در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
انجمن صنفی سراسری عکاسان تئاتر ایران
صفحه اول » انجمن ها » انجمن صنفی سراسری عکاسان تئاتر ایران

اطلاعات مربوط به انجمن عکاسان خانه تئاتر، اعم از آئین نامه، اعضاء هیئت مدیره و شیوه نامه ها

هیات مدیره انجمن صنفی سراسری عکاسان تئاتر ایران

1- مهدی آشنا دوست (رئیس هیات مدیره)
2- رضا قاضیانی (نایب رئیس هیات مدیره)
3- سید ضیاالدین صفویان (عضو هیات مدیره)
‌4- آرزو آزادپور (عضو هیات مدیره)
5- کیارش مسیبی(عضو هیات مدیره)
6- محبوبه فرج الهی (عضو علی‌البدل اول)
7- عماد دولتی(عضو علی البدل)
بازرس:
1- مونا صدر فریدپور (بازرس هیات مدیره)
2-حسین آقا محمدی کاشی (بازرس علی البدل)

 

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن صنفی سراسری عکاسان تئاتر ایران

فصل یکم کلیات ماده ١ هدف :

به استناد ماده ١٣١ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای "آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد  انجمن های صنفی و کانون های مربوط " مصوب هیئت محترم وزیران، تصویبنامه شماره  ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴ه مورخ ٢٢/٨/٩٨ هیئت محترم وزیران و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون های مربوطه و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ این انجمن صنفی تشکیل می شود. 

ماده٢  نام، حوزه جغرافیایی، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی:

نام: انجمن صنفی سراسری عکاسان تئاتر ایران که در این اساسنامه به اختصار"انجمن صنفی" نامیده می شود. 

حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی سراسر کشور جمهوری اسلامی است و اقامتگاه قانونی آن در استان تهران شهر تهران خیابان سمیه پلاک 260 و پست الکترونیک آن iatp1400@gmail.com تلفکس 02188808757 خواهد بود.

تبصره: هیئت مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه جغرافیایی فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا ‐ از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد ‐  به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید. 

ماده ٣ وظایف و اختیارات انجمن صنفی:

١‐ کوشش درجهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینەهای مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

٢‐ برنامە ریزی و پیگیری در ارتقای سطح مهارت اعضا

٣‐ تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا.

۴‐ تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات، نارسایی های اقتصادی، مهارتی، افزایش بهرە وری و ارائه پیشنهادات به اعضا، مدیران و مسؤولان مربوط.

۵‐ جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت ها.

۶‐ دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه اعضا. 

٧‐ همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی و صندوق قرض الحسنه مربوط به وظایف انجمن صنفی و تلاش جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط. 

٨‐ همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.

٩‐ حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفەای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی.

 ١٠‐ خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد. 

١١‐ شرکت در مذاکرات حرفە ای با سایر سازمان های کارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمان های دستە جمعی با سازمان های کارفرمایی در سطح ملی و بین المللی .

١٢‐ پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون با رعایت مقررات قانونی. 

١٣‐ فعالیت مشترک با کانون انجمنهای صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور.

14‐ همکاری با سایر تشکل های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

فصل دوم شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

 

ماده ۴ عضویت در انجمن صنفی:

"انجمن صنفی"  دارای سه نوع عضویت است که عبارتند از: 

الف ‐ عضویت وابسته،   ب ‐ عضویت پیوسته   ج ‐ عضویت افتخاری

الف ‐ عضو وابسته: از کلیه حمایت های مادی و معنوی"انجمن صنفی"  برخوردار است ولی نمی تواند برای هیئت مدیره "انجمن صنفی" داوطلب شود. عضو وابسته فقط دارای حق رأی در کلیه انتخابات و مجامع عادی و فوق العاده "انجمن صنفی"  است.

ب ‐ عضو پیوسته: از کلیه حمایت های مادی و معنوی "انجمن صنفی"  برخوردار است و می تواند برای هیئت مدیره "انجمن صنفی" داوطلب شود. عضو پیوسته  دارای حق رأی در کلیه انتخابات و مجامع عادی و فوق العاده "نجمن صنفی" است.

ج‐ عضو افتخاری: کلیه کسانی که به عناوین مختلف منشأ خدمات به هنر عکاسی و تصویرسازی تئاتر بوده اند با پیشنهاد حد اقل دو عضو ازهیئت مدیره "انجمن صنفی" یا ٢٠ عضو پیوسته "انجمن صنفی" و قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر و تأیید هیئت مدیره "انجمن صنفی" به عنوان عضو افتخاری انتخاب  می شوند.

ماده ۵ شرایط عضویت:

اعضای این انجمن شامل عکاسان و پدیدآورندگان تصویری تئاتر اعم از سازندگان تیزر، موشن گرافیک و فیلمبرداران در حوزه تئاتر می شوند و همه افراد در صورت دارا بودن شرایط مندرج در این اساسنامه می توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

۵-١ شرایط عمومی

١‐ تابعیت ایران.

٢ ‐ قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.

۵-٢ شرایط تخصصی

١‐ : جهت عضویت وابسته در انجمن صنفی هر متقاضی نیازمند کسب حداقل ٣٠ امتیاز است.

٢‐ : پیش نیاز ٢ سال سابقه مستمر در عکاسی یا تصویرسازی تئاتر.

٣‐ : پیش نیاز ارائه ٣ تصویر از 24 نمایش عکاسی شده یا ۴ اثر موشن گرافیک یا ۴ تیزر یا ۴ تصویربرداری از تئاتر یا ترکیبی از آنها.

تبصره ١  امتیاز با ارائه مدرک معتبر بر اساس آئین نامه حقوق پدید آورندە گان بر اساس موارد زیر سنجیده می شود:

 • دیپلم مرتبط ۴ امتیاز، غیر مرتبط ٢ امتیاز
 • کاردانی مرتبط ٨ امتیاز، غیر مرتبط ۴ امتیاز
 • کارشناسی مرتبط 16 امتیاز، غیر مرتبط ٨ امتیاز
 • کارشناسی ارشد، مرتبط ٣٢ امتیاز، غیر مرتبط 16 امتیاز
 • دکترا، مرتبط 46 امتیاز، غیر مرتبط ٣٢ امتیاز
 • هر سال تجربه مازاد بر ٢ سال پیش نیاز برای هر سال آن ۶ امتیاز (36عکس از ١٢ اثر یا ١ تیزر یا ١ موشن گرافیک یا ١ فیلم از تئاتر در هر سال)
 • عکاس گروه و ارائه بروشور با درج نام متقاضی برای هر نمایش ۵ امتیاز
 • ارائه مدرک عکاسی تئاتر از آموزشگاه های آزاد مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد ١٠ امتیاز
 • ارائه مدرک پیشرفته عکاسی و فیلمبرداری و نرم افزارهای مربوطه از آموزشگاه های آزاد مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد ٢ امتیاز
 • ارائه گواهی حضور در ورکشاپ ها و کارگاه های مربوط به عکاسی ارائه شده توسط انجمن صنفی به نام متقاضی ١ امتیاز
 • ارائه پژوهش، مقاله، پایان نامه، تالیف، ترجمه در حوزه عکاسی تئاتر ۵ امتیاز
 • ارائه گواهی شرکت در مسابقات عکاسی تئاتر معتبر ٢ امتیاز
 • تقدیر شدن عکس متقاضی در جشنوارەهای تخصصی عکس تئاتر معتبر هر دوره ٣ امتیاز
 • برگزیده شدن اول و دوم و سوم متقاضی در جشنوارەهای تخصصی عکس تئاتر معتبر هر دوره ۵ امتیاز
 • کسب مقام در مسابقات بین المللی عکاسی با ارئه گواهینامه ٣ امتیاز
 • شرکت در نمایشگاه گروهی عکس تئاتر هر نمایشگاه ١ امتیاز
 • برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس تئاتر ۵ امتیاز

تبصره ٢ رشته مرتبط منظورعکاسی، سینما و تئاتر در دورەهای دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست.

۵-٣ عضویت پیوسته:

١‐ اعضای وابسته "انجمن صنفی" بعد از ٢ سال عضویت مستمر در انجمن می توانند به صورت عضو پیوسته درآیند.

٢‐ برای تبدیل عضویت از وابسته به پیوسته ارائه درخواست تغییر عضویت به همراه ٣ تصویر از 24 نمایش عکاسی شده طی ٢ سال متوالی الزامی است.

تبصره ١ هیچ عضوی در بدو ورود به انجمن نمی تواند عضو پیوسته باشد.

تبصره ٢ اعضای پیوسته قبلی "انجمن عکاسان خانه تئاتر"  همچنان شرایط پیوستگی خود را حفظ می کنند.

 

۵-۴ عضویت افتخاری

۵-۴-١ واجدان شرایط عضویت افتخاری لازم است ضمن پرکردن فرم مربوط به عضویت افتخاری، فتوکپی مدارک شناسایی و تحصیلی و ٢ قطعه عکس ۴x٣ شخصی خود را به دبیر انجمن صنفی تحویل دهند. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند و در انتخابات نیز حق رأی ندارند.

تبصره ١ کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت در صورت داشتن شرایط عضویت در آن منع نمود. 

تبصره ٢ در صورت شکایت متقاضیان مبنی بر عدم پذیرش عضویت (به دلیل عدم احراز شرایط) یا تعلیق ازعضویت اعضا، هیئت مدیره مکلف است پس از بررسی شکایت موضوع را به شورای داوری انجمن صنفی احاله کند و تصمیمات شورای داوری در این زمینه قطعی است.

تبصره ٣ در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ، یا در صورت عدم اشتغال ارادی درصنف مربوط بیش از ۶ ماه به تشخیص هیئت مدیره یا در صورت صدور آرای قطعی از سوی مراجع قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته شده و توسط مسئولان انجمن صنفی از موضوع مطلع خواهد شد ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

ماده ۶ : تکالیف اعضا 

١‐ پرکردن فرم درخواست عضویت و امضای آن و پرداخت ورودیه

٢‐ پرداخت حق عضویت سالانه به طور مرتب.

٣ ـ  شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده "انجمن صنفی"

۴ ـ ارائه گزارش کار و فعالیت در حوزه فعالیت های انجمن صنفی و ارائه آن به دبیر انجمن صنفی به صورت سالانه از 15 بهمن ماه تا 15 اسفند همان سال.

۵ ـ استمرار عضویت اعضا در "انجمن صنفی" منوط به شرکت در حداقل ده نوبت عکاسی از اثر نمایشی یا ساخت ٢ موشن گرافیک یا ٢ تصویربرداری از دو اثر نمایشی در هر سال است و اعضای بالای شصت سال از این قاعده مستثنی می باشند . هیئت مدیره می تواند در مواردی از جمله سفرهای طولانی، مهاجرت، بیماری و... در این خصوص تصمیم گیری کند.

۶ ـ کلیه اعضای وابسته و پیوسته موظفند در برنامه ریزی هایی که از جانب "انجمن صنفی"  با اطلاع قبلی صورت می گیرد، حضور یابند مگر آنکه دارای عذر موجه و مستند باشند.

ماده ٧ موارد تعلیق از عضویت انجمن صنفی : 

 1. عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۵ این اساسنامه. 
 2. عدم رعایت مفاد این اساسنامه و مصوبات  قانونی هریک از ارکان انجمن صنفی.
 3. عدم حضور غیر موجه در دو مجمع عمومی متوالی "انجمن صنفی" و ندادن وکالت به عضو حاضر دیگر.
 4. عدم حضور فعال در برنامه های پیش بینی شده در "انجمن صنفی"  موجب تعلیق عضویت بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید شورای عضویت و داوری خواهد شد.

 

ماده ٨  چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر یک ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف مسؤول مالی به وی اخطار کتبی داده می شود ، چنانچه پس از اخطار کتبی مسئول مالی، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید، با تصویب هیئت مدیره، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید. اخراج یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات شورای عضویت و داوری است.

تبصره ١ هیئت مدیره می تواند با تشخیص موجه بودن دلیل عدم پرداخت به موقع حق عضویت زمان پرداخت را تمدید کند.

تبصره٢ هیچ یک از اعضای انجمن صنفی به دلیل عدم پرداخت به موقع حق عضویت اخراج نمی شوند و فقط به تشخیص هیئت مدیره و بر اساس آیین نامه تخلفات جریمه خواهند شد. آیین نامه تخلفات در اولین هیئت مدیره تدوین خواهد شد و در اولین مجمع عمومی قانونی به تصویب اکثریت شرکت کنندگان خواهد رسید.

ماده ٩ منابع مالی انجمن صنفی:

الف – ورودیه برای هر عضو فقط که یک بار دریافت می گردد و مبلغ آن به پیشنهاد هیئت مدیره و توسط مجمع عمومی معین  می شود. 

 • ‐ حق عضویت سالیانه که مبلغ آن به پیشنهاد هیئت مدیره و توسط مجمع عمومی تعیین می شود. 
 • – کمک های اشخاص حقیقی یا حقوقی 

 

ماده ١٠ کلیه اعضا باید با توجه به ماده ٨ ، حق عضویت خود را به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می کند، واریز کنند و رسید بانکی را به مسؤول مالی ارائه دهند.

تبصره ١ مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود، قابل استرداد نیست. 

تبصره ٢ هیئت مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

فصل سوم

 ارکان   انجمن صنفی

 

ماده ١١ ارکان انجمن صنفی عبارت است از :

الف‐ مجمع عمومی

ب‐ هیئت مدیره

ج‐بازرس یا بازرسان

 

الف ‐ مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده ١٢ مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضا به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره ١ برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیئت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضا به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد ، اقدام کند. نام روزنامه در جلسه مجمع تعیین می شود. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل ٢٠ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز کند.

تبصره ٢ دعوت مجامع عمومی با تصویب هیئت مدیره خواهد بود. ضمن اینکه بازرس یا بازرسان و همچنین یک چهارم اعضا می توانند، رأسا نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند.

تبصره ٣ دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند موضوع، مکان و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل ٢٠ روز پیش از تشکیل ، طی دعوت نامه کتبی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام  کنند.

تبصره ۴ گزارش های مالی و سایر مواردی که مستلزم بررسی قبلی اعضا ست، لازم است همزمان با دعوت نامه به طریق مقتضی (بند ۴ ماده 14)  به اعضا اطلاع رسانی شود. 

تبصره ۵ اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره،  بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب کند که به طور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد. در هر صورت مشارکت اکثریت مطلق حاضرین الزامی است.

تبصره ۶ هریک از اعضای مجمع عمومی می تواند یکی دیگر از اعضا را بطور کتبی به وکالت از طرف خود به مجمع عمومی معرفی کند و هر عضو می تواند وکالت فقط یکی از اعضای مجمع عمومی را عهده دار شود.

تبصره ٧ برگزاری جلسات مجامع عمومی به صورت مجازی با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است. نحوه  اجرایی جلسات مجازی مطابق با دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع عمومی تشکل های کارگری و کارفرمایی به صورت مجازی خواهد بود.

ماده ١٣ مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور هر تعداد اعضا رسمیت می یابد.

تبصره ١ مجمع عمومی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیئت مدیره یا بازرسان یا یک چهارم اعضا بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع فوق العاده نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و حد نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره ٢ تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل به استثنای تصمیم گیری در خصوص انتخابات هیئت مدیره و بازرسان با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضران معتبر است.

تبصره ٣ چنانچه مدارک انتخابات و مصوبات مجامع عمومی ظرف شش ماه جهت ثبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه نشود یا به هر دلیل از ارایه کامل مدارک و مستندات خودداری شود، در صورت برخوردار بودن از مهلت ۶ ماهه مندرج در ماده 36، می بایست تشریفات قانونی جهت برگزاری مجمع عمومی و اخذ تائیدیه مصوبات مجددا اجرا شود.

ماده 14 وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از :

١‐ بررسی و رسیدگی به گزارش عملکرد هیئت مدیره، در خصوص گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب پیشنهادهای مربوط به برنامه های آتی و قبلی انجمن صنفی.

٢‐بررسی گزارش مالی مسئول مالی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب عملکرد گذشته و بودجه آتی . در صورت عدم تصویب، تصمیم گیری در خصوص نحوه رسیدگی بر عهده مجمع خواهد بود.

٣‐دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.

۴‐ تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا ( درخصوص صورتجلسات، گزارشهای مالی، بخش نامه ها  و...).

۵‐ بررسی، تصویب و تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد انعقاد پیمان های دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا.

۶‐ ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت های تعاونی و سایر مراکز مرتبط.

٧‐ انتخاب و عزل انفرادی یا دسته جمعی هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی و اعضای حقیقی شورای عضویت و داوری.

٨‐ تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا و یا تغییر آن.

٩‐ تعیین روزنامه برای درج آگهی های انجمن صنفی.

10- بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی که بصورت درخواست یا پیشنهاد کتبی با امضای حداقل ده عضو پیوسته انجمن صنفی به هیئت مدیره انجمن صنفی اعلام شده باشد.

11- بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی که هیئت مدیره در خصوص آنها به توافق نرسیده و رسیدگی آنها به مجمع عمومی ارجاع شده است.

ماده 15 مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات ماده 16، با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ، در مرحله دوم با همان ترتیب دعوت  با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 16 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از :

١‐ طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .

٢‐ انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیئت تصفیه.

3- برگزاری انتخابات در صورت استعفای گروهی یا به میزانی که هیئت مدیره از اکثریت بیفتد یا نیاز به ترمیم هیئت مدیره و بازرس/بازرسان باشد.

4 - بررسی و قبول یا رد تقاضای عزل عضوی از هیئت مدیره یا بازرس/ بازرسان به درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره یا درخواست یک ‌سوم اعضای پیوسته

تبصره پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح اساسنامه، باید به طور مشخص و کتباً حداقل ٢٠ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع کلیه اعضا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسانده شود.

ماده ١٧ پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره، بلافاصله هیئت رئیسه مجمع عمومی شامل حداقل ۵ نفر، مرکب از  یک رئیس، یک منشی و حداقل ٣ ناظر از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضا انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت.

تبصره: مجموع اعضای هیئت رئیسه و ناظران مجمع، بایستی عدد فرد باشد. 

ماده ١٨وظایف و اختیارات هیئت رئیسه مجمع عمومی:

1‐ بررسی اجرای صحیح مواردی از قبیل: نحوه دعوت اعضا مجمع (درصورت وصول اعتراض) ، صلاحیت حاضرین در مجمع، تهیه صورتجلسات مجامع، طرح و بررسی تذکرات و اخطارهای اعضا به هیئت مدیره و اجرای سایر مقررات. 

2‐ اعضای هیئت رئیسه نباید از بین اعضای هیئت مدیره یا کاندیدای عضویت درهیئت مدیره و بازرسان باشند (مگر با نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتر از ٢٠ عضو باشد) .

3‐  برگزارکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند دو نسخه فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و ضمن ارسال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسخه دیگر را پیش از آغاز مجمع عمومی به امضای اعضای حاضر برسانند و جهت بررسی، تایید و امضا به هیئت رئیسه ارائه کنند. 

۴‐ هیئت رئیسه مجمع عمومی، مکلف است در پایان مجمع، نتیجه کلیه مصوبات و انتخابات را (پس از شمارش آرا) ضمن درج در صورتجلسه مجمع  قرائت و امضا کند.

۵‐ هرگاه در مجامع عمومی شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیئت رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس کرده، مکان و تاریخ جلسـه بعدی را که حداکثر از ٢٠ روز متجاوز نباشد، معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی،  مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده ١٩ چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات کتباً اعتراض کنند، هیئت رئیسه مجمع عمومی مکلف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رؤیت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.

ب هیئت مدیره، وظایف و اختیارات آن :

ماده ٢٠ هیئت مدیره دارای ۵ نفر عضو اصلی و ٢ نفر عضو علی البدل است که از بین داوطلبان واجد شرایط، با اکثریت نسبی آرای اخذ شده (طبق تبصره ۵ ماده ١٢) در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ٣ سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره ۱: با افزایش تعداد اعضا و با تصویب مجمع عمومی اعضای هیئت مدیره افزایش می‌یابند.درعین حال هر زمان که هیئت مدیره تصمیم بگیرد که اعضای هیئت مدیره کاهش یا افزایش یابد می تواند از طریق برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نظر خود را به تصویب برساند .

تبصره 2: در صورت استعفا یا اخراج عضوی از اعضای هیئت مدیره، عضو مذکور حق داوطلب شدن در انتخابات هیئت مدیره دوره بعد را نخواهد داشت.

ماده ٢١ هیئت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک مسئول امور مالی  و همچنین از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهدآور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه هایی از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.

تبصره دعوت اولین جلسه هیئت مدیره برعهده مسن ترین عضو هیئت مدیره است. 

ماده ٢٢ جلسات عادی هیئت مدیره هر ماه یک بار با حضور اکثریت اعضا (نصف بعلاوه یک) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضای حاضر به صورت حضوری یا مجازی در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ١ زمان و مکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت در اولین جلسه هیئت مدیره تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد.

تبصره ٢ جلسات فوق العاده هیئت مدیره بنا به درخواست اکثریت اعضا (نصف بعلاوه یک)  یا رئیس هیئت مدیره برگزار می شود. نحوه دعوت و اطلاع رسانی درخصوص زمان و مکان جلسه مانند جلسات عادی خواهد بود. رئیس هیئت مدیره حق اعلام بیش از دو جلسه فوق العاده در ماه را ندارد.

تبصره ٣ غیبت بیش از سه جلسه عادی یا ۵ جلسه فوق العاده در طول یک سال به عنوان استعفای شخصی از سمت هیئت مدیره تلقی می شود و بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره، عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جایگزین عضو اصلی خواهند شد. مگر این که مستندات موجه بودن غیبت نظیر بیماری و... به هیئت مدیره ارائه و توسط هیئت مدیره تائید شده باشد. 

تبصره ۴ خدمات هیئت مدیره افتخاری است و هرگونه پرداخت به اعضای هیئت مدیره فقط از طریق تصویب مجمع عمومی عادی امکان پذیر می باشد. در صورتی که هیئت مدیره بتواند امکانات مالی قابل توجه برای اعضای انجمن صنفی ایجاد کند با تصویب شورای انتخاب و داوری بخشی از آن به صورت تشویق به هیئت مدیره تعلق خواهد گرفت.

ماده ٢٣ هیئت مدیره موظف است، حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن صنفی، نسبت به افتتاح حساب در یکی از بانکهای کشور اقدام کرده و شماره حساب را از طریق مقتضی (مطابق بند ۴ ماده 14)  به اطلاع اعضا برساند. 

تبصره ١ دریافت هرگونه وجه شامل ورودیه و حق عضویت و کمک های مالی داوطلبانه باید صرفا از طریق واریز به حساب بانکی انجمن صنفی صورت گیرد.

تبصره ٢ کلیه پرداختهای انجمن صنفی باید از طریق چک یا انتقالات مالی رسمی دارای سند انجام شود و تنخواه گردان برای مصارف ضروری و جزئی درنظر گرفته می شود.

ماده 24 کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیئت مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک مسئول مالی و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 25 در صورت استعفا، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت (برابر تبصره ٣ ماده ٢٢)، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا، جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. در صورت تغییر در سمت ها، هیئت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند. هرگونه تغییرات در اعضا هیئت مدیره و بازرسان پس از ثبت در وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی موثر و قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ١ مادامی که اکثریت اعضای هیئت مدیره سمت خود را حفظ کرده باشند، انتخابات تکمیلی برای باقی مانده دوره در مجمع فوق العاده برگزار می شود.

تبصره ٢ در صورت استعفـا، فوت، ازدست دادن شرایـط یا سلب عضـویت اکثریت اعضای هیـأت مدیره، انتخابات هیئت مدیره باید در مجمع عمومی تجدید شود. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

ماده 26 هیئت مدیره موظف است ظرف سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره هیئت مدیره پس از پایان دوره مأموریت، تا تعیین هیئت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارایی ها، اموال، اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده ٢٧ سایر وظایف و اختیارات هیئت مدیره :

١‐ تهیه و تنظیم دفاتر مالی، عضویت و صورتجلسات هیئت مدیره به نحوی که قابل استناد بوده و نمایانگر گردش مالی، نحوه و ترتیب عضویت اعضا و مصوبات قانونی هیئت مدیره باشد.

٢‐ اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

٣‐ دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.

۴‐ بررسی بودجه و گزارش مالی مسئول مالی و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۵‐ تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیئت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.

۶‐ تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی.

٧‐ انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

٨‐ بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

٩‐ همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.

١٠‐ وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاه های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.

١١‐ اتخاذ تصمیم در مورد پیمان های دسته جمعی و بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی.

١٢‐ تهیه گزارش عملکرد هیئت مدیره و ارایه آن به اعضا (مطابق بند ۴ ماده ١٢).

١٣‐ تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات و حضور در مراجع و مجامع مرتبط داخلی و بین المللی نظیر مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی و .....

14‐ تشکیل کارگروه های مختلف (در صورت لزوم)  از قبیل کارگروه عضویت، کارگروه تدارکات و پشتیبانی، کارگروه امور حقوقی، کارگروه رفاهی و سایر کارگروه های تخصصی.

15‐ بررسی و تصویب پیوستن به انجمن های صنفی داخلی و بین المللی دیگر به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانون های مذکور.

ماده ٢٨ رئیس هیئت مدیره، حدود وظایف و اختیارات او:

١‐ مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیئت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.

٢‐ اداره جلسات هیئت مدیره.

٣‐ ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیئت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی، جهت اجرا و پیگیری آن.

۴‐ امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی که با تصویب هیئت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.

۵‐ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق مسئول مالی  و ممهور کردن آن به مهر انجمن صنفی.

۶‐ امضای کارت های عضویت اعضا پس از تأیید مسؤول مالی انجمن صنفی.

٧‐ انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره ١ قسمتی از وظایف رئیس هیئت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن صنفی خواهد بود.

تبصره ٢ در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس انجام وظایف بندهای ١ و ٢ و ٣ و ۵ را به عهده خواهد داشت.

ماده ٢٩ هیئت مدیره می تواند نسبت به استخدام دبیر خارج از اعضا اقدام کند. با پایان اعتبار هیئت مدیره، رابطه استخدامی دبیر با انجمن صنفی نیز ملغی می شود.

تبصره دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن صنفی و زیر نظر هیئت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیئت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره یا دبیر و تصویب هیئت مدیره، به کار گمارده می شوند.

ماده ٣٠ دبیر، حدود وظایف و اختیارات او:

 دبیر در صورت تفویض از طرف هیئت مدیره، دارای وظایفی به شرح ذیل خواهد بود:

١‐ حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی.

٢‐ انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.

٣‐ تهیه و صدور و ابلاغ دعوت نامه ها و امضای کارت های عضویت اعضا به اتفاق مسئول مالی انجمن صنفی.

۴‐ تهیه دفاتر "عضویت" و "امور مالی" و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.

۵‐ تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

۶‐ ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی.

٧‐ مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان.

٨‐ ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن، احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری مربوط.

٩‐معرفی و فراهم نمودن امکان تماس بین اعضا با هم و با مسئولان انجمن صنفی.

١٠‐ انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره ١ اقدامات و مکاتبات دبیر در هر صورت نباید خارج از اراده و توافقات هیئت مدیره باشد. 

تبصره ٢ کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیئت مدیره مسئول هستند.

ماده ٣١ مسئول مالی، حدود وظایف و اختیارات او :

١‐ امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و ممهور کردن آن به مهر انجمن صنفی.

٢‐ اداره امور مالی، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن صنفی.

٣‐ رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تایید و امضای صورتحساب های مربوط.

۴‐ صدورکارت عضویت اعضا جهت امضای رئیس هیئت مدیره.

۵‐ نظارت برخرید ، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت درحفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی.

۶‐ ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.

٧‐ پیش بینی بودجه و هزینه های یکساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

٨‐ پیشنهاد استخدام حسابدار از بین اعضا یا خارج از آن به هیئت مدیره

تبصره ١  مسئول مالی موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش کتبی  مالی انجـــمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیئت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان و دبیر جهت اطلاع به اعضا  قرار دهد.

تبصره ٢ مسئول مالی موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ٣ مسئول امور مالی موظف است موارد مغایر با سیاست های مصوب مجمع عمومی را ضمن تذکر به هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه کند.

تبصره ۴ در صورت عدم تصویب صورت های مالی، با تصویب مجمع عمومی موضوع از طریق حسابرسان رسمی بررسی می شود. 

 

ج ـ بازرس یا بازرسان، حدود وظایف و اختیارات آنان

ماده ٣٢ بازرسان انجمن صنفی، متشکل از یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن صنفی برای مدت ٣ سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره ١ در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

تبصره ٢ هیئت مدیره موظف به برگزاری به موقع انتخابات بازرس بوده و در صورت عدم اقدام به موقع پاسخگوی تبعات بعدی خواهد بود.

تبصره ۳ -  با افزایش تعداد اعضا و با تصویب مجمع عمومی تعداد بازرسان افزایش می‌یابند.

 

 

 

ماده ٣٣ بازرسان، حدود وظایف و اختیارات آنان:

١‐ نظارت بر کلیه اقدامات هیئت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

٢‐ رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی (از جمله تبصره 2 ماده ٣٠).

٣‐ پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیئت مدیره یا شورای داوری و مجمع عمومی(حسب مورد ).

۴‐ رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.

۵‐ اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.

۶‐ شرکت در جلسات هیئت مدیره، بدون داشتن حق رای. 

تبصره ١ بازرس/ بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم دارند. همچنین بازرس/ بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مکتوب تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی (گزارش سالانه) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کنند.

تبصره ٢ بازرس/ بازرسان در صورت دریافت گزارش یا مشاهده سوء استفاده هریک از اعضای سمت دار انجمن از موقعیت خود، موضوع را کتبا به هیئت مدیره اخطار می کند.

تبصره ٣ در صورت استعفا یا اخراج بازرس، حق داوطلب شدن در انتخابات هیئت مدیره دوره بعد را نخواهد داشت.

شورای عضویت و داوری، حدود وظایف و اختیارات آن

ماده 34 شورای عضویت و داوری انجمن صنفی، متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و ٢ عضو علی البدل شامل یک نماینده از هیئت مدیره، بازرس انجمن صنفی و ٣ نفر از اعضای انجمن صنفی که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین اعضای پیوسته ی داوطلب واجد شرایط برای مدت ٣  سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره ١ در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها، عضو علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

تبصره ٢ اعضای انتخابی شورای عضویت و داوری همزمان با انتخابات هیئت مدیره در مجمع عمومی انتخاب می شوند.

ماده 35 وظایف و اختیارات شورای عضویت و داوری :

١‐ بررسی و تصویب یا رد پذیرش متقاضیان عضویت در انجمن صنفی (مستند به مواد اساسنامه)

٢‐ رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق  این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند (موضوع ماده ۵ اساسنامه)

٣‐ بررسی شکایات اعضا نسب به یکدیگر یا نسبت به عملکرد هر یک از ارکان انجمن صنفی.

۴‐ بررسی شکایت افراد خارج از انجمن صنفی نسبت به اعضای انجمن صنفی.

تبصره: جلسات شورای عضویت و داوری ثابت نیست و فقط برای انجام وظایف مندرج در این اساسنامه تشکیل می شود.

۵‐ تصویب مبالغ پاداش به اعضای هیئت مدیره یا هر یک از اعضا که تلاش قابل توجه برای افزایش درآمدهای اعضای انجمن صنفی کرده باشند.

 

فصل چهارم سایر مقررات

ماده 36 داوطلبان پیوسته عضویت در هیئت مدیره، بازرسان و شورای داوری باید دارای شرایط زیر باشند:

١‐ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

٢‐ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

٣‐ عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی

۴‐ نداشتن محکومیت قطعی کیفری مؤثرکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.

۵‐ داشتن حسن شهرت 

۶‐ عدم اعتیاد به مواد مخدر

 

ماده ٣٧هیئت مدیره انجمن صنفی، مکلفند اسناد مورد درخواست مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده قانونی ایشان را جهت بررسی یا گرفتن تصویر در قبال دریافت درخواست کتبی رسمی، تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید کتبی در اختیار قرار دهد.

ماده ٣٨ انجمن صنفی در موارد زیر منحل  میشود:

١‐ در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده

٢‐ گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیئت مدیره وعدم تجدید انتخابات آن

٣‐ در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور

تبصره ١ چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع عمومی مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ٣ یا ۵ نفر به عنوان اعضای هیئت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

تبصره ٢ چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیئت مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد، مراحل انحلال و تصفیه حساب ها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با توجه به تبصره ماده 16 آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط) ، طبق مقررات قانون تجارت و با نظارت مراجع قضایی کشور صورت می گیرد.

ماده ٣٩ هیئت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حساب های انجمن صنفی رسیدگی کند و فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه کرده، دارایی انجمن صنفی را پس از تصفیه کلیه حساب هـای بدهکـاران و بستانکـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه های مابقی در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار خانه تئاتر قرار دهد و در صورت عدم وجود خانه تئاتر به کمیته امداد امام خمینی ره واگذار شـود.

ماده 40 مفاد این اساسنامه، تابع آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط و مقررات تدوین اساسنامه بوده و هر گونه ابهامی در اجرای مقررات آن، تابع نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

ماده 41 – هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتبر و قابل اجراست.

ماده 42 مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه در ۴ فصل و 42 ماده و 56 تبصره در تاریخ 8/6/1400 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی عکاسان تئاتر ایران رسید.

آخرین ویرایش : 1400/12/16
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram