در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
انجمن صنفی نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران

هیات مدیره کانون نمایشنامه نویسان 

حمید رضا نعیمی ، عضو اصلی هیات مدیره «رییس انجمن صنفی»


آرام محضری ، عضو اصلی هیات مدیره، «نایب رییس انجمن صنفی»

رحیم رشیدی تبار، عضو اصلی هیات مدیره، «خزانه دار»

جواد عاطفه :عضو اصلی هیات مدیره و "سخنگو"

بهزاد صدیقی ، عضو اصلی هیات مدیره

شهرام احمدزاده، عضو علی البدل هیات مدیره، « دبیر»

ندا قربانیان ، عضو البدل هیات مدیره

سمیه نصر الهی، «بازرس اصلی»

مریم منصوری، «بازرس علی البدل»

 

آیین نامه کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر

ماده1- نام کانون نمایشنامه نویسان می‌باشد که با قبول کامل اساسنامه خانه تئاتر طبق این آئین‌نامه تأسیس شد.
ماده 2- نوع کانون نمایشنامه نویسان به عنوان یکی از کانون‌های وابسته و زیر مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر به شمار می‌آید. این کانون تشکلی است صنفی، فرهنگی هنری، غیرسیاسی، غیرتجاری که جهت تحقق اهداف ذکر شده در این آئین‌نامه تشکیل گردیده است.
ماده3- مدت فعالیت- مدت فعالیت کانون از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تئاتر میتواند ادامه داشته باشد، منوط بر اینکه در چهارچوب قوانین و مقررات اساسنامه خانه تئاتر و این آئین‌نامه عمل کند.
ماده4- مرکز فعالیت کانون نمایشنامه نویسان در خانه تئاتر در حال حاضر به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان صبای جنوبی( برادران شهید مظفر) نبش کوچه ماه، ساختمان آفتاب طبقه اول می‌باشد.
ماده5- موضوع فعالیت – با در نظر گرفتن موضوع فعالیت درماده 7 اساسنامه خانه تئاتر کانون موظف به برنامه‌ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در ارتباط با صنف خود خواهد بود.
ماده6- عضویت0 کانون دارای سه نوع عضویت میباشد. وابسته، پیوسته، افتخاری.
الف- عضویت پیوسته که دارای کلیه اختیارات و وظایف و حقوق عضویت میباشد، و تحت پوشش کلیه حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار دارد و میتواند جهت انتخاب در هیأت مدیره کانون خود و هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود و در کلیه مجامع عمومی دارای حق رأی میباشد.
ب- عضویت وابسته که ضمن برخورداری از کلیه حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر برخوردار است ولی نمی تواند برای هیأت مدیره کانون خود و یا هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود فقط دارای حق رأی دادن در مجامع عادی و عادی به طور فوق العاده می‌باشد.
ج- عضو افتخاری- کلیه کسانی که به عناوین مختلف منشاء خدمات به هنر تئاتر بوده‌اند ( غیر از اعضای پیوسته و وابسته) با پیشنهاد هیأت مدیره مؤسسه و قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر ، می توانند به عضویت افتخاری خانه تئاتر درآیند و در صورت تأئید هیأت مدیره می‌توانند مورد حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار گیرند.
کانون نمایشنامه نویسان میتواند عضو افتخاری پیشنهادی خود را با ذکر دلایل به هیأت مدیره معرفی و در صورت موافقت کارت عضویت افتخاری صادر گردد.
ماده 7- شرایط عضویت در کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر
1-    عضویت پیوسته برای نمایشنامه نویسان:
 الف- در صورت داشتن تحصیلات دانشگاهی در رشته های تئاتری، داشتن دو نمایش نامه که اجرای عمومی شده باشد یا داشتن سه نمایش نامه چاپ شده.
ب- در صورت نداشتن تحصیلات دانشگاهی در زمینه تئاتر ، داشتن سه نمایش نامه که اجرای عمومی شده باشد یا داشتن چهار نمایش نامه چاپ شده.
2-شرایط عضویت پیوسته برای مترجمان نمایشنامه نامه:
داشتن چهار نمایش نامه ترجمه شده که اجرای عمومی شده باشد یا داشتن شش نمایشنامه چاپ شده.

2-    عضویت وابسته
الف- شرایط عضویت وابسته برای نمایشنامه نویسان : داشتن  مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا معادل ارزشیابی شده آن با یک نمایش نامه که اجرای عمومی شده باشد یا دو نمایشنامه اجرا شده.
ب- شرایط عضویت وابسته برای مترجمان نمایشنامه:داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا معادل ارزشیابی شده آن و با داشتن دو نمایشنامه نامه که اجرای عمومی شده باشد یا داشتن سه نمایشنامه چاپ شده.
ماده 8- تکالیف اعضاء.
1-    پرداخت حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده ( از ابتدای هر سال تا پانزدهم خرداد همان سال) به شماره حساب خانه تئاتر 5875  بانک ملی ، شعبه خشایار کد 544 و ارائه فیش بانک به انجمن و ارائه آن به امور مالی از طریق کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر.
2-    شرکت در مجامع عمومی کانون خود و خانه تئاتر.
3-    ارائه گزارش کار و فعالیت تئاتری و بروشور سالانه از تاریخ اول بهمن ماه هر سال تا بیستم اسفند ماه همان سال از طریق فرم‌های تهیه شده در کانون.
4-    حضور فعال در انجمن مربوطه جهت بالا بردن توان صنفی و حداقل ارتباط تلفنی یکبار در ماه جهت آگاهی از کانون و خانه تئاتر.
5-    چنانچه هر یک از اعضای کانون، شکایتی صنفی داشته باشد، شکایت خود را میتواند به صورت کتبی به هیأت مدیره کانون ارائه دهد، هیأت مدیره پس از بررسی اولیه و تلاش برای مصالحه طرفین در صورت عدم رسیدن به نتیجه، موضوع را به شورای داوری خانه تئاتر ارجاع می‌کند.
6-    استمرار عضویت در کانون منوط به شرکت در حداقل یک فعالیت تئاتری در هر رشته در فاصله زمانی دو سال است. اعضاء بالای 60 سال سن از این قاعده مستثنی هستند.
7-    کلیه اعضاء پیوسته و وابسته موظفند در برنامه‌ریزی هائی که از جانب خانه تئاتر با اطلاع قبلی صورت میگیرد. حضور یابند مگر آنکه دارای عذر موجه و مستند باشند.
ماده9- تعلیق و لغو عضویت-
الف- در صورت تخلف از موارد پیش‌بینی شده در این آئین‌نامه و یا انجام عملی مغایر با حیثیت صنفی و حرفه‌ای  از طرف هر یک از اعضا، هیأت مدیره کانون می‌تواند به تشخیص خود عضویت شخص یاد شده را به حالت تعلیق در آورد و یا لغو عضویت نماید- حالت تعلیق یا لغو عضویت باید حداکثر ظرف مدت یکماه به عضو مورد نظر توسط پست سفارشی ابلاغ گردد. عضو پس از دریافت نامه کانون در صورت عدم پذیرش رأی صادره می‌تواند حداکثر ظرف مدت 15 روز شکایت خود را به بازرس هیأت مدیره خانه تئاتر ارائه و بازرس ابتدا آن را در هیأت مدیره مطرح خواهد کرد و چنانچه لازم باشد به شورای داوری ارسال میگردد.
ب- در صورت عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده تعلیق به مدت یکسال  ضمن متوقف شدن کلیه حقوق معنوی و قانونی و در صورت عدم تقاضای مجدد و پرداخت آن در سال بعد در زمان مقرر لغو کامل عضویت صورت خواهد گرفت.
ج- عدم حضور غیرموجه در دو مجمع عمومی متوالی خانه تئاتر و ندادن وکالت به دیگر عضو و عدم حضور در یک مجمع عمومی خانه تئاتر و دو مجمع کانون مربوطه موجب لغو عضویت و قطع کلیه حقوق مادی، معنوی و قانونی عضو خواهد شد.
د- در صورت عدم گزارش فعالیت سالانه در تاریخ معین شده و یا عدم حضور فعال در برنامه‌های پیش بینی شده در کانون مربوط موجب تعلیق عضویت بنا به نظر هیأت مدیره کانون خواهد شد.

ماده 10- مجمع عمومی عادی
1-    مجمع عمومی عادی سالی یکبار در ماه آذر برگزار می‌شود که در آن گزارش عملکرد سالانه انجمن به اطلاع اعضاء میرسد.
2-    انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان هر دو سال یکبار در ماه آذر برگزار خواهد شد.
3-    بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که هیأت مدیره پیشنهاد میکند ( در قالب حدود و اختیارات آئین‌نامه)
4-    بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی که هیأت مدیره در خصوص آنها به توافق نرسیده و رسیدگی به آنها به مجمع عمومی ارجاع شده است.
مجمع عمومی عادی فوق العاده
1-    در صورت استعفا و یا نیاز به ترمیم هیأت مدیره برای انتخابات تشکیل میشود.
2-     تقاضای عزل هیأت مدیره و بازرسان که به درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته در مجمع عمومی عادی فوق العاده مورد قبول یا رد قرار خواهد گرفت.
مجمع عمومی عادی فوق العاده به دعوت اکثریت اعضاء هیأت مدیره یا درخواست یک سوم اعضاء پیوسته در هر زمان میسر است.
تبصره- برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی- فوق العاده باید پانزده روز قبل از تشکیل آن از طریق پست سفارشی اطلاع‌رسانی شود.
ماده11- طرز تشکیل مجمع عمومی
1-    جلسات مجمع عمومی با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت می‌یابد. چنانچه در جلسه اول حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجدداً‌ با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه اول برای مجمع عمومی نوبت دوم دعوت بعمل می‌آید. فاصله مجمع عمومی نوبت دوم نباید بیش از 20 روز و کمتر از 15 روز باشد. در جلسه دوم با حضور هر تعداد از اعضا جلسه رسمی خواهد بود.
2-    در هر یک از مجامع عمومی ابتدا یک رئیس جلسه، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه باید انتخاب شود- در جلسه مجمع عمومی فقط درباره دستور جلسه از پیش تعیین شده مذاکره میشود و رأی گیری به صلاحدید عمومی به صورت علنی یا مخفی خواهد بود. هنگام ورود هر عضو مشخصات وی در لیست ذکر شده به امضاء عضو می‌رسد- منشی جلسه صورت مذاکرات را تهیه میکند که به امضاء رئیس، ناظران و منشی خواهد رسید- حضور بازرس خانه تئاتر در مجامع عمومی اجباری است و بازرس هم صورتجلسه را باید تأئید کند.

ماده 12- هیأت مدیره
1-    اعضاء اصلی هیأت مدیره کانون نمایشنامه نویسان7 نفر و2 نفر عضو علی البدل و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می‌باشد که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
2-    حداکثر یک هفته بعد از انتخابات در اولین جلسه باید رئیس هیأت مدیره ، نائب رئیس و مسئولیت‌های دیگر مشخص شود.
3-    جلسات هیأت مدیره باید حداقل 15 روز یکبار تشکیل شود و هر جلسه با 4 از اعضاء و حضور بازرس رسمیت دارد.
4-    در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضاء هیأت مدیره در دو نوبت متوالی و یا سه نوبت غیرمتوالی به عنوان لغو عضویت از هیأت مدیره محسوب خواهد شد.
5-    هیأت مدیره کانون موظف است برنامه سالانه خود را همراه با برآورد هزینه و سایر موارد مورد لزوم تا نیمه اردیبهشت هر سال به هیأت مدیره خانه تئاتر ارائه دهد تا پس از بررسی از جانب هیأت مدیره خانه تئاتر اعلام نظر شود.
6-    کلیه مسئولیت‌های اجرائی در ارتباط با کانون نسبت به خانه تئاتر بر اساس رعایت موازین اساسنامه و موارد این آئین‌نامه و خط مشی خانه تئاتر بر عهده رئیس هیأت مدیره و هیأت مدیره کانون خواهد بود.
7-    بعد از انتخابات حکمی از جانب خانه تئاتر به هر یک از اعضا هیأت مدیره بر اساس مسئولیت ایشان داده خواهد شد.
8-    معرفی یک نفر به عنوان نماینده کانون برای حضور در جلسات شورای هماهنگی به عنوان پل ارتباطی هیأت مدیره خانه تئاتر و کانون  لازم الاجرا  است و در صورت عدم حضور نماینده رئیس هیأت مدیره کانون باید پاسخگوی عدم حضور نماینده باشد.
تبصره- هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نباید عضو هیچ تشکیلات دولتی یا پست مدیریت و یا عضو تشکیلات غیردولتی در شکل مشابه به تشکل خود باشد و چنانچه در دوره عضویت خود پذیرای چنین مسئولیت و یا سمتی گردد مستعفی شناخته می‌شود.
ماده13- امور مالی و محاسباتی
کلیه مسائل مالی کانون از طریق امور مالی خانه تئاتر انجام می گردد و کانون حق داشتن هیچگونه حساب مالی در بانک و یا صندوق را ندارد، تنها در مواردی که لازم باشد بر اساس نیاز و موافقت برای برگزاری ویا اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده، مبلغ مصوب در چند نوبت بصورت تنخواه به نماینده معرفی شده از طرف کانون پرداخت و نماینده موظف و مکلف به دادن فاکتور معتبر در ارتباط با هزینه مورد نظر یا موارد مشخص شده خواهد بود.

 

 

آیین نامه درجه بندی هنری هنرمندان تئاتر

«نمایشنامه نویسان و مترجمان نمایشنامه»

 

«این درجه بندی صرفاً به منظور هماهنگی با درجه بندی سایر انجمن‌های خانه تئاتر تنظیم شده است»

تعاریف:

نمایشنامه و نمایشنامه نویس: نمایشنامه اثری است ادبی با توانمندی‌های دراماتیک که برای اجرا در تئاتر نوشته می‌شود و نمایشنامه‌نویس کسی است که بر پایه قواعد شناخته شده درام چنین اثری را خلق می‌کند.

مترجم نمایشنامه: مترجم نمایشنامه کسی است که نمایشنامه‌ای را از یک زبان (زبان مبدا) به زبانی دیگر (زبان مقصد) ترجمه می‌کند.

درجه بندی:

گروه اول: 15 سال فعالیت مستمر در حوزه تئاتر و حداقل 12نمایشنامه‌ی اجرا شده‌ی صحنه‌ای برخوردار‌ازعوامل حرفه‌ای.

گروه دوم: 12 سال فعالیت مستمر در حوزه تئاتر و 9 نمایشنامه‌ی اجرا شده‌ی صحنه‌ای برخوردار از عوامل حرفه‌ای.

گروه سوم: 9 سال فعالیت مستمر در حوزه تئاتر و 7 نمایشنامه‌ی اجرا شده‌ی صحنه‌ای برخوردار از عوامل حرفه‌ای.

گروه چهارم: 6 سال فعالیت مستمر در حوزه تئاتر و 5 نمایشنامه‌ی اجرا شده‌ی صحنه‌ای برخوردار از عوامل حرفه‌ای.

گروه پنجم: 3 سال فعالیت مستمر در حوزه تئاتر و 3 نمایشنامه‌ی اجرا شده‌ی صحنه‌ای برخوردار از عوامل حرفه‌ای.

گروه ششم: اولین نمایشنامه برای اجرای عمومی صحنه‌ای برخوردار از عوامل حرفه‌ای.

نمایشنامه نویس ارشد: فردی است با منزلت حرفه‌ای و شهرت هنری خاص که با 25 سال فعالیت مستمر در حوزه تئاتر بیش از 20 نمایشنامه درخشان و تأثیر گذار از او اجرا شده و یا به چاپ رسیده است، مترجمین ارشد نیز تابع همین درجه بندی می‌باشند.

 

تبصره 1: درجه بندی مترجمان براساس ضوابط حرفه‌ای گروه‌های 6 گانه مربوط به نمایشنامه نویسان تعیین

می‌گرد و پس از ارزیابی و تعیین گروه مربوطه، حق‌الزحمه آنان 1 نمایشنامه نویس در گروه خود محاسبه می‌گردد. چنانچه
                                                                                          2

مترجمی نمایشنامه‌ای را برای‌اولین باربه سفارش گروه یا کارگردان ترجمه کرده باشد در صورت اجرای عمومی صحنه‌ای

حق‌الزحمه آن 2 نمایشنامه نویس درگروه خود تعیین می‌گردد.

تبصره 2: هنرمندان‌ ذیل براساس‌ درجه بندی‌این آیین نامه از نگارش یک نمایشنامه‌ ‌اجرا ‌شده صحنه‌ای معاف خواهند بود.

الف-  سه نمایش نامه چاپ شده برای گروه‌های اول و دوم.

ب- دو نمایش‌نامه چاپ شده برای گروه‌های سوم و چهارم.

ج- یک نمایش‌نامه چاپ شده برای گروه‌های پنجم و ششم.

د- سه نمایش‌نامه تألیفی برای تئاتر تلویزیونی در صورت پخش از تلویزیون.

ﻫ- چهار نمایش‌نامه ترجمه شده و اجرا شده.

و- پنج نمایش‌نامه پخش شده در رادیو.

ز- دراماتورژی پنج اثر نمایشی اجرا شده.

ح- سه سال سابقه آموزش و پژوهش در زمینه نمایش‌نامه نویسی.

ط- پنج سال متوالی فعالیت مستمر در حوزه تئاتر فراتر از سنوات ذکر شده.

ی- جایزه نمایشنامه نویسی از جشنواره‌های بین‌المللی داخلی و خارجی.

تبصره 3: دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن از مقطع لیسانس تا دکترا به ترتیب از 1 تا 3 اجرای مورد نیاز معاف خواهند بود.

تبصره 4: خرید امتیاز نمایشنامه و یا ترجمه تابع این آیین نامه نمی‌باشد و با توافق طرفین صورت می‌پذیرد.

تبصره 5: حق الزحمه نمایشنامه نویسان در گروه‌های اول تا سوم در نمایشنامه‌های کوتاه(حداقل 45 دقیقه) با توافق طرفین و در دو گروه پایین‌تر محاسبه می‌گردد.

تبصره 6: چنانچه نمایش دارای ویژگی‌های خاصی در حیطه نمایشنامه نویسی و یا ترجمه باشد مبلغ قرارداد با توجه به حداقل حق‌الزحمه و با توافق طرفین افزایش پیدا خواهد کرد.

تبصره 7: حداقل حق‌الزحمه نمایشنامه نویس برای هر گروه برای 30 اجرا بر مبنای آیین نامه پرداخت حقوق تولید کنندگان تئاتر حرفه‌ای، مصوب اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق توافق نامة شماره 320/88 مورخ 20/4/88 محاسبه می‌گردد و قابل پرداخت می‌باشد.

این آیین نامه مشتمل بر 2 بند تعاریف، 7 گروه درجه بندی و 7 تبصره می‌باشد.

آخرین ویرایش : 1401/04/22
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram