در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر

هیات مدیره انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر

رئیس هیات مدیره: هما جدیکار

عضو هیات مدیره: میترا کریم خانی

عضو هیات مدیره: فریبا دلیری

عضو هیات مدیره: مرتضی سعیدیان

عضو هیات مدیره: حامد ذبیحی

عضو هیات مدیره: پوپک عظیم پور

عضو هیات مدیره: بهرام بهبهانی

بازرس اصلی :میر آرش مصطفایی

بازرس علی البدل: زهرا مریدی

 

آیین نامه انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر

فصل اول:
کلیات و تعاریف:
ماده 1ـ نام کانون ـ نام کانون، کانون نمایشگران عروسکی می‌باشد که با قبول کامل اساسنامه خانه تاتر طبق این آئین‌نامه در سال 1380 تاسیس شد.
ماده 2ـ نوع کانون ـ کانون نمایشگران عروسکی، کانونی است تخصصی، صنفی، غیردولتی و غیرسیاسی که در این آئین‌نامه اختصاراً کانون نامیده می‌شود و به منظور حمایت و دفاع از حقوق فرهنگی، هنری و صنفی نمایشگران عروسکی و تحقق اهداف ذکر شده در این آئین‌نامه تشکیل گردیده است.
ماده 3ـ تعریف نمایشگر عروسکی ـ هر فردی که در آموزش، پژوهش و تولید یک اثر عروسکی بر روی صحنه و...، اعم از نویسنده، کارگردان، طراح و سازنده عروسک، بازی ده عروسک، صحنه‌پرداز و... نقش داشته باشد نمایشگر عروسکی است.
1ـ3ـ نویسنده: هنرمندی است که با نوشتن متون خاص نمایش عروسکی و اجرای آن‌ها در سالن‌های استاندارد و قابل قبول، جشنواره‌های معتبر ایران و جهان و... در جامعة نمایشگران عروسکی شناخته شده باشد.
درجه یک: بیش از بیست سال تجربه کاری مفید و10 متن چاپ شده یا اجرا شده در مجموعه‌های تاتری قابل‌قبول، جشنواره‌ها و...
درجه دو: بیش از 15 سال تجربه کاری مفید و 5 متن چاپ شده یا اجرا شده در مجموعه‌های تاتری قابل‌قبول، جشنواره‌ها و...
درجه سه: بیش از ده سال تجربه  کاری مفید و 3 متن چاپ شده یا اجرا شده در مجموعه‌های تاتری قابل‌قبول، جشنواره‌ها و...
تبصره: درجات براساس 20، 15 و 10 سال فعالیت مستمر با کیفیت عالی در نظر گرفته شده است. که حداقل یک‌کار در سال موردنظر می‌باشد.
2ـ3ـ کارگردان: هنرمندی که کارگردانی متون خاص نمایش عروسکی را در سالن‌های استاندارد، قابل قبول و یا... در جامعة نمایشگران عروسکی به عهده داشته است.
درجه یک: بیش از بیست سال تجربه کاری مفید و10 نمایشنامه اجراشده در مجموعه‌های تاتری و قابل‌قبول، جشنواره‌ها و...
درجه دو: بیش از 15 سال تجربه کاری مفید و 5 نمایشنامه اجراشده در مجموعه‌های تاتری و قابل‌قبول، جشنواره‌ها و...
درجه سه: بیش از ده سال تجربه  کاری مفید و 3 نمایشنامه اجراشده در مجموعه‌های تاتری و قابل‌قبول، جشنواره‌ها و...
3ـ3ـ طراح عروسک: هنرمندی که طراحی عروسک‌های نمایشی متون خاص نمایش عروسکی را در سالن‌های استاندارد و قابل قبول در جامعه نمایشگران عروسکی به عهده داشته است.
درجه یک: بیش از بیست سال تجربه کاری مفید و10 طراحی برای نمایشنامه‌های اجرا شده در مجموعه‌های تاتری قابل‌قبول، جشنواره‌ها و...
درجه دو: بیش از 15 سال تجربه کاری مفید و 5 طراحی برای نمایشنامه‌های اجرا شده در مجموعه‌های تاتری و...
درجه سه: بیش از ده سال تجربه  کاری مفید و3 طراحی برای نمایشنامه‌های اجرا شده نمایشنامه اجراشده در مجموعه‌های تاتری و...
4ـ3ـ عروسک‌ساز: هنرمندی که عروسک‌های متون اجراشده در سالن‌های استاندار و قابل قبول و یا... در جامعه نمایشگران عروسکی را ساخته باشد.
درجه یک: بیش از بیست سال تجربه کاری مفید و ساخت عروسک برای 10 نمایشنامه اجرا شده در مجموعه‌های تاتری و...
درجه دو: بیش از 15 سال تجربه کاری مفید و ساخت عروسک برای 5 نمایشنامه اجراشده در مجموعه‌های تاتری و...
درجه سه: بیش از ده سال تجربه  کاری مفید و ساخت عروسک برای 3 نمایشنامه اجراشده در مجموعه‌های تاتری و...
5ـ3ـ بازی‌ده: هنرمندی که جان‌بخشی عروسک‌های یک نمایش اجراشده در سالن‌های استاندارد و قابل قبول و یا... در جامعه‌ی نمایشگران عروسکی را به عهده داشته باشد.
درجه یک: بیش از بیست سال تجربه کاری مفید و ‌10 نقش قابل‌قبول و غیرقابل‌حذف در نمایش‌اجراشده در سالن‌های‌استاندارد و...
درجه دو: بیش از 15 سال تجربه کاری مفید و 5 نقش قابل‌قبول و غیرقابل حذف در نمایش اجراشده در سالن‌های استاندارد و...
 درجه سه: بیش از ده سال تجربه  کاری مفید و 3 نقش قابل‌قبول و غیرقابل‌حذف در نمایش‌اجراشده در سالن‌های استاندارد و...
 6ـ3ـ صحنه‌پرداز: هنرمندی که طراحی و ساخت صحنه مناسب و مرتبط با نمایش‌های اجرشده در سالن‌های استاندارد و قابل قبول و یا... در جامعه‌ی نمایشگران عروسکی را به عهده داشته باشد.
درجه یک: بیش از بیست سال تجربه کاری مفید و طراحی و ساخت دکور برای 10 نمایشنامه اجراشده در سالن‌های استاندارد و قابل قبول و...
درجه دو: بیش از 15 سال تجربه کاری مفید و طراحی و ساخت دکور برای 5 نمایشنامه اجراشده در سالن‌های استاندارد و قابل قبول و...
درجه سه: بیش از ده سال تجربه  کاری مفید و طراحی و ساخت دکور برای 5 نمایشنامه اجراشده در سالن‌های استاندارد و قابل قبول و...
طراح لباس: هنرمندی که طراحی و دوخت لباس عروسکهای نمایشی را در نمایشهای اجرا شده در سالنهای استاندارد و قابل قبول و ....
درجه یک: بیش از بیست سال تجربه کاری مفید و طراحی و دوخت لباس  برای 10 نمایشنامه اجراشده در سالن‌های استاندارد و قابل قبول و...
درجه دو: بیش از 15 سال تجربه کاری مفید و طراحی و دوخت لباس  برای 5 نمایشنامه اجراشده در سالن‌های استاندارد و قابل قبول و...
درجه سه: بیش از ده سال تجربه  کاری مفید و طراحی و دوخت لباس  برای 5 نمایشنامه اجراشده در سالن‌های استاندارد و قابل قبول و...
تبصره: تمامی دستیاران در شاخه‌های مختلف بالا می‌توانند درجه چهار محسوب شوند.
7ـ3ـ مدرس: هنرمندی است که با تدریس در دانشگاه‌های معتبر ایران و یا مراکز آموزشی معتبر به‌عنوان استاد شناخته شده است.
درجه یک: بیش از بیست سال تجربه کاری مفید و20 سال سابقه تدریس و برگزاری 30 کارگاه آموزشی در مراکز معتبر
درجه دو: بیش از 15 سال تجربه کاری مفید و 15 سال سابقه تدریس و برگزاری 20 کارگاه آموزشی در مراکز معتبر
درجه سه: بیش از ده سال تجربه  کاری مفید و 10 سال سابقه تدریس و برگزاری 15 کارگاه آموزشی در مراکز معتبر
8ـ3ـ پژوهشگر: هنرمندی است که با تحقیق، پژوهش، ارایه مقاله و نوشتن کتاب یا ترجمه متون نمایش عروسکی به‌عنوان پژوهشگر درجامعه نمایشگران عروسکی شناخته شده است.
درجه یک: بیش از بیست سال تجربه کاری مفید و نوشتن یا ترجمه 7 کتاب و نوشتن 15 مقاله چاپ شده در مجلات و نشریات معتبر، سمینارها و ...
درجه دو: بیش از 15 سال تجربه کاری مفید و نوشتن یا ترجمه 5 کتاب و نوشتن 10 مقاله چاپ شده در مجلات و نشریات معتبر، سمینارها و...
درجه سه: بیش از ده سال تجربه  کاری مفید و نوشتن یا ترجمه 3 کتاب و نوشتن 7 مقاله چاپ‌شده در مجلات و نشریات معتبر، سمینارها و...
ماده 4ـ مرکز فعالیت، کانون نمایشگران عروسکی محل خانه تاتر واقع در تهران ـ خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر ـ نبش کوچه ماه ـ ساختمان آفتاب. ط اوّل، می‌باشد.
ماده 5ـ موضوع فعالیت ـ با در نظر گرفتن موضوع فعالیت در ماده 7 اساسنامه خانه تاتر انجمن موظف به برنامه‌ریزی در جهت اهداف آمده در فصل دوم آئین‌نامه می‌باشد.
فصل دوم: فعالیت و اهداف کانون:
ماده شش: هدف اصلی کانون فعالیت همه‌جانبه و مداوم درجهت ارتقای ارزش‌‌های کمی و کیفی هنر نمایش عروسکی است که برای دستیابی به آن باید در تحقق آرمان‌های زیر کوشا باشد:
1ـ 6ـ ایجاد نظام حرفه‌ای برای احقاق حقوق صنفی اعضا مانند قرارداد تیپ و...
2ـ6ـ گسترش ارزش‌های حرفه‌ای اعضای کانون از طریق آموزش‌های کوتاه‌ و بلندمدت، پژوهش برگزاری سخنرانی سمینار و...
3ـ6ـ کسب صلاحیت کانون به‌عنوان صالح‌ترین مرجع علمی، هنری، فنی در مسایل اجرایی، آموزشی، پژوهشی و حقوقی به‌منظور حمایت از حقوق مادی و معنوی اعضا.
1-3-6 کانون برای دست‌یابی به اهداف فوق در فعالیت‌های زیر با همکاری و زیرنظر خانه تاتر برنامه‌ریزی می‌نماید:
1ـ2ـ 6 اقدام‌های مقتضی جهت معرفی اعضا به بازار کار، ایجاد اشتغال، امنیت و شرایط مناسب شغلی برای اعضا.
2ـ2ـ6  ایجاد و تشکیل هیئت‌های کارشناسی تشخیص صلاحیت، ارزیابی کمی و کیفی و بررسی تعرفه‌های دستمزد و قرارداد.
3-2-6 اعلام اطلاعیه‌های رفاهی خانه تاتر به اعضا برای گرفتن امکانات رفاهی از قبیل پوشش تامین اجتماعی، تعاونی‌های مسکن و...
4ـ2ـ 6  تشکیل کمیته آموزش برای برگزاری دوره‌های آموزشی (کوتاه‌ و بلندمدت ایرانی و خارجی) برگزاری جلسات نمایش و نقد و بررسی آن و...
5ـ2ـ6 تشکیل کمیته پژوهش و انتشارات برای تهیه خبرنامه، مجله (شفاهی و کتبی)، گاهنامه، کتب، برگزاری سمینار و...
6ـ2ـ 6ایجاد آرشیو‌های مختلف از قبیل عکس، فیلم، عروسک، کتاب، پایان‌نامه، متون نمایشی اسناد تاریخی و ...
7ـ2ـ6 همکاری با سایر انجمن‌های تخصصی، مراکز فرهنگی هنری، جشنواره‌های داخلی و خارجی، دعوت از هنرمندان سایر رشته‌ها جهت اعتلای کمی و کیفی هنر نمایش عروسکی.
8ـ2ـ6 ایجاد فضای مناسب جهت کشف، جذب و پرورش استعدادهای تازه در زمینه نمایش عروسکی.
9ـ 2ـ 6ارتباط و جلب‌توجه سازمان‌های دولتی، غیردولتی، افراد حقیقی و حقوقی به اهمیت و ضرورت رشد هنر نمایش عروسکی و جذب حمایت‌های مادی و معنوی آنان (سالن، اجرا، پول و...)
10ـ2ـ6 بررسی کلیه اختلافات، پیشنهادات لازم در مورد قراردادهای درست و صحیح و سایر موارد به درخواست یکی از طرفین عضو انجمن و در صورت نیاز معرفی به شورای داوری خانه تاتر.
فصل سوم: شرایط و چگونگی عضویت
ماده 7ـ شرایط عضویت ـ نمایشگر عروسکی که دارای شرایط ذیل باشد می‌تواند با تصویب هیئت‌مدیره، بازرسی کانون و تایید بازرس خانه تاتر به عضویت انجمن درآید:
1ـ7ـ پذیرفتن تمام مفاد اساسنامه خانه تاتر
2ـ7ـ پذیرفتن کلیه مفاد آئین‌نامه کانون نمایشگران عروسکی
3ـ7ـ تکمیل و ارایه فرم درخواست عضویت کانون به همراه مدارک موردنیاز
4ـ7ـ داشتن مدرک تخصصی مورد تایید یا داشتن فعالیت مستمر و مفید در عرصه نمایش عروسکی.
5ـ7ـ داشتن حسن شهرت حرفه‌ای، اجتماعی و اخلاقی
6ـ7ـ پرداخت حق عضویت
ماده 8 ـانواع عضویت:
کانون دارای سه نوع عضویت می‌باشد. پیوسته، وابسته و افتخاری
1ـ2ـ عضو پیوسته به کسانی اطلاق می‌شود که براساس جدول امتیازات 90 امتیاز کسب نمایند.
1ـ1ـ8ـ عضو پیوسته تحت پوشش تمامی حمایت‌های مادی و معنوی کانون قرار دارد.
2ـ1ـ8ـ حق رای دادن در مجمع عمومی کانون و خانه تاتر را دارا می‌باشد.
3ـ1ـ8ـ حق انتخاب شدن در هیئت‌مدیره و بازرسان کانون و خانه تاتر را دارد.
2ـ8 عضو وابسته به کسانی اطلاق می‌شود که براساس جدول امتیازات 50امتیاز کسب نمایند.
1ـ2ـ8ـ عضو وابسته از کلیه حقوق رفاهی و صنفی اعضای پیوسته برخوردار است.
2ـ2ـ8ـ حق رای دادن در مجمع عمومی کانون و خانه تاتر را دارا می‌باشد
3-2-8 حق انتخاب شدن در هیئت‌مدیره و بازرسان کانون و خانه تاتر را ندارد.
3ـ 8 اعضای افتخاری به کسانی اطلاق می‌شود که به عناوین مختلف منشا خدماتی در ارتقای کمی و کیفی شاخه‌های مختلف نمایش عروسکی بوده و هستند که حق رای دادن و انتخاب شدن را ندارند و در صورت تائید هیئت‌مدیره می‌توانند از حقوق رفاهی اعضا برخوردار باشند.
کانون نمایشگران عروسکی می‌تواند عضو افتخاری پیشنهادی خود را با ذکر دلایل به هیئت‌مدیره خانه تاتر معرفی و در صورت موافقت کارت عضویت افتخاری صادر گردد.
مادة 9 ـ شرایط عضویت:
1ـ9ـ عضویت پیوسته ـ کلیه کسانی که به استناد جدول ذیل 90 امتیاز کسب نمایند.
جدول امتیازات: مدارک تحصیلی و فعالیت‌های هنری
دارا بودن مدرک کارشناسی‌ارشد ـ دکترای تخصصی نمایش عروسکی             40 امتیاز
 دارا بودن مدرک کارشناسی تخصصی نمایش عروسکی                  30 امتیاز
 دارا بودن مدرک کاردانی تخصصی نمایش عروسکی                      20 امتیاز
دارا بودن مدرک کارشناسی‌ارشد ـ دکترای سایر رشته‌های مرتبط تاتری          20 امتیاز
دارا بودن مدرک کارشناسی ـ سایر رشته‌های مرتبط تاتری                       15 امتیاز
دارا بودن مدرک کارشناسی ـ کارشناسی‌ارشد ـ دکترا رشته‌های غیرمرتبط‌هنری10امتیاز
 دارا بودن مدرک کاردانی ـ دیپلم رشته‌های غیرمرتبط هنری                   5 امتیاز
اجرای عمومی سی‌روزه در سالن‌های‌معتبر با بروشور و پوستر چاپ‌شده و بولتن10امتیاز
اجرای مجدد در سالن‌های‌معتبر با بروشور و پوستر چاپ‌شده و بولتن            3  امتیاز
اجرا در جشنواره‌های بین‌المللی نمایش عروسکی ایران و جهان با بروشور و بولتن جشنواره    6 امتیاز
اجرا در جشنواره‌های معتبر و مرتبط ملّی با بروشور و پوستر چاپ‌شده و بولتن4 امتیاز
اجرا در جشنواره‌های دانشجویی و کوتاه‌ مرتبط     "    "    "           2امتیاز
اجرای یک موضوع به مدت 30 اجرا در مهدکودک‌ها با تایید مرکز مربوطه و قرارداد    3"
اجرا در یک نمایش تلویزیونی یا سینمایی به مدت حداقل 60 دقیقه              5 امتیاز
یکسال تدریس در دانشگاه‌های معتبر و مراکز آموزش‌عالی وزارت علوم با قرارداد    10"
یکسال تدریس در مدارس و مراکز معتبر با ارایه قرارداد                            5 امتیاز
تالیف یا ترجمه یک کتاب چاپ‌شده با ارایه قرارداد                              7 امتیاز
هر مقاله چاپ‌شده در نشریات و مجلات معتبر یا سخنرانی با چاپ به مقاله مربوطه    3"
استمرار سالیانه در اجرای نمایش‌های عروسکی سنتی با قرارداد یا اجرا در سالنهای معتبر  معتبر               10 امتیاز
تبصره:
1- تمامی بروشورها، پوسترها، بولتن‌ها و قراردادها باید ممهور به مهر مرکز مربوطه باشند.
2- دو سال فعالیت غیراجرایی و مرتبط با نمایش عروسکی در یکی از نهادهای هنری مرتبط و معتبر یک اجرا محسوب می گردد.
تبصره:
2ـ 9ـ عضویت وابسته ـ کلیه کسانی که به استناد جدول بالا 50 امتیاز کسب نمایند.
3ـ9ـ عضویت افتخاری ـ کلیه کسانی که منشا خدمات به هنر نمایش عروسکی بوده‌اند و با پیشنها هیئت‌مدیره یا اعضا و قبول دعوت از جانب آنان و پذیرش مجمع عمومی و هیئت‌مدیره‌خانه تاتر به عضویت افتخاری کانون درمی‌آیند.

ماده 10ـ تکالیف اعضا
1ـ10ـ پرداخت حق عضویت سالانه در زمان مقررشده (از ابتدای هرسال تا پانزدهم خرداد همان سال به شماره حساب 5875 به نام خانه تاتر نزد بانک ملی شعبه خشایار کد 544 و ارایه فیش بانک به کانون و ارایه آن به امور مالی خانه تاتر از طریق کانون.
2ـ10ـ شرکت در تمامی مجامع عمومی و فوق‌العاده کانون و خانه تاتر
3ـ10ـ ارایه گزارش کار و فعالیت تاتری سالانه از تاریخ اول بهمن‌ماه هرسال تا بیستم اسفندماه همان سال از طریق فرم‌های تهیه شده در کانون.
4ـ10ـ حضور فعال در فعالیت‌های کانون جهت بالا بردن توان صنفی و حداقل ارتباط تلفنی یک‌بار در ماه جهت آگاهی از کانون و خانه تاتر.
5ـ10ـ شرکت و فعالیت در کمیته‌های مختلف کانون (حداقل یک کمیته)
6ـ10ـ استمرار عضویت اعضا منوط به شرکت در حداقل دو فعالیت کانون و در هر کمیته تخصصی در فاصله زمانی دو سال است. اعضای بالای شصت سال از این قاعده مستثنی هستند.
7ـ10ـ کلیه اعضای پیوسته و وابسته موظفند در برنامه‌ریزی‌هایی که از جانب خانه تاتر با اطلاع قبلی صورت می‌گیرد حضور یابند مگر آن‌که دارای عذرموجه و مستند باشند.
8ـ10ـ چنانچه هریک از اعضای کانون، شکایتی صنفی داشته باشد، شکایت خود را می‌تواند به صورت کتبی به هیات‌مدیره انجمن ارایه دهد، هیات‌مدیره پس از بررسی اولیه و تلاش برای مصالحه طرفین در صورت عدم رسیدن به نتیجه موضوع را به شورای داوری خانه تاتر ارجاع خواهد داد.
ماده 11ـ تعلیق و لغو عضویت
1ـ11ـ در صورت تخلف از موارد پیش‌بینی شده در این آئین‌نامه و یا انجام عملی مغایر با حیثیت صنفی، حرفه‌ای و یا اخلاقی از طرف هریک از اعضای کانون هیئت‌مدیره می‌تواند به تشخیص خود عضویت شخص یاد شده را به حالت تعلیق در آورد و یا لغو عضویت کند. حالت تعلیق یا لغو عضویت باید حداکثر ظرف مدت یک‌ماه به عضو موردنظر توسط پست سفارشی ابلاغ گردد. عضو محترم پس از دریافت نامه انجمن در صورت عدم پذیرش رای صادره می‌تواند حداکثر ظرف مدت 15 روز شکایت خود را به بازرس هیئت‌مدیره خانه تاتر ارائه و بازرس، ابتدا آن را در هیات‌مدیره مطرح خواهد کرد و چنانچه لازم باشد به شورای داوری خانه تئاتر ارسال می‌گردد.
2ـ11ـ درصورت عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده تعلیق به مدت یکسال ضمن متوقف شدن کلیه حقوق مادی و معنوی و قانونی و در صورت عدم تقاضای مجدد و پرداخت آن در سال بعد در زمان مقرر لغو کامل عضویت صورت خواهد گرفت.
3ـ11ـ عدم حضور غیرموجه در دو مجمع عمومی متوالی کانون و خانه تاتر و ندادن وکالت به عضو دیگر موجب لغو عضویت و قطع کلیه حقوق مادی، معنوی و قانونی خانه تاتر خواهد شد.
4ـ11ـ در صورت عدم گزارش فعالیت سالانه در تاریخ معین شده و یا عدم حضور فعال در برنامه‌های پیش‌بینی شده و پیشنهادی در کانون، موجب تعلیق عضویت بنا به نظر هیات‌مدیره کانون خواهد شد.
5ـ11ـ هر عضو انجمن یک ماه پس از تسلیم استعفانامه خود به هیئت‌مدیره مستعفی شناخته می‌شود و در طی این مدت حق رای نخواهد داشت.
فصل چهارم:
ارکان انجمن
ارکان انجمن عبارتند از:
1ـ مجمع عمومی
2ـ هیئت‌مدیره
3ـ بازرسان
ماده 12ـ مجمع عمومی
1ـ12ـ مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا اعم از پیوسته و وابسته می‌باشد که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در انجمن است و به صورت عادی و یا  فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.
2ـ12ـ به دعوت هیئت‌مدیره انجمن، با دعوت نامه کتبی و اعلام دستور جلسه و چاپ آگهی در روزنامه (دوهفته قبل از تشکیل جلسه)، مجمع عمومی عادی سالانه یک بار در مهر ماه تشکیل خواهد شد.
3ـ12ـ برای رسمیت یافتن جلسه حضور        اعضا و جهت تصویب هر موضوعی، رای موافق اکثریت اعضا حاضر ضرورت دارد. (نصف + یک)
4ـ12ـ در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حدنصاب نرسید، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت، که رای‌گیری با صلاحدید اکثریت، مخفی یا علنی خواهد بود.
5ـ12ـ همه اعضا حق یک رای دارند مگر عضوی دیگر به صورت مکتوب به آنها وکالت داده باشد.
تبصره: هرفرد می‌تواند وکیل یک عضو دیگر باشد.
6ـ12ـ انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان هردوسال یک بار در مهرماه برگزار خواهد شد.
7-12ـ وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:
1ـ7ـ12ـ انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان
2ـ7ـ12ـ استماع و رسیدگی به گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان
3ـ7ـ12ـ تعیین خط‌مشی کلی انجمن
4ـ7ـ12ـ بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت‌مدیره.
8ـ12ـ مجمع عمومی فوق‌العاده این مجمع با رعایت تشریفات اعلام مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1ـ8ـ12ـ با درخواست اعضای هیئت‌مدیره یا بازرسان در هر زمان و با حضور نصف + یک اعضا
2ـ 8ـ12ـ با درخواست   1    از اعضای پیوسته کانون در هر زمان و با حضور نصف + یک‌ اعضا
3ـ8ـ12ـ تقاضای عزل هیئت‌مدیره و بازرسان با درخواست اعضای پیوسته و در مجمع عمومی عادی و یا فوق‌العاده که توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر و بازرس‌ خانه تاتر اداره می‌شود، امکان پذیر می باشد.
ماده 13ـ هیئت‌مدیره
1ـ13. انجمن دارای هیئت‌مدیره‌ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد:
1ـ1ـ13. رئیس
2ـ1ـ13. مدیر اجرایی
3ـ1ـ13. مدیر روابط عمومی
4ـ1ـ13. مسئول امور مالی
5ـ1ـ13. منشی
2ـ13ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور نصف + یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود.
3ـ13. شرکت اعضای هیئت‌مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضا بدون عذرموجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و پنج  جلسه غیرمتوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
4ـ13. درصورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک اعضای هیئت‌مدیره عضو علی‌البدل برای مدت باقی‌مانده هیئت‌مدیره به جای عضو اصلی انجام‌وظیفه خواهد نمود.
5ـ13. هیئت‌مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر15 روز یکبار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفن رئیس هیأت مدیره از سه روز قبل، تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.
6ـ 13. مجمع عمومی هیئت‌مدیره را برای مدت دوسال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد هیئت‌مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده و هیئت‌مدیره موظف است ظرف حداکثر دوماه قبل از پایان تصدی خود، انتخابات هیئت‌مدیره جدید را برگزار نماید و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به خانه تئاتر اعلام نماید.
7ـ13. همکاری اعضا هیئت‌مدیره افتخاری خواهد بود.
ماده 14. وظایف هیئت‌مدیره: هیئت‌مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف آن به شرح ذیل می‌باشد:
1ـ14. اجرای مصوبات مجمع عمومی
2ـ14. حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول
4ـ14. انتخاب و تصویب برنامه سالانه
ماده 15. بازرسان:
1-15 مجمع عمومی عادی 1نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 16. وظایف بازرسان:
1ـ16. بررسی کلیه اسناد و تهیه گزراش برای مجمع عمومی.
2ـ16. مطالعه گزارش سالانه هیئت‌مدیره از عملکرد کلی برای اطلاع مجمع عمومی.
3ـ16. گزارش هرگونه تخلف هیئت‌مدیره از مفاد اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
تبصره: حضور بازرسان در جلسات هیئت‌مدیره الزامی است.
ماده 17. کلیه اسناد و مدارک کانون در صورت لزوم در هر زمان بدون قید و شرط به‌وسیله هیئت‌مدیره کانون باید جهت بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.
فصل ششم: امور مالی، محاسباتی، انحلال و تسویه
ماده 18: کلیه مسائل مالی انجمن از طریق امور مالی خانه تئاتر انجام می گردد و انجمن حق داشتن هیچگونه حساب مالی در بانک و یا صندوق را ندارد، تنها در مواردی که لازم باشد بر اساس نیاز و موافقت برای برگزاری ویا اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده، مبلغ مصوب در چند نوبت بصورت تنخواه به نماینده معرفی شده از طرف انجمن پرداخت و نماینده موظف و مکلف به دادن فاکتور معتبر در ارتباط با هزینه مورد نظر یا موارد مشخص شده خواهد بود.
این آئین نامه در 18 ماده و شش تبصره در تاریخ اسفند 1387 مجدداً بازنگری و بازنویسی شد.

 

 

آیین نامه درجه بندی هنری هنرمندان تئاتر

«عروسکی»

 

تعاریف:

طراح عروسک: هنرمندی که طراحی عروسک‌های نمایشی متون خاص نمایش عروسکی را برای اجرا در سالن‌های استاندارد به عهده دارد.(و در جامعه نمایشگران عروسکی شناخته شده است.)

سازنده عروسک: هنرمندی که عروسک‌های متون اجرا شده خاص نمایش عروسکی را در سالن‌های حرفه‌ای و استاندارد می‌سازد و آشنایی کامل با تکنیک‌های ساخت را دارد. (و در جامعه نمایشگران عروسکی شناخته شده است.)

بازی دهنده: هنرمندی که جان بخشی عروسک‌های نمایش اجرا شده در سالن‌های استاندارد را به عهده دارد. (و در جامعه نمایشگران عروسکی شناخته شده است.) بازی دهنده می‌تواند دستیار اول و دستیار دوم داشته باشد.

عروسک ساده: عروسک‌هایی که با تکنیک‌های مختلف ولی به صورت ساده و بدون تکنیکهای حرکتی دقیق ساخته می‌شود.

عروسک نیمه پیشرفته: عروسک‌هایی است که با تکنیک‌های مختلف ولی با طراحی حرکتی خاص ساخته می‌شود مانند پلک زدن و.....

عروسک پیشرفته: عروسک‌هایی که در آن خلاقیت در طراحی و اجرای تکنیک حرکتی به کار رفته است. مانند: عروسک‌های اپرای مکبث و.... (جدا شدن اجزای بدن، حرکت کامل اعضای چهره)

الف) با توجه به تخصص‌های موجود و با هدف تعیین حداقل دستمزد نمایشگران عروسکی، تفاوت‌های آن در مقایسه با گرایش‌های دیگر حوزه تئاتر تنها در طراحی و ساخت انواع عروسک‌ها می‌باشد. بنابر این حق‌الزحمه هنرمندان نمایشنامه نویس، بازی‌دهنده، کارگردان، طراحان صحنه و لباس، آهنگساز، ترانه سرا و ... با سوابق حرفه‌ای و تخصصی در حوزه تئاتر عروسکی، براساس ضوابط حرفه‌ای آیین‌نامه درجه بندی هنری هر کدام از گرایش‌های ذکر شده و همچنین آیین‌نامه پرداخت حقوق تولید کنندگان تئاتر حرفه‌ای مصوب اداره کل هنرهای نمایشی مطابق توافق‌نامه 9320/88 مورخ 20/4/88 برای 30 اجرا  محاسبه و تعیین می‌گردد.

تبصره 1: حق‌الزحمه هنرمندان هرکدام از گرایش‌های ذکر شده در بند الف بدون سوابق حرفه‌ای و تخصصی در حوزه تئاتر عروسکی در گروه‌های اول تا سوم با توافق طرفین در دو گروه پایین‌تر محاسبه می‌گردد.

تبصره 2: حق‌الزحمه دستیار بازی دهنده  براساس ضوابط حرفه‌ای گروه‌های 6 گانه مربوط به آیین‌نامه درجه‌بندی هنری بازیگران تئاتر (با گرایش تئاتر عروسکی) 1   بازی دهنده در گروه‌های خود ارزیابی و تعیین می‌گردد.                                                                                                                            3     

همچنین حق‌الزحمه صداپیشگان به صورت زنده 1 و در صورت ضبط 1 بازی دهنده در گروه خود ارزیابی و محاسبه می‌گردد.

                                                                          3                             5

ب) درجه بندی طراحان و عروسک سازان:

 گروه اول: طراح و عروسک ساز با سابقه 25 اجرای حرفه‌ای و یا 18 سال سابقه کار حرفه‌ای با 15 اجرا برخوردار از عوامل حرفه‌ای.

 

 

 

گروه دوم: طراح و عروسک ساز با سابقه 20 اجرای حرفه‌ای و یا 15 سال سابقه کار حرفه‌ای با 12 اجرا برخوردار از عوامل حرفه‌ای.

گروه سوم: طراح و عروسک ساز با سابقه 15 اجرای حرفه‌ای و یا 12 سال سابقه کار حرفه‌ای با 10 اجرا برخوردار از عوامل حرفه‌ای.

گروه چهارم: طراح و عروسک ساز با سابقه 12 اجرای حرفه‌ای و یا 9 سال سابقه کار حرفه‌ای با 7 اجرا برخوردار از عوامل حرفه‌ای.

گروه پنجم: طراح و عروسک ساز با سابقه 8 اجرای حرفه‌ای و یا 6 سال سابقه کار حرفه‌ای با 4 اجرا برخوردار از عوامل حرفه‌ای.

گروه ششم: طراح و عروسک ساز با سابقه 5 اجرای حرفه‌ای و یا 3 سال سابقه کار حرفه‌ای با 2 اجرا برخوردار از عوامل حرفه‌ای.

تبصره 3: دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن از مقطع لیسانس تا دکترا به ترتیب از تا 3 اجرا معاف خواهند بود.

تبصره 4:  ضرورت همکاری و کیفیت حضور دستیاران برای ساخت عروسک با توافق طرفین صورت می‌پذیرد و

حق‌الزحمه آنان براساس ضوابط حرفه‌ای گروه‌های مربوط به طراحان و عروسک سازان ، 1 در گروه خود ارزیابی و
تعیین می‌گردد.                                                                                                           3

ج) جدول حق‌الزحمه طراحان هر عروسک گروه اول :

انواع عروسک

ساده

نیمه پیشرفته

پیشرفته

حق‌الزحمه

000/800 ریال

000/500/1 ریال

000/000/2 ریال

 

 

تبصره 5 : دستمزد طراحان گروه دوم تا ششم براساس درجه بندی مربوطه مندرج در بند 2 به ترتیب هر کدام 1 کسر می‌گردد.                                                                                                                                               6

د) جدول حق‌الزحمه سازندگان گروه اول برای ساخت انواع عروسک‌ها

               عروسک

انواع                

ساده

نیمه پیشرفته

پیشرفته

تکنیک دستکشی

000/800

000/600/1

000/400/2

تکنیک سایه ای

000/800

000/600/1

000/400/2

تکنیک میله‌ای (عمودی- افقی)

000/200/1

000/800/1

000/000/3

تکنیک سیاه

000/200/1

000/800/1

000/000/3

تکنیک تن پوش

000/200/1

000/400/2

000/600/3

تکنیک نخی

000/500/1

000/400/2

000/200/4

 

 

تبصره 6: دستمزد سازندگان گروه دوم تا ششم براساس درجه بندی مربوطه مندرج در بند 2 به ترتیب هر کدام 1 کسر می‌گردد.                                                                                                                                        

این آیین نامه مشتمل بر 6  بند تعاریف، 4 ماده و 6 تبصره می‌باشد.

آخرین ویرایش : 1400/06/25
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram