در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
انجمن طراحان پوستر تئاتر خانه تئاتر

هیات مدیره انجمن طراحان پوستر تئاتر

 عضو هیات مدیره : آرش تنهایی

عضو هیات مدیره : ابراهیم حقیقی

عضو هیات مدیره : یحیی پاکدل 

عضو علی‌البدل: مهدی فاتحی

عضو علی البدل: پریسا فلاح زاده

بازرس : کارنگ طیاری

بازرس علی البدل: محمدصادق زرجویان

 

آیین نامه انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر

ماده 1) نام انجمن
نام، " انجمن طراحان پوستر تئاتر " می‌باشد که با قبول کامل اساسنامه‌ی خانه تئاتر طبق این آیین‌نامه تأسیس شد.
ماده 2) نوع انجمن
انجمن طراحان پوستر تئاتر به عنوان یکی از انجمن‌های وابسته و زیر مجموعه‌ی مؤسسه‌ی فرهنگی‌ هنری خانه تئاتر به شمار می‌آید. این انجمن تشکلی است صنفی، فرهنگی هنری، غیرسیاسی، غیرتجاری که جهت تحقق اهداف ذکر شده در این آیین‌نامه تشکیل گردیده است.
ماده3) مدت فعالیت
 مدت فعالیت انجمن از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تئاتر می‌تواند ادامه داشته باشد، منوط بر این که در چهارچوب قوانین و مقررات اساسنامه‌ی خانه تئاتر و این آیین‌نامه عمل کند.
ماده4) مرکز فعالیت
 مرکز فعالیت انجمن طراحان پوستر تئاتر در خانه تئاتر در حال حاضر به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان صبای جنوبی (برادران شهید مظفر) نبش کوچه ماه، ساختمان آفتاب، طبقه اول می‌باشد.
ماده5) موضوع فعالیت
 با در نظر گرفتن موضوع فعالیت درماده 7 اساسنامه‌ی خانه تئاتر انجمن موظف به برنامه‌ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در ارتباط با صنف خود خواهد بود.
ماده6) عضویت
 انجمن دارای سه نوع عضویت میباشد. پیوسته، وابسته، افتخاری.
الف) عضویت پیوسته- که دارای کلیه اختیارات و وظایف و حقوق عضویت می‌باشد، و تحت پوشش کلیه حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار دارد و می‌تواند جهت انتخاب در هیئت مدیره‌ی انجمن خود و هیئت مدیره‌ی خانه تئاتر کاندیدا شود و در کلیه‌ی مجامع عمومی دارای حق رأی می‌باشد.
ب) عضویت وابسته- که از کلیه‌ی حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر برخوردار است ولی نمی‌تواند برای هیئت مدیره‌ی انجمن خود و یا هیئت مدیره‌ی خانه تئاتر کاندیدا شود و فقط دارای حق رأی دادن در مجامع عادی و عادی به طور فوق‌العاده می‌باشد.
ج)عضو افتخاری- کلیه‌ی کسانی که به عناوین مختلف منشاء خدمات به هنر تئاتر بوده‌اند ( غیر از اعضای پیوسته و وابسته) با پیشنهاد هیئت مدیره‌ی مؤسسه و قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر ، می‌توانند به عضویت افتخاری خانه تئاتر درآیند و در صورت تأیید هیئت مدیره می‌توانند مورد حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار گیرند.
ماده 7) شرایط عضویت
الف) عضویت پیوسته
1-     درصورت داشتن تحصیلات دانشگاهی در رشته‌ی مربوطه (گرافیک)، داشتن حداقل 7 پوستر چاپ‌ شده برای نمایش‌هایی که به اجرای عمومی رسیده‌اند.
2-    درصورت نداشتن تحصیلات دانشگاهی در رشته‌ی مربوطه (گرافیک)، داشتن حداقل 8 پوستر چاپ‌ شده برای نمایش‌هایی که به اجرای عمومی رسیده‌اند.

ب‌)    عضویت وابسته
1-     درصورت داشتن تحصیلات دانشگاهی در رشته‌ی مربوطه (گرافیک)، داشتن حداقل 2 پوستر چاپ‌ شده برای نمایش‌هایی که به اجرای عمومی رسیده‌اند. برای دیگر نمایش‌های اجرا شده (اجراهای دانشجویی / جشنواره‌ای / ... ) ارائه‌ی حداقل 4 پوستر چاپ‌ شده تئاتر ضروری است.
2-    درصورت نداشتن تحصیلات دانشگاهی در رشته‌ی مربوطه (گرافیک)، داشتن حداقل 3 پوستر چاپ‌ شده برای نمایش‌هایی که به اجرای عمومی رسیده‌اند. برای دیگر نمایش‌های اجرا شده (اجراهای دانشجویی / جشنواره‌ای / ... ) ارائه‌ی حداقل 6 پوستر چاپ‌ شده تئاتر ضروری است.
تبصره : بدیهی‌است اعضای وابسته در طی زمان و در صورت احراز شرایط عضویت پیوسته، می‌توانند با ارائه‌ی مدارک و درخواست کتبی - طبق آیین‌نامه-   به عضویت پیوسته درآیند.
ج)عضویت افتخاری
انجمن طراحان پوستر تئاتر میتواند عضو افتخاری پیشنهادی خود را با ذکر دلایل به هیئت مدیره معرفی و در صورت موافقت کارت عضویت افتخاری صادر گردد.

تبصره یک- متقاضیان عضویت می‌توانند با توجه به شرایط مندرج فوق، تلفیقی از پوسترهای اجرای عمومی و دیگر پوسترهای تئاتر را – به تناسب - ارائه نمایند.
تبصره دو- منظور از اجرای عمومی، نمایش‌هایی است که در یکی از سالن‌های معتبر حداقل 10 اجرای عمومی شده باشد.
تبصره سه- هیئت‌ مدیره‌ی انجمن طراحان پوستر تئاتر پس از دریافت تقاضای عضویت، صلاحیت متقاضی را بررسی و در صورت تطابق با این آئین‌نامه عضویت ایشان را تأئید میکند. بدیهی است در مواردی‌که مدارک ارائه شده متقاضیان عضویت، تطابق صریح با مفاد آیین‌نامه نداشته باشد، هیئت مدیره‌ی انجمن طراحان پوستر تئاتر با ذکر دلایل، مجاز به تایید یا رد درخواست عضویت متقاضی است.
تبصره چهار- شرایط فوق صرفا برای عضویت در انجمن مقرر شده است. بدیهی ‌است درجه‌بندی طراحان پوستر تئاتر – بسته به موضوع – با شرایط دیگری تعریف می‌گردد.

ماده 8) تکالیف اعضا
1-    پرداخت حق عضویت سالانه در زمان مقررشده ( از ابتدای هر سال تا پانزدهم خرداد همان سال) به شماره حساب خانه تئاتر  0105687070009  سیبا - بانک ملی و ارائه‌ی فیش بانک به انجمن و ارائه‌ی آن به امور مالی از طریق انجمن طراحان پوستر تئاتر
2-    شرکت در مجامع عمومی انجمن طراحان پوستر تئاتر و خانه تئاتر.
3-    ارائه‌ی‌ گزارش کار و فعالیت سالانه (ارائه‌ی بروشور نمایش، پوسترهای طراحی شده، ...)، طبق فرم‌های تهیه‌شده و در زمان مقررشده توسط انجمن.
4-    حضور فعال در انجمن جهت بالا بردن توان صنفی و حداقل ارتباط تلفنی یک بار در ماه جهت آگاهی از انجمن و خانه تئاتر.
5-    چنان‌چه هر یک از اعضای انجمن، شکایتی صنفی داشته باشد، شکایت خود را می‌تواند به صورت کتبی به هیئت‌مدیره‌ی انجمن ارائه دهد، هیئت مدیره پس از بررسی اولیه و تلاش برای مصالحه‌ی طرفین در صورت عدم رسیدن به نتیجه، موضوع را به شورای داوری خانه تئاتر ارجاع می‌کند.
6-    استمرار عضویت در انجمن منوط به طراحی و چاپ حداقل یک پوستر تئاتر در فاصله‌ی زمانی دو سال است. اعضای بالای 60 سال سن از این قاعده مستثنی هستند.
7-    کلیه اعضای پیوسته و وابسته موظفند در برنامه‌ریزی‌هایی که از جانب انجمن و یا خانه تئاتر با اطلاع قبلی صورت می‌گیرد حضور یابند مگر آن‌که دارای عذر موجه و مستند باشند.

ماده9) تعلیق و لغو عضویت
الف) در صورت تخلف از موارد پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه و یا انجام عملی مغایر با حیثیت صنفی و حرفه‌ای از طرف هر یک از اعضا، هیئت مدیره‌ی انجمن می‌تواند به تشخیص خود، عضویت شخص یاد شده را به حالت تعلیق در آورد و یا لغو عضویت نماید- حالت تعلیق یا لغو عضویت باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به عضو مورد نظر توسط پست سفارشی ابلاغ گردد. عضو پس از دریافت نامه‌ی انجمن، در صورت عدم پذیرش رأی صادره، می‌تواند حداکثر ظرف مدت 15 روز اعتراض خود را به بازرس هیئت مدیره‌ی خانه تئاتر ارائه و بازرس ابتدا آن را در هیئت مدیره مطرح خواهد کرد و چنانچه لازم باشد به شورای داوری ارسال می‌گردد.
ب) در صورت عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده،  ضمن متوقف شدن کلیه حقوق معنوی و قانونی، عضویت به مدت یکسال تعلیق خواهد شد. در صورت عدم تقاضای مجدد و پرداخت آن در سال بعد در زمان مقرر، لغو کامل عضویت صورت خواهد گرفت.
ج) عدم حضور غیرموجه در دو مجمع عمومی متوالی خانه تئاتر و ندادن وکالت به دیگر عضو و عدم حضور در یک مجمع عمومی خانه تئاتر و دو مجمع انجمن طراحان پوستر تئاتر موجب لغو عضویت و قطع کلیه‌ی حقوق مادی، معنوی و قانونی عضو خواهد شد.
د) عدم گزارش فعالیت سالانه در تاریخ معین‌شده و یا عدم حضور فعال در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در انجمن، موجب تعلیق عضویت - بنا به نظر هیئت مدیره‌ی انجمن - خواهد شد.

ماده 10) مجمع عمومی
الف)  مجمع عمومی عادی
1-    مجمع عمومی عادی سالی یک بار در ماه مهر برگزار می‌شود که در آن گزارش عملکرد سالانه‌ی انجمن به اطلاع اعضا می‌رسد.
2-    انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان هر دو سال یکبار در ماه مهر برگزار خواهد شد.
3-    بررسی و اتخاذ تصمیم درباره‌ی مواردی که هیئت مدیره پیش‌نهاد میکند ( در قالب حدود و اختیارات آیین‌نامه)
4-    بررسی و تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائلی که هیئت مدیره در خصوص آنها به توافق نرسیده و رسیدگی به آن‌ها به مجمع عمومی ارجاع شده است.
ب) مجمع عمومی عادی فوق العاده
1-    در صورت استعفا و یا نیاز به ترمیم هیئت مدیره برای انتخابات تشکیل می‌شود.
2-     تقاضای عزل هیئت مدیره و بازرسان که به درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره و یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته در مجمع عمومی عادی فوق العاده مورد قبول یا رد قرار خواهد گرفت.
تبصره- مجمع عمومی عادی فوق العاده به دعوت اکثریت اعضای هیئت مدیره یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته در هر زمان میسر است. برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی- فوق العاده باید پانزده روز قبل از تشکیل آن از طریق پست سفارشی اطلاع‌رسانی شود.

ماده11) طرز تشکیل مجمع عمومی
1-    جلسات مجمع عمومی با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می‌یابد. چنانچه در جلسه‌ی اول حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجدداً‌ با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه‌ی اول برای مجمع عمومی نوبت دوم دعوت به عمل می‌آید. فاصله مجمع عمومی نوبت دوم نباید بیش از 20 روز و کمتر از 15 روز باشد. در جلسه‌ی دوم با حضور هر تعداد از اعضا جلسه رسمی خواهد بود.
2-    در هر یک از مجامع عمومی ابتدا یک رئیس جلسه، دو ناظر و یک منشی برای اداره‌ی جلسه باید انتخاب شود - در جلسه مجمع عمومی فقط درباره‌ی دستور جلسه از پیش تعیین شده مذاکره می‌شود و رأی گیری به صلاحدید عمومی به صورت علنی یا مخفی خواهد بود. هنگام ورود هر عضو مشخصات وی در لیست ذکر شده به امضای عضو می‌رسد - منشی جلسه صورت مذاکرات را تهیه می‌کند که به امضای رئیس، ناظران و منشی خواهد رسید - حضور بازرس خانه تئاتر در مجامع عمومی اجباری است و بازرس هم باید صورتجلسه را تایید کند.

ماده 12) هیئت مدیره و بازرس
1-    اعضای اصلی هیئت مدیره‌ی انجمن طراحان پوستر تئاتر ، 5 نفر و اعضای علی‌البدل، 2 نفر هستند که برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند. یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل نیز هم‌زمان با انتخاب اعضای هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
      تبصره : بازرسان نباید از اعضای هیئت مدیره باشند.
2-    در اولین جلسه‌ی هیئت مدیره – حداکثر یک هفته بعد از انتخابات – باید رئیس، نایب رئیس و مسئولیت‌های دیگر مشخص شود.
3-    جلسات هیئت مدیره باید حداقل 15 روز یک بار تشکیل شود و هر جلسه با حضور 2 عضو اصلی هیئت مدیره و حضور بازرس رسمیت یافته و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در هر جلسه صورت جلسه‌ای تنظیم و با امضای بازرس، مصوبات آن جلسه قانونی خواهد بود.
4-    در صورت غیبت موقت هر یک از اعضای اصلی، یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب تقدم آرا در همان جلسه به‌جای عضو غایب انجام وظیفه خواهد نمود. اما در صورت حضور همه‌ی اعضای اصلی، اعضای علی‌البدل فقط دارای نظر مشورتی هستند و حق رای نخواهند داشت.
5-    چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره بدون عذر موجه بیش از سه جلسه‌ی متوالی و یا چهار جلسه‌ی غیر‌متوالی غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته می‌شود و به عنوان لغو عضویت نامبرده از هیئت مدیره محسوب خواهد شد وعضو علی‌البدل – به ترتیب تعداد آرا – جایگزین وی خواهد شد.
تبصره : تشخیص موجه بودن غیبت اعضا به‌عهده‌ی هیئت مدیره‌ی انجمن است.
6-    هیئت مدیره‌ی انجمن موظف است برنامه‌ی سالانه‌ی خود را همراه با برآورد هزینه و سایر موارد مورد لزوم، تا نیمه‌ی اردیبهشت هر سال به هیئت مدیره‌ی خانه تئاتر ارائه دهد تا پس از بررسی از جانب هیئت مدیره‌ی خانه تئاتر اعلام نظر شود.
7-    کلیه‌ی مسئولیت‌های اجرایی در ارتباط با انجمن نسبت به خانه تئاتر بر اساس رعایت موازین اساسنامه و موارد این آیین‌نامه و خط مشی خانه تئاتر بر عهده‌ی هیئت مدیره‌ی انجمن خواهد بود.
8-    بعد از انتخابات حکمی از جانب خانه تئاتر به هر یک از اعضای هیئت مدیره بر اساس مسئولیت ایشان داده خواهد شد.
9-    معرفی یک نفر به عنوان نماینده‌ی انجمن برای حضور در جلسات شورای هماهنگی به عنوان پل ارتباطی هیئت مدیره‌ی خانه تئاتر و انجمن لازم‌الاجرا است و در صورت عدم حضور نماینده، رئیس هیئت مدیره‌ی انجمن باید پاسخگوی عدم حضور نماینده باشد.
تبصره- هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نباید عضو هیچ تشکیلات دولتی با پست مدیریت و یا عضو تشکیلات غیردولتی در شکل مشابه به تشکل خود باشد و چنانچه در دوره‌ی عضویت خود پذیرای چنین مسئولیت و یا سمتی گردد مستعفی شناخته می‌شود.

ماده13) وظایف و امتیازات هیئت مدیره
هیئت مدیره پس از مجمع عمومی، عالی‌ترین رکن انجمن است و جز در موارد مصرح که در صلاحیت خاص مجمع‌عمومی است، حق تصمیم‌گیری درباره‌ی کلیه‌ی مسائل انجمن را دارد که مهم‌ترین این مسائل عبارتند از:
1-    اجرای مصوبات مجمع عمومی در ارتباط با امور انجمن
2-    اجرای مفاد آیین‌نامه
3-    تشکیل کمیسیون‌های لازم به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انجمن (هیئت مدیره می‌تواند با استفاده از اعضای داوطلب انجمن، کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلفی برای انجام بهینه فعالیت‌های خود تشکیل دهد.)
4-    نمایندگی تام‌الاختیار از طرف انجمن در مقابل محاکم و مراجع قانونی یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر
5-    انعقاد قراردادهای لازم با اشخاص حقیقی و حقوقی، با هماهنگی خانه تئاتر
6-    گزارش مالی به مجمع عمومی در خصوص نحوه‌ی هزینه‌ی منابع مالی در اختیار، اعم از سهم اختصاصی انجمن از ردیف بودجه‌ی خانه‌ی تئاتر، کمک‌های بلاعوض، حق عضویت اعضا و منابع مالی دیگر و ارائه اسناد مالی مذکور به هیئت مدیره‌ی موسسه
7-    موضع‌گیری و اعلام نظر کارشناسانه در خصوص جریان‌های تئاتری کشور
8-    تعلیق یا سلب عضویت اعضا بر اساس مفاد آیین‌نامه
9-    بررسی و پذیرش تقاضای عضویت و صدور کارت برای اعضا

ماده14)امور مالی و محاسباتی
کلیه‌ی مسائل مالی انجمن، تابع اساسنامه و قوانین خانه تئاتر است.

آخرین ویرایش : 1397/11/24
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram