انجمن
2-    شرکت در مجامع عمومی انجمن خود و خانه تئاتر.
3-    ارائه گزارش کار و فعالیت تئاتری و بروشور سالانه از تاریخ اول بهمن ماه هر سال تا بیستم اسفند ماه همان سال از طریق فرم‌های تهیه شده در انجمن.
4-    حضور فعال در انجمن مربوطه جهت بالا بردن توان صنفی و حداقل ارتباط تلفنی یکبار در ماه جهت آگاهی از انجمن و خانه تئاتر.
5-    چنانچه هر یک از اعضای انجمن، شکایتی صنفی داشته باشد، شکایت خود را میتواند به صورت کتبی به هیأت مدیره انجمن ارائه دهد، هیأت مدیره پس از بررسی اولیه و تلاش برای مصالحه طرفین در صورت عدم رسیدن به نتیجه، موضوع را به شورای داوری خانه تئاتر ارجاع می‌کند.
6-    استمرار عضویت در انجمن منوط به شرکت در حداقل یک فعالیت تئاتری در هر رشته در فاصله زمانی دو سال است. اعضاء بالای 60 سال سن از این قاعده مستثنی هستند.
7-    کلیه اعضاء پیوسته و وابسته موظفند در برنامه‌ریزی هائی که از جانب خانه تئاتر با اطلاع قبلی صورت میگیرد. حضور یابند مگر آنکه دارای عذر موجه و مستند باشند.

ماده9- تعلیق و لغو عضویت
الف- در صورت تخلف از موارد پیش‌بینی شده در این آئین‌نامه و یا انجام عملی مغایر با حیثیت صنفی و حرفه‌ای  از طرف هر یک از اعضا، هیأت مدیره انجمن می‌تواند به تشخیص خود عضویت شخص یاد شده را به حالت تعلیق در آورد و یا لغو عضویت نماید. حالت تعلیق یا لغو عضویت باید حداکثر ظرف مدت یکماه به عضو مورد نظر توسط پست سفارشی ابلاغ گردد. عضو پس از دریافت نامه انجمن در صورت عدم پذیرش رأی صادره می‌تواند حداکثر ظرف مدت 15 روز شکایت خود را به بازرس هیأت مدیره خانه تئاتر ارائه و بازرس ابتدا آن را در هیأت مدیره مطرح خواهد کرد و چنانچه لازم باشد به شورای داوری ارسال میگردد.
ب- در صورت عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده تعلیق به مدت یکسال  ضمن متوقف شدن کلیه حقوق معنوی و قانونی و در صورت عدم تقاضای مجدد و پرداخت آن در سال بعد در زمان مقرر لغو کامل عضویت صورت خواهد گرفت.
ج- عدم حضور غیرموجه در دو مجمع عمومی متوالی خانه تئاتر و ندادن وکالت به دیگر عضو و عدم حضور در یک مجمع عمومی خانه تئاتر و دو مجمع انجمن مربوطه موجب لغو عضویت و قطع کلیه حقوق مادی، معنوی و قانونی عضو خواهد شد.
د- در صورت عدم گزارش فعالیت سالانه در تاریخ معین شده و یا عدم حضور فعال در برنامه‌های پیش بینی شده در انجمن مربوط موجب تعلیق عضویت بنا به نظر هیأت مدیره انجمن خواهد شد.

ماده 10 - مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی
1-    مجمع عمومی عادی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در انجمن،سالی یکبار در ماه بهمن برگزار می‌شود .
2-    انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان هر دو سال یکبار در ماه بهمن برگزار خواهد شد.
وظایف مجمع عمومی عادی
     الف)استماع و رسیدگی به گزارش هیئت‌مدیره و بازرس
      ب) تعیین خط‌مشی کلی انجمن
      ج) بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئت‌مدیره یا سایر اعضا
      ه) تصویب تغییرات در مفاد آیین‌نامه انجمن
      و) ترمیم هیئت‌مدیره و بازرس

مجمع عمومی فوق العاده
1-    در صورت نیاز به ترمیم هیأت مدیره ، یا نیاز به تصویب تغییرات در مفاد آیین‌نامه انجمن یا تقاضای عزل هیأت مدیره و بازرس تشکیل می شود.
 تبصره1- مجمع عمومی فوق العاده به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته در هر زمان میسر است.
تبصره2- برای تشکیل جلسات مجمع عمومی فوق العاده، باید پانزده روز قبل از تشکیل آن از طریق پست سفارشی اطلاع‌رسانی شود.
ماده11- طرز تشکیل مجمع عمومی
1-    جلسات مجمع عمومی با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می‌یابد. چنانچه در جلسه اول حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجدداً‌ با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه اول برای مجمع عمومی نوبت دوم دعوت به عمل می‌آید. فاصله مجمع عمومی نوبت دوم نباید بیش از 20 روز و کمتر از 15 روز باشد. در جلسه دوم با حضور هر تعداد از اعضا جلسه رسمی خواهد بود.
2-    در هر یک از مجامع عمومی ابتدا یک رئیس جلسه، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه باید انتخاب شود. در جلسه مجمع عمومی فقط درباره دستور جلسه از پیش تعیین شده مذاکره می شود و رأی گیری به صلاحدید عمومی به صورت علنی یا مخفی خواهد بود. هنگام ورود هر عضو مشخصات وی در لیست ذکر شده به امضای عضو می‌رسد. منشی جلسه صورت مذاکرات را تهیه می کند که به امضای رئیس، ناظران و منشی خواهد رسید. حضور بازرس خانه تئاتر در مجامع عمومی اجباری است و بازرس هم صورتجلسه را باید تأئید کند.
3-    هر عضو با دادن وکالت‌نامه کتبی، می‌تواند حق رای خود را به عضو دیگر واگذار کند.
تبصره: هر عضو می‌تواند فقط از یک عضو دیگر وکالت‌ داشته باشد .
ماده 12- هیأت مدیره و بازرس

1-    اعضای اصلی هیأت مدیره انجمن تئاتر کودک ونوجوان7 نفر و3 نفر عضو علی البدل و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می‌باشد که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
2-    حداکثر یک هفته بعد از انتخابات در اولین جلسه باید رئیس هیأت مدیره ، نائب رئیس و مسئولیت‌های دیگر مشخص شود.
3-    جلسات هیأت مدیره باید حداقل 15 روز یکبار تشکیل شود و هر جلسه با حضور 5 نفر از اعضا  و حضور بازرس رسمیت دارد.
4-    در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای هیأت مدیره در دو نوبت متوالی و یا سه نوبت غیرمتوالی به عنوان لغو عضویت از هیأت مدیره محسوب خواهد شد.
        تبصره:تشخیص موجه بودن غیبت اعضا به عهده‌  هیأت مدیره و بازرس انجمن است.
5-    هیأت مدیره انجمن موظف است برنامه سالانه خود را همراه با برآورد هزینه و سایر موارد مورد لزوم تا نیمه اردیبهشت هر سال به هیأت مدیره خانه تئاتر ارائه دهد تا پس از بررسی از جانب هیأت مدیره خانه تئاتر اعلام نظر شود.
6-    کلیه مسئولیت‌های اجرائی در ارتباط با انجمن نسبت به خانه تئاتر بر اساس رعایت موازین اساسنامه و موارد این آئین‌نامه و خط مشی خانه تئاتر بر عهده رئیس هیأت مدیره انجمن خواهد بود.
7-    بعد از انتخابات حکمی از جانب خانه تئاتر به هر یک از اعضا هیأت مدیره بر اساس مسئولیت ایشان داده خواهد شد.
8-    معرفی یک نفر به عنوان نماینده انجمن برای حضور در جلسات شورای هماهنگی به عنوان پل ارتباطی هیأت مدیره خانه تئاتر و انجمن  لازم الاجرا  است و در صورت عدم حضور نماینده رئیس هیأت مدیره انجمن باید پاسخگوی عدم حضور نماینده باشد.
          تبصره- هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نباید عضو هیچ تشکیلات دولتی یا پست مدیریت و یا عضو تشکیلات غیردولتی در شکل مشابه به تشکل خود باشد و چنانچه در دوره عضویت خود پذیرای چنین مسئولیت و یا سمتی گردد مستعفی شناخته می‌شود.
 9- در صورت غیبت موقت هر یک از اعضای اصلی، یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب تقدم آرا در همان جلسه به جای عضو غایب انجام وظیفه خواهد نمود. اما در صورت حضور همه‌  اعضای اصلی، اعضای علی‌البدل فقط دارای نظر مشورتی هستند و حق رأی نخواهند داشت.

10- در صورت استعفای جمعی یا اکثریت هیأت‌مدیره، که موجب عدم برپایی جلسات هیأت‌مدیره شود، اعضای هیأت‌مدیره تا زمان تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت‌مدیره جدید موظفند به انجام وظیفه خود ادامه دهند. رئیس هیأت‌مدیره باید ظرف 15 الی 30 روز پس از اعلام استعفای هیأت‌مدیره، از مجمع عمومی به منظور  انتخاب هیأت‌مدیره جدید دعوت به عمل آورد.
11- بازرس در صورت مشاهده‌ تخطی از قوانین مصوب انجمن و خانه تئاتر یا تخلف مالی اعضای هیأت‌مدیره یا سایر مسؤولین اجرایی انجمن، تذکرات لازم را خواهد داد و مراتب را به صورت کتبی به هیأت‌مدیره گزارش خواهند نمود و چنانچه هیأت‌مدیره به تذکرات و ایرادات بازرس توجه ننماید و تخلف مشاهده شده، صدمه به اصول و اهداف انجمن وارد آورد، بازرس می تواند از طریق هیأت‌مدیره‌ خانه تئاتر‌ جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و تشخیص و تصمیم مجمع عمومی، قطعی خواهد بود.
12- کلیه موارد تذکر،پیشنهاد، شکایت،گزارش و نتایج بررسی‌ها از سوی هیات مدیره، بازرس  واعضای انجمن، فقط به صورت مکتوب معتبر خواهد بود.
وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره:
1- هیأت مدیره پس از مجمع عمومی، عالی‌ترین رکن انجمن است و جز در موارد مصرح که در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، حق تصمیم‌گیری درباره‌ کلیه‌ مسائل انجمن را دارد.
  2- کلیه مکاتبات رسمی انجمن با امضای رییس و در غیاب او نایب‌رییس انجمن معتبر خواهد بود.
3- هیأت‌مدیره می‌تواند با استفاده از اعضای خود و اعضای داوطلب انجمن، ه برای تحقق اهداف انجمن، کمیته‌های زیر را تشکیل می‌دهد:
 الف - کمیته‌ فرهنگی و آموزش: برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینار، همایش‌های ملی،‌ جلسات نقد و بررسی نمایش و... . 
ب - کمیته رفاهی و حقوقی: فراهم آوردن امکانات رفاهی برای اعضا از طریق ایجاد بیمه تامین اجتماعی و پی گیری شکایات اعضا .
 ج- کمیته اجرایی: برگزاری جشنواره‌ها و حمایت از اجراهای عمومی و ایجاد فضای مناسب جهت کشف، جذب و پرورش استعدادهای تازه در زمینه تئاتر دانش آموزی، نمایش خلاق وتئاتر درباره کودک و نوجوان.
د-  کمیته پژوهش و انتشارات: تهیه و تولید خبرنامه، نشریه، کتاب، ایجاد آرشیوهای مختلف (عکس، فیلم، عروسک، کتاب،‌ پایان‌نامه، متون نمایشی، مواد تبلیغی اجراها، اسناد تاریخی) و...
 ه- کمیته ارتباطات: ارتباط با سایر انجمن‌های تخصصی، جلب توجه سازمان‌های دولتی و غیردولتی و افراد حقیقی و حقوقی و جذب حمایت‌های آنان، ارتباط با مراکز فرهنگی و هنری، مراکزی که با کودکان و نوجوانان در ارتباط هستند (آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری و... )
و- کمیته تخصصی: ارایه مشاوره هنری به گروه‌های کودک و نوجوان عضوانجمن و نیز مراکز فرهنگی و هنری مرتبط

ماده13- امور مالی و محاسباتی
کلیه مسائل مالی انجمن از طریق امور مالی خانه تئاتر انجام می گردد و انجمن حق داشتن هیچگونه حساب مالی در بانک و یا صندوق را ندارد. تنها در مواردی که لازم باشد بر اساس نیاز و موافقت برای برگزاری ویا اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده، مبلغ مصوب در چند نوبت بصورت تنخواه به نماینده معرفی شده از طرف انجمن پرداخت و نماینده موظف و مکلف به دادن فاکتور معتبر در ارتباط با هزینه مورد نظر یا موارد مشخص شده خواهد بود.

 

 

 

آیین نامه درجه بندی هنری هنرمندان تئاتر

«کودک و نوجوان»

 

تعاریف:

قطعه شعر: مجموعه ابیاتی است که به صورت پیاپی در قسمتی از یک نمایش خوانده می‌‌شود.

شاعرکودک: شاعری است که افزون بر شناخت قالب‌ها، تکنیک‌ها و سبک های مختلف شعر، با ویژگی‌های روحی روانی و دایره واژگان مخاطب کودک و نوجوان آشنایی داشته باشد.

شعر نمایش: شعری است که در بخش (یا بخش‌هایی) از یک نمایش بیاید و بخشی از وظیفه شخصیت پردازی یا روایت را بر عهده گیرد.

  1. با توجه به تخصص‌های موجود تنها تفاوت تئاتر کودک و نوجوان در مقایسه با گرایش‌های دیگر حوزه تئاتر، مخاطب آن است. بنابراین حق‌الزحمه هنرمندان نمایشنامه‌نویس، بازیگر، کارگردان، طراحان صحنه و لباس، آهنگساز، عروسک ساز و یا... با توجه به سوابق حرفه‌ای و تخصصی در حوزه تئاتر کودک بر اساس ضوابط حرفه‌ای آیین نامه درجه بندی هنری هر کدام از گرایش‌های ذکر شده و همچنین آیین‌نامه پرداخت حقوق تولید کنندگان تئاتر حرفه‌ای مصوب اداره کل هنرهای نمایشی مطابق توافق‌نامه شماره 9320/88 مورخ 20/4/88 با در نظر داشتن سوابق تخصصی تئاتر کودک برای 30 اجرا محاسبه و تعیین می‌گردد.

تبصره 1: حق‌الزحمه هنرمند هر کدام از گرایش‌های ذکر شده در بند 1 بدون سوابق حرفه‌ای و تخصصی در حوزة تئاتر کودک در گروه‌های اول تا سوم با توافق‌ طرفین در دو گروه پایین تر محاسبه می‌گردد.

ب)  علاوه بر موارد ذکر شده، تئاتر کودک و نوجوان دارای ترانه‌های نمایشی است. بنابراین درجه بندی و حق‌الزحمه ترانه سرا (شاعر) به شرح ذیل می‌باشد.

گروه اول:  20 سال فعالیت مستمر در عرصه شعر نمایشی با حداقل کارشناسی ارشد به بالا یا 20 اجرای صحنه‌ای برخوردار عوامل حرفه‌ای / هر قطعه شعر  000/000/1 ریال.

گروه دوم: 15 سال فعالیت مستمر در عرصه شعر نمایشی با حداقل کارشناسی ارشد یا 15 اجرای صحنه‌ای برخوردار از  عوامل حرفه‌ای / هر قطعه شعر  000/800 ریال.

گروه سوم:  12 سال فعالیت مستمر در عرصه شعر نمایشی با حداقل کارشناسی یا 12 اجرای صحنه‌ای برخوردار عوامل حرفه‌ای / هر قطعه شعر 000/600 ریال.

گروه چهارم:  8 سال فعالیت مستمر در عرصه شعر نمایشی با حداقل کارشناسی یا 8 اجرای صحنه‌ای برخوردار عوامل حرفه‌ای / هر قطعه شعر 000/400 ریال.

گروه پنجم:  4 سال فعالیت مستمر در عرصه شعر نمایشی با حداقل کارشناسی یا 3 اجرای صحنه‌ای برخوردار عوامل حرفه‌ای / هر قطعه شعر 000/200 ریال.

 

تبصره 3: حق‌الزحمه ترانه سرایان پایین تر از گروه پنجم 1 همان گروه محاسبه می‌گردد.

                                                                       

این آیین نامه مشتمل بر 3 بند، 5 گروه درجه بندی و 3 تبصره می‌باشد.

آخرین ویرایش : 1400/04/22
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram