در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
انجمن صنفی سراسری دستیاران کارگردان و برنامه ریزان تئاتر

رئیس هیات  مدیره کانون: آرش فصیح

نائب رئیس: محمد علی گودرزیانی

دبیر  اداری: علی نصر

منشی: فخریه سلیمی

سخنگو: سید فرشاد هاشمی

خزانه دار: علیرضا فولاد شکن

روابط عمومی : بهاره خالقی

علی البدل هیات مدیره : محمود زهره وند

علی البدل دوم هیات مدیره: علی زارعی

بازرس: سید قاسم غضنفری

بازرس (علی البدل): شیما مرادی

                                                                                                  بسمه تعالی

« اساسنامه انجمن صنفی سراسری دستیاران کارگردان و برنامه ریزان تئاتر »

 

فصل یکم - کلیات

ماده 1- هدف: 

به استناد مادة 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای "آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانون های مربوط "مصوب هیات محترم وزیران، تصویبنامه شماره 10556956914ه مورخ 22/8/98 هیات محترم وزیران و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانونهای مربوطه و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ این انجمن صنفی تشکیل میشود .

ماده2-  نام ، حوزة جغرافیایی ، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی: 

نام: انجمن صنفی سراسری دستیاران کارگردان و برنامه ریزان تئاتر که در این اساسنامه به اختصار«انجمن صنفی» نامیده میشود.

 تعریف: انجمن صنفی سراسری دستیاران کارگردان و برنامه ریزان تئاتر تشکلی است صنفی، فرهنگی هنری، غیرسیاسی و غیرتجاری که جهت تحقق اهداف ذکر شده در این اساسنامه تشکیل گردیده استحوزة فعالیت انجمن صنفی سراسر کشور جمهوری اسلامی است مدت فعالیت:  از تاریخ تشکیل انجمن صنفی  به مدت نا محدود.

اقامتگاه قانونی: استان تهران شهرستان تهران شهر تهران خیابان نجات الهی، خیابان سمیه، پلاک 260 خواهد بود.

تبصره 1 : هیأت مدیره میتواند هر زمان که ایجاب نماید، نشانی انجمن صنفی را در محدوده اقامتگاه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا - از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد -  به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید. 

تبصره 2 : هیأت مدیره می تواند شعب استانی را طبق آیین نامه تاسیس شعب، دایر و در همان محدوده عضوگیری کند و مراتب را به اطلاع  اعضا رسانده و به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی منعکس کند.

ماده 3- وظایف و اختیارات انجمن صنفی:

 1. کوشش درجهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
 2. برنامهریزی و پیگیری در ارتقای سطح مهارت کارگران عضو
 3. تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا. 
 4. تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات، نارسایی های اقتصادی، مهارتی، افزایش بهره وری و ارایه پیشنهادات به اعضا، مدیران و مسوولان مربوط. 
 5. جمعآوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.
 6. دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه اعضا .
 7. همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرضالحسنه مربوط به وظایف انجمن صنفی و تلاش جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط .
 8. همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.
 9. حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفهای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی .
 10. خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .
 11. شرکت در مذاکرات حرفهای با سایر سازمانهای کارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارفرمایی در سطح ملی و بین المللی .
 12. پیوستن به انجمنهای صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون با رعایت مقررات قانونی .
 13. فعالیت مشترک با کانون انجمنهای صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور.
 14. همکاری با سایر تشکلهای صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

ماده 4- تعاریف مشاغل انجمن صنفی:

 1. دستیار اول کارگردان: در تمامی امور یک پروژه نمایشی در کنار کارگردان است و بر روند کلیه مراحل تولید و اجرای یک اثر نظارت و مدیریت میکند. او دارای درک و بینش تخصصی است که در نبود کارگردان توانایی ارائه نظر صحیح برای پیش برد پروژه را دارد.
 2. برنامه ریز: تدوین برنامه کلی و جدول زمانی و مکانی برای تمامی مراحل یک پروژه نمایشی به منظور ایجاد هماهنگی تمامی عوامل یک گروه و رسیدن به بالاترین میزان بهره وری را به عهده دارد.
 3. دستیار دوم کارگردان: زیر نظر دستیار اول کارگردان وظیفه اجرای دقیق برنامه تعیین شده و هماهنگی های لازم با عوامل هنری ،اجرایی و تولیدی را بعنوان مدیر پشت صحنه در طول پروژه نمایشی به عهده دارد.
 4. گروه کارگردانی )دستیار سوم کارگردان(: وظایف محول شده از سوی دستیار اول و دوم کارگردان در طول پروژه نمایشی را به انجاممیرساند. او )دستیار سوم( گاهی به صورت کارآموز در پشت صحنه نمایش به کار گرفته میشود تا کسب تجربه کند.
 5. منشی صحنه: حافظه کارگردان است و با یادداشت برداری دقیق وظیفه ثبت و ضبط کلیه ایده های اجرایی یک اثر نمایشی از شروع تمرین تا پایان اجرا را زیر نظر کارگردان برعهده دارد. او همچنین از بروز هرگونه اشتباه جلوگیری میکند و اطلاعات لازم را در اختیار همه عوامل قرار میدهد.
 6. مدیر صحنه: مسئول کنترل تمامی اجزای یک پروژهی نمایشی شامل لباس، لوازم و آکسسوار، ورود و خروج بازیگران، چیدمان و تغییر صحنه ها از ابتدای تمرین تا پایان اجرا را به عهده دارد. او همچنین مسئول هماهنگی کار عوامل اجرایی گروه با تکنسینهای سالن اجرا است. مدیر صحنه میتواند دستیار داشته باشد که به او دستیار صحنه گفته میشود.

تبصره 1- بدیهی است که تعداد دستیاران بستگی به حجم و گستردگی اثر نمایشی دارد، همچنین عناوینی مانند: مدیریت اجرا، مشاور کارگردان و... که با گروه کارگردانی همکاری دارند به دلیل تشابه با تعاریف فوق در این اساسنامه بصورت مستقل، تعریف نشده است.

 

 

فصل دوم شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده 5- شرایط عضویت: 

کلیه متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط زیر میتوانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

 1. تابعیت ایران.
 2. اشتغال در یکی از فعالیتهای؛ دستیاری کارگردان ، برنامهریزی ، منشی صحنه و مدیر صحنه در حوزه فعالیت انجمن صنفی.

با ارایه مدارک معتبرشامل : 

 • اصل مدرک تحصیلی ) حداقل دیپلم یا معادل ارزشیابی شده آن ( 
 • اصل بروشور یا رزومه کاری؛ که بررسی رزومه کاری اعضای مؤسس توسط هیات مؤسس و رزومه سایر اعضا که پس از ثبت انجمن به عضویت در میآیند، توسط هیات مدیره انجام میشود.

3 - قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.

4- پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب.

تبصره 1- کلیه واجدان شرایط میتوانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمیتوان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا ازقبول عضویت آن منع نمود .

تبصره 2- در صورت شکایت متقاضیان مبنی بر عدم پذیرش عضویت )به دلیل عدم احراز شرایط( یا تعلیق از عضویت اعضا، هیات مدیره مکلف است؛ در اولین جلسه مجمع عمومی، موضوع را در دستور جلسه قرار داده و تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تبصره 3 – در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد؛ یا در صورت عدم اشتغال ارادی درصنف مربوط بیش از 6 سال یا در صورت صدور آرای قطعی از سوی مراجع قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ،از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته شده و توسط مسئولین انجمن صنفی از موضوع مطلع خواهد شد؛ لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

ماده 6- نوع عضویت: 

انجمن صنفی دارای سه نوع عضویت است؛ پیوسته، وابسته و افتخاری.

 1. عضویت پیوسته: اعضای پیوسته دارای تمامی اختیارات و وظایف و حقوق عضویت هستند و تحت پوشش تمامی حمایتهای مادی و معنوی انجمن صنفی قرار دارند و میتوانند جهت انتخاب در هیات مدیره انجمن صنفی کاندیدا شوند. همچنین این اعضا درتمامی مجامع عمومی دارای حق رای هستند.

با دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از دیپلم و فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس در رشته مربوطه یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور برای شهر تهران بترتیب با سیزده، یازده، نه، هفت، اجرای حرفه ای که حداقل پانزده شب اجرا و برای سایر نقاط کشور بترتیب با ده، نه، هفت، شش، اجرای حرفه ای که حداقل پنج شب اجرا برای عموم با فروش بلیت در هر یک از تالارهای حرفه ای نمایش کشور داشته باشند، میتوانند به عضویت انجمن صنفی درآیند. 

تبصره 1- دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از دیپلم و فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس در رشته غیرمرتبط برای شهر تهران بترتیب با پانزده، سیزده، یازده و نه، و برای سایر نقاط کشور بترتیب با دوازده، ده، نه و هشت، اجرای حرفه ای میتوانند به عضویت انجمن صنفی

درآیند. 

 

 1. عضویت وابسته: اعضای وابسته، ضمن برخورداری از تمامی حمایت های مادی و معنوی انجمن صنفی نمیتوانند برای هیات مدیره انجمن صنفی کاندیدا شوند و تنها دارای حق رای در مجامع عمومی عادی و فوق العاده هستند.

با دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از دیپلم و فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس در رشته مربوطه یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور برای شهر تهران بترتیب با نه ، هفت ، پنج و سه اجرای حرفه ای که حداقل پانزده شب اجرا و برای سایر نقاط کشور بترتیب با شش ، پنج ، چهار و سه اجرای حرفه ای که حداقل پنج شب اجرا برای عموم با فروش بلیت در هر یک از تالارهای حرفهای نمایش کشور داشته باشند، میتوانند به عضویت انجمن صنفی درآیند. 

تبصره 1 - دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از دیپلم و فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس در رشته غیر مرتبط برای شهر تهران به ترتیب باده، نه، هفت و پنج و برای سایر نقاط کشور به ترتیب با هفت، شش، پنج و چهار اجرای حرفه ای میتوانند به عضویت انجمن صنفی درآیند.

 

 1. عضویت افتخاری: تمامی کسانی که به عناوین مختلف منشأ خدمات به عرصه دستیاری و کارگردانی بوده اند. )غیر از اعضای پیوسته و وابسته( در صورت تایید هیأت مدیره انجمن صنفی میتوانند به عضویت افتخاری درآیند و مورد حمایت های مادی و معنوی قرار گیرند .

برای این اعضا کارت عضویت افتخاری صادر میگردد. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف خواهند بود.

تبصره 1- اعضای افتخاری از تمامی حقوق و شرایط عضویت برخوردار خواهند بود. در صورتی که عضو افتخاری بخواهد برای حضور در هیأت مدیره کاندید شود تنها با تصویب مجمع عمومی میتواند کاندید شود.

ماده 7- موارد تعلیق از عضویت انجمن صنفی : 

 1. عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 10 این اساسنامه. 
 2. عدم رعایت مفاد این اساسنامه و مصوبات  قانونی هریک از ارکان انجمن صنفی.

ماده 8- منابع مالی انجمن صنفی: 

الف – ورودیه: برای هر عضو که فقط یک باردریافت میگردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی معین می شود .

 • - حق عضویت: سالیانه که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین میشود .

تبصره1- لازم به ذکر است که مجمع اول پیش رو " مجمع موسس " است. باید ابتدا مبلغی در این مجمع به عنوان حق عضویت و ورودیه تعیین شود و چنانچه نیاز به تغییری در مقدار آن دیده شد، مجمع عمومی عادی آن تغییرات را اعمال کند.

 • – کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی 
 • – حقوق فعالیت حرفهای که شامل یک درصد ) 1% ( از مبلغ کل قرارداد هر عضو میباشد و در پایان کار هر عضو در هر پروژه بابت ثبت قرارداد به انجمن پرداخت میگردد

ماده 9 -کلیه اعضا باید با توجه به ماده7، حق عضویت خود را به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام میکند، واریز و رسید بانکی را به مسئول مالی ارائه دهند.

تبصره 1- مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت میشود، قابل استرداد نیست .

تبصره 2- هیأت مدیره نمیتواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

ماده 10  - چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر6 ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف مسوول مالی به وی اخطار کتبی داده می شود؛ چنانچه پس از اخطار کتبی مسوول مالی، حداکثر ظرف 3 ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید، با تصویب هیات مدیره، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید. اخراج یا قبول مجدد عضویت آنان ازاختیارات مجمع عمومی عادی میباشد.

 

 فصل سومارکان انجمن صنفی

ماده 11- ارکان انجمن صنفی عبارت است از: 

 1. مجمع عمومی
 2. هیأت مدیره

3-بازرس یا بازرسان

الف - مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن: 

ماده 12- مجمع عمومی که عالیترین رکن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضا به دو صورت عادی و فوقالعاده تشکیل می شود.

تبصره 1- برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوقالعاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله اطلاع رسانی عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار یا پیامک یا فضای مجازی که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد؛ اقدام کند. بدیهی است؛ از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل 20 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز کند.

تبصره 2– دعوت مجامع عمومی با تصویب هیات مدیره خواهد بود. ضمن اینکه بازرس یا بازرسان و همچنین یک چهارم اعضا میتوانند، راسا نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند.

تبصره 3– دعوتکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند موضوع، مکان و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز پیش از تشکیل، طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام  کنند.

تبصره 4 – گزارشهای مالی و سایر مواردی که مستلزم بررسی قبلی اعضا میباشد، همزمان با دعوتنامه به طریق مقتضی )بند 4 ماده 14(  به اعضا اطلاعرسانی شود .

تبصره5 – اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره،  بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب کند که به طور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد. در هر صورت مشارکت اکثریت مطلق حاضرین الزامی است.

تبصره6- هریک از اعضای مجمع عمومی میتواند یکی دیگر از اعضا را بطور کتبی به وکالت از طرف خود به مجمع عمومی معرفی کنند وهر عضو میتواند وکالت فقط یکی از اعضای مجمع عمومی را عهدهدار شود.

تبصره7- برگزاری جلسات مجامع عمومی به صورت مجازی با نظارت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مجاز است.

ماده 13- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت مییابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.چنانچه برای بار دوم به نصاب نرسد ،برای بار سوم به همان ترتیب دعوت با حضور هر تعداد اعضا رسمیت مییابد.

تبصره 1 – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک چهارم اعضا بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضران معتبر است.

تبصره 3 – چنانچه مدارک انتخابات و مصوبات مجامع عمومی ظرف شش ماه جهت ثبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه نشود یا به هر دلیل از ارایه کامل مدارک و مستندات خودداری شود، در صورت برخوردار بودن از مهلت 6 ماهه مندرج در ماده 39، میبایست تشریفات قانونی جهت برگزاری مجمع عمومی و اخذ تائیدیه مصوبات مجددا" اجرا شود.

ماده 14 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از: 

1- بررسی و رسیدگی به گزارش عملکرد هیات مدیره، در خصوص گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب پیشنهادهای مربوط به برنامههای آتی و قبلی انجمن صنفی.

2-بررسی گزارش مالی مسئول مالی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب عملکرد گذشته و بودجه آتی. در صورت عدم تصویب، تصمیم گیری در خصوص نحوه رسیدگی بر عهده مجمع خواهد بود.

3-دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.

 1. تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا )درخصوص صورتجلسات ،گزارشهای مالی ،بخشنامه ها و(....
 2. بررسی و تصویب یا رد پذیرش متقاضیان عضویت در انجمن صنفی )مستند به دلایل محکمه پسند(
 3. رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق  این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شدهاند) موضوع ماده 7 اساسنامه(.
 4. بررسی، تصویب و تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا.
 5. ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و سایر مراکز مرتبط.
 6. انتخاب و عزل انفرادی یا دسته جمعی هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.
 7. تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا و یا تغییر آن.
 8. تعیین روزنامه برای درج آگهی های انجمن صنفی.

ماده 15 – مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات ماده 17، با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل یک سوم اعضا رسمیت مییابد. در صورتی که مرحله دوم به نصاب نرسد، در مرحله سوم با همان ترتیب دعوت  با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت مییابد؛ و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم یا سوم، با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 16- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده عبارت است از: 

 1. طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه. 
 2. انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیات تصفیه.

تبصره - پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح اساسنامه، باید به طور مشخص و کتباً حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع کلیه اعضا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسانده شود.

ماده 17-پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسة مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع عمومی شامل حداقل 5 نفر، مرکب از  یک رییس، یک منشی و حداقل 3 ناظر از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارة جلسه را بر عهده خواهند گرفت.

تبصره: مجموع اعضای هیات رئیسه و ناظران مجمع، بایستی عدد فرد باشد .

ماده 18-وظایف و اختیارات هیات رییسه:

 1. - بررسی اجرای صحیح مواردی از قبیل: نحوه دعوت اعضا مجمع )درصورت وصول اعتراض(، صلاحیت حاضرین در مجمع، تهیه صورتجلسات مجامع، طرح و بررسی تذکرات و اخطارهای اعضا به هیات مدیره و اجرای سایر مقررات. 
 2. - اعضای هیأت رئیسه نباید از بین اعضای هیات مدیره یا کاندیدای عضویت درهیأت مدیره و بازرسان باشند) مگر با نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتر از 20 عضو باشد(.
 3. -  برگزارکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند دو نسخه فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و ضمن ارسال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسخه دیگر را پیش از آغاز مجمع عمومی به امضای اعضای حاضر برسانند و جهت بررسی ،تایید و امضا به هیات رئیسه ارائه کنند. 
 1. هیات رییسه مجمع عمومی، مکلف است در پایان مجمع، نتیجه کلیه مصوبات و انتخابات را )پس از شمارش آرا( ضمن درج درصورتجلسه مجمع  قرائت و امضا کند.
 2. هرگاه در مجامع عمومی شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیات رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا میتواند اعلام تنفس کرده، مکان و تاریخ جلسـه بعدی را که حداکثر از 20 روز متجاوز نباشد، معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی میباشد که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی،  مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 19- چنانچه اعضای شرکتکننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات کتباً اعتراض کنند، هیأترییسه مجمع عمومی مکلف خواهند بود، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کنند.

ب – هیأتمدیره ، وظایف و اختیارات آن :

ماده 20- هیأتمدیره دارای 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علیالبدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با اکثریت نسبی آراء ماخوذه )طبق تبصره 5 ماده 12( در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دورههای بعدی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع است.

ماده 21- هیأتمدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایبرئیس و یک مسئول امور مالی،روابط عمومی و سخنگو،منشی و همچنین از بین اعضای هیأتمدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهدآور را طی صورتجلسهای به اطلاع اعضا برساند و نسخهای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.

تبصره- دعوت اولین جلسه هیاتمدیره برعهده مسنترین عضو هیاتمدیره است. 

ماده 22- جلسات عادی هیأتمدیره دوهفته یکبار با حضور اکثریت اعضا )حداقل 5 نفر( رسمیت مییابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضای حاضر به صورت حضوری یا مجازی در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره 1 - زمان و مکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت در اولین جلسه هیاتمدیره تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد.

تبصره 2 – جلسات فوقالعاده هیاتمدیره بنا به درخواست اکثریت اعضا ) حداقل 3 نفر( برگزار میشود. نحوه دعوت و اطلاع رسانی درخصوص زمان و مکان جلسه مانند جلسات عادی خواهد بود. 

تبصره 3- غیبت بیش از سه جلسه )به استثنای جلسات فوقالعاده( در طول یک سال به عنوان استعفای شخصی از سمت هیأتمدیرهتلقی می شود و بر اساس صورتجلسه هیاتمدیره ،عضو یا اعضای علیالبدل به ترتیب تقدم آرا جایگزین عضو اصلی خواهند شد. مگر این که مستندات موجه بودن غیبت نظیر بیماری و... به هیاتمدیره ارائه شده باشد .

تبصره 4- خدمات هیأتمدیره افتخاری است و هرگونه پرداخت به اعضای هیاتمدیره فقط از طریق تصویب مجمع عمومی عادی امکانپذیر میباشد.

ماده 23- هیأتمدیره موظف است، حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن صنفی، نسبت به افتتاح حساب در یکی از بانکهای کشور اقدام کرده و شماره حساب را از طریق مقتضی )مطابق بند4 ماده 15 ( به اطلاع اعضا برساند. 

تبصره 1- دریافت هرگونه وجه شامل ورودیه و حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه باید صرفا از طریق واریز به حساب بانکی انجمن صنفی صورت گیرد.

تبصره 2- کلیه پرداختهای انجمن صنفی باید از طریق چک انجام شود و تنخواه گردان برای مصارف ضروری و جزئی درنظر گرفته می شود.

ماده 24 – کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیاتمدیره رسیده باشند با امضاء مشترک مسوول مالی و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 25 - در صورت استعفا، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت )برابر تبصره 3 ماده 22(، اعضای علیالبدل با توجه به تقدم آرا، جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. در صورت تغییر در سمتها، هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند. هرگونه تغییرات در اعضای هیاتمدیره و بازرسان پس از ثبت در وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی موثر و قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 1- مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره سمت خود را حفظ کرده باشند، انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می شود.

تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، ازدستدادن شرایـط یا سلب عضـویت اکثریت اعضای هیـأت مدیره، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

ماده 26 – هیأت مدیره موظف است ظرف سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره – هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول حفظ کلیه داراییها، اموال، اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده 27 - سایر وظایف و  اختیارات هیأت مدیره: 

 1. تهیه و تنظیم دفاتر مالی، عضویت و صورتجلسات هیات مدیره به نحوی که قابل استناد بوده و نمایانگر گردش مالی، نحوه و ترتیب عضویت اعضا و مصوبات قانونی هیات مدیره باشد.
 2. اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
 3. دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.
 4. بررسی بودجه و گزارش مالی مسئول مالی و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
 5. تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.
 6. تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی.
 7. انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.
 8. بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.
 9. همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.
 10. وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاههای دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.
 11. اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آییننامههای داخلی.
 12. تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به اعضا )مطابق بند4 ماده 14(.
 13. تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات و حضور در مراجع و مجامع مرتبط داخلی و بین المللی نظیرمراجع حلاختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی و.... .
 14. تشکیل کمیته های مختلف )در صورت لزوم( از قبیل کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی ،کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها.
 15. بررسی و تصویب پیوستن به انجمنهای صنفی داخلی و بین المللی دیگر به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمنهای صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانونهای مذکور.

ماده 28 - وظایف رییس هیأت مدیره: 

 1. مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.
 2. اداره جلسات هیأت مدیره.
 3. ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی، جهت اجرا و پیگیری آن.
 4. امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.
 5. امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ) در صورت تعیین توسط هیاتمدیره ( به اتفاق مسئول مالی  و ممهور کردن آن به مهر انجمن صنفی.
 6. امضای کارتهای عضویت اعضا پس از تایید مسئول مالی انجمن صنفی.
 7. انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رییس قرار دارد.

تبصره1- قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری میباشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن صنفی خواهد بود.

تبصره 2 – در غیاب رییس هیات مدیره، نایب رییس انجام وظایف بندهای 1 و 2 و3 را به عهده خواهد داشت.

ماده 29- هیات مدیره میتواند نسبت به استخدام دبیر خارج از اعضا اقدام کند. با پایان اعتبار هیات مدیره، رابطه استخدامی دبیر با انجمن صنفی نیز ملغی میشود.

تبصره- دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسوولیت مستقیم دبیر انجمن صنفی و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و میتواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده میشوند.

ماده 30– وظایف و اختیارات دبیر:

 دبیر در صورت تفویض ازطرف هیات مدیره ،دارای وظایفی به شرح ذیل خواهد بود:

 1. حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی.
 2. انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.
 1. تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضا به اتفاق مسئول مالی انجمن صنفی.
 2. تهیه دفاتر «عضویت» و «امور مالی»و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.
 3. تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.
 4. ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن صنفی.
 5. مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.
 6. ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن ، احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری مربوط.

10-معرفی و فراهم نمودن امکان تماس بین اعضا با هم و با مسئولان انجمن صنفی.

11- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره 1-اقدامات و مکاتبات دبیر در هر صورت نباید خارج از اراده و توافقات هیات مدیره باشد .

تبصره 2- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسوول هستند.

ماده 31- وظایف واختیارات مسئول مالی :

 1. امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن صنفی.
 2. اداره امور مالی،تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی.
 3. رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحسابهای مربوط.
 4. صدور کارت عضویت اعضا جهت امضای رییس هیأت مدیره.
 5. نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول ،وجوه، اسناد، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن صنفی.
 6. ثبت کلیه دریافتیها و هزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.
 7. پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.

تبصره 1-  مسئول مالی موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش کتبی  مالی انجـــمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان و دبیر جهت اطلاع به اعضا  قرار دهد.

تبصره 2- مسئول مالی موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر واسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 3 - مسول امور مالی موظف است موارد مغایر با سیاستهای مصوب مجمع عمومی را ضمن تذکر به هیات مدیره به مجمع عمومی ارائه کند.

تبصره 4 - در صورت عدم تصویب صورتهای مالی، با تصویب مجمع عمومی موضوع از طریق حسابرسان رسمی بررسی می شود .

ج ـ بازرس یا بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان

ماده 32 - بازرسان انجمن صنفی، متشکل از 1 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن صنفی برای مدت 1  سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره1- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

تبصره 2 – هیات مدیره موظف به برگزاری به موقع انتخابات بازرس بوده و در صورت عدم اقدام به موقع پاسخگوی تبعات بعدی خواهد بود.

ماده 33- وظایف و اختیارات بازرسان: 

 1. نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
 2. رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی

)از جمله تبصره 3 ماده 31 (.

 1. پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی)حسب مورد(.
 2. رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.
 3. اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.
 4. شرکت در جلسات هیأت مدیره، بدون داشتن حق رای. 

تبصره 1- بازرس /بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه ،گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم دارند. همچنین بازرس/بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مکتوب تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی)گزارش سالانه( و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کنند.

تبصره 2 - بازرس/بازرسان در صورت دریافت گزارش یا مشاهده سوء استفاده هریک از اعضا سمتدار انجمن از موقعیت خود ، موضوع را کتبا به هیات مدیره اخطار می کند.

ماده34- وظایف سخنگو و روابط عمومی:

سخنگو نتیجه و برآیند جلسات و تصمیم گیریها را به نمایندگی از هیأت مدیره به اطلاع اعضاء، روابط عمومی خانه تئاتر ،مطبوعات یا سایر نهادهایی که با کانون در ارتباط هستند میرساند.

ماده35- وظایف منشی:

مسئول ثبت صورت جلسه ها، مکاتبات و تنظیم دفاترکانون است.

فصل چهارم سایر مقررات

ماده36- کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 3. عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی
 4. نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثرکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.
 5. داشتن حسن شهرت 
 6. عدم اعتیاد به مواد مخدر

7-عضویت پیوسته انجمن صنفی

ماده 37-هیات مدیره انجمن صنفی، مکلفند اسناد مورد درخواست مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده قانونی ایشان را جهت بررسی یا گرفتن تصویر در قبال دریافت درخواست کتبی رسمی، تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید کتبی در اختیار قرار دهد.

ماده 38- در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید .

در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای ، منحل می شود. 

ماده 39- انجمن صنفی در موارد زیر منحل میشود:

 1. در صورت تصویب مجمع عمومی فوقالعاده
 2. گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره وعدم تجدید انتخابات آن
 3. در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور

تبصره 1- چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع عمومی مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

تبصره 2-چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیاتمدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده امکانپذیر نباشد، مراحل انحلال و تصفیه حسابها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )با توجه به تبصره ماده 18 آییننامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط(، طبق مقررات قانون تجارت و با نظارت مراجع قضایی کشور صورت میگیرد .

ماده 40- هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن صنفی رسیدگی کند و فهرست کاملی از کلیه داراییهای انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه کرده، دارایی انجمن صنفی را پس از تصفیه کلیه حسابهـای بدهکـاران و بستانکـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسهای مابقی در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اتحادیه انجمن های صنفی تئاتر ایران ) خانه تئاتر(  قرار دهد و در صورت عدم وجود به مجموعه تئاترشهر واگذار  شـود.

ماده 41- مفاد این اساسنامه، تابع آییننامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط و مقررات تدوین اساسنامه بوده و هر گونه ابهامی در اجرای مقررات آن، تابع نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد.

ماده 42 – هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتبر و قابل اجراست.

ماده 43- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه در 4 فصل و 43 ماده و 49 تبصره در تاریخ 13/11/1399 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی هیئت موسس انجمن صنفی کارگری دستیاران کارگردان و برنامه ریزان تئاتر رسید.

 

هیئت مؤسس:  علی نصراصفهانی، محمدعلی گودرزیانی، علیرضا فولادشکن، قاسم غضنفری، فخریه سلیمی

 

 

 

 

محل امضا

نام و نام خانوادگی

سمت

ردیف

 

 

رییس

 1

 

 

منشی

 2

 

 

ناظران

 3

 

 

 

آخرین ویرایش : 1400/08/14
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram