در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
کانون کارکنان فنی هنری خانه تئاتر

هیات مدیره انجمن کارکنان فنی هنری

رئیس هیات مدیره: حسین طاهر بخش

نایب رئیس هیات مدیره: رضا غنائمی

عضو اصلی هیات مدیره: میثم صفری

عضو علی البدل هیات مدیره: علی اصغر فرخی

بازرس اصلی: محسن فرهادی سینایی

بازرس علی البدل: ابراهیم محمدی پور

آیین نامه انجمن کارکنان فنی هنری

فصل اول : کلیات
ماده 1 : تعاریف :
الف: کانون عوامل صحنه تشکلی است صنفی ، هنری متشکل از دست اندر کاران دکور ، لباس ، نور ، صحنه و صدا که در این آیین نامه به اختصار کانون نامیده می¬شود و مرکز اصلی آن به قرار زیر است:
تهران ، خیابان ایرانشهر ، خانه هنرمندان
ب) موسسه : منظور از واژه موسسه در این آیین¬نامه ، موسسه فرهنگی – هنری خانه تآتر است که به اختصار موسسه نامیده می¬شود و کانون یکی از شعب آن است.
ج) مجمع عمومی: مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری کانون است و همه¬ی اعضای کانون ، اعضای مجمع عمومی هستند.
د) هیات مدیره : منظور از هیات مدیره در این آیین¬نامه ، هیات مدیره کانون عوامل فنی است که از هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو    علی-البدل تشکیل شده و توسط اعضای مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می¬شوند.
و) حمایت¬های مادی : منظور حمایت از اعضا در برخورداری از حقوق مادی از قبیل بیمه ( اعم از خدمات درمانی ، حوادث ، بی¬کاری و بازنشستگی ) ، دریافت وام ، دریافت جوایز و موارد مشابه است.
ن) حمایت¬های معنوی: منظور از حمایت اعضا در برخورداری از حقوق معنوی از قبیل معرفی به مراکز تئاتری به عنواین مختلف ، شرکت در جلسات مجمع عمومی ، حق رای ، حمایت حقوقی و صنفی در مراکز تئاتری و محاکم دادگستری و موارد مشابه است.
ماده 2) اهداف:
یک : بیمه نمودن اعضا
دو : تشکیل صندوق تعاونی و شرکت تعاونی
سه : کسب صلاحیت به عنوان بالاترین مرجع تخصصی
چهار : تدوین مقررات در خصوص کلیه¬ی حرفه¬های زیر مجموعه¬ی کانون
پنج: تعیین دستمزد برای حرفه¬های زیر مجموعه¬ی کانون
شش: ایجاد شاخه¬ی جلوه¬های ویژه تئاتر و تعلیم آن توسط کارشناسان
هفت: چاپ و انتشار بولتن تخصصی کانون به منظور اصلاح رسانی در خصوص آخرین و تازه¬تریم دست¬آوردهای فنی داخلی و خارجی
هشت: ایجاد فضای مناسب و مساعد جهت کشف استعدادهای جدید و جذب آنان
نه : تشکیل کلاس¬های آموزشی جهت آموزش حرفه¬های زیر مجموعه¬ی کانون
ده : تشکیل هیات های داوری جهت تشویق و اعطای جایزه به اعضای فنی دست اندر کار نمایش¬ها.
یازده : برگزاری مراسم تجلیل از پیش¬کسوتان و اعضای شایسته کانون
فصل دوم : عضویت
ماده 3 : عضویت در کانون بر سه نوع است : پیوسته ، وابسته و افتخاری و عضویت منوط به پذیرش اساس¬نامه¬ی خانه تئاتر و آیین¬نامه¬ی کانون است.
ماده 4 : عضویت در کانون تحت هر یک از عناوین و حرفه¬های زیر مجموعه¬ی کانون منوط به داشتن شرایط عضویت طبق ضوابط اعلام شده در این آیین¬نامه خواهد بود.
ماده 5 : کسی می¬تواند به عنوان طراح فنی دکور و آکسسوار ، مجری و دکورساز به عضویت کانون درآید که دارای شرایط زیر باشد:
یک: آشنا به خواندن و درک نقشه¬ها و ماکت و ماکت¬سازی طبق طرح .
دو : شناخت مواد و مصالح و برآورد اجرای آن در تهیه و ساخت دکور و آکسسوار .
سه : تشخیص مقیاس¬های لازمهو یا ذکر شده و ماکت سازی .
چهار : شناخت ابزار و ادوات و کاربرد آن¬ها.
پنج : آشنایی کامل به رنگ¬ها و ترکیبات آن.
شش : شناخت و توانایی در انتخاب مصالح و مواد مربوط به ساخت و ساز دکور ، آکسسوار و کهنه سازی این دست آوردها.
هفت: آشنا به مجسمه¬ سازی ، قالب¬سازی، قالب¬گیری از مواد لازم.
هشت: مسلط به معماری صحنه و تکنیک¬های لازمه و معماری سنتی
نه: آشنایی به امور ایمنی.
ماده 6: کسی می¬تواند به عنوان طراح فنی لباس به عضویت کانون درآید که دارای شرایط زیر باشد:

شرایط عضویت انجمن فنی هنری
دوقطعه عکس
فتوکپی شناسنامه
فتوکپی کارت ملی
حکم استخدامی مرتبط ( با رشته هنری ) نامه از محل کار برای معرفی رشته هنری
رزومه هنری هنرمند ( شامل بروشور حرفه ای ) تقدیر نامه  مرتبط
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

یک : وارد به امور طراحی لباس و طرح¬های گوناگون، آشنا به انواع پارچه ، برش و دوخت طبق طرح .
دو : آشنا به مقیاس و سایز بندی طرح.
سه : آشنایی کامل به رنگ¬ها و ترکیبات آن.
چهار : آشنا به امور خیاطی در حد ترمیم و تعمیر لباس.
پنج : آشنا به ساخت انواع علایم و نشانه¬های مربوط به البسه جدید و قدیم.
شش: آشنا به کهنه سازی ، لکه¬گیری و رفوگری.
هفت: مسلط به تزیین لباس قدیم و جدید .
هشت: آشنا به امور خیاطی در حد ترمیم و تعمیر لباس .
نه : وارد به امور جامه¬داری .
ده: آشنا به امور آرشیو و آرشیو بندی و راکورد البسه.
ماده 7: کسی می¬تواند به عنوان مسئول صحنه به عضویت کانون درآید که دارای شرایط زیر باشد:
یک: مسلط به نصب دکور و آشنا به ساخت و ساز آن.
دو : آشنایی کامل به شال بندی .
سه: مسلط به فون بندی .
ماده 8 : کسی می¬تواند به عنوان نسئول نور یا صدا به عضویت کانون درآید که دارای شرایط زیر باشد:
یک: شناخت دقیق لامپ¬ها .
دو: آشنایی کامل به وسایل نورپردازی و کارکرد آن¬ها .
سه : آشنایی کامل به کارکرد دست¬گاه¬های صدا .
ماده9: هر کس با داشتن سابقه ... عضو پیوسته کانون خواهد بود و با داشتن سابقه¬ی ... عضو وابسته کانون محسوب می¬گردد.
ماده 10: عضویت افتخاری ک کسانی که به عناوین مختلف منشا خدمات موثر به هنر تئاتر بوده¬اند ( غیر از اعضای پیوسته و وابسته ) به پیش-نهاد هیات مدیره موسسه یا هیات مدیره کانون و تصویب اکثریت اعضای هیات مدیره کانون می¬توانند به عضویت افتخاری کانون درآیند.
ماده 11: تقاضای عضویت در کانون همراه بروشور به عنوان سابقه¬ی کار مستقیما به هیات مدیره کانون ارائه می¬گردد و داوطلبان بعد از بررسی کارشناسانه کمیته¬ی فنی کانون و تایید هیات مدیره می¬توانند به عضویت کانون درآیند.
تبصره: تصمیم¬گیری درباره¬ی کسانی که شرایط عضویت را دارا نیستند به عهده¬ی کمیته¬ی فنی و هیات مدیره است.
ماده 12: برای هر یک از اعضا پس از ارائه مدارک لازم برای عضویت ، کارت شناسایی عکس¬دار حاوی نام و نام¬خانوادگی وی با قید نوع عضویت صادر خواهد گردید.
فصل سوم: حقوق و تکالیف اعضا:
ماده 13: همه¬ی اعضای کانون اعم از پیوسته ، وابسته و افتخاری تحت پوشش کلیه حمایت¬های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار می¬گیرند.
ماده 14: همه¬ی اعضای کانون اعم از پیوسته، وابسته و افتخاری حق رای در جلسات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق¬العاده را دارند و چنانچه یکی از اعضا به عللی قادر به حضور در جلسه¬ای نباشد، مجاز است حق رای خود را به موجب وکالت¬نامه رسمی یا تصدیق امضا شده توسط یکی از اعضای هیات مدیره یا بازرس به یکی دیگر از اعضا واگذار نماید. هر عضو مجاز است فقط به وکالت از یک عضو دیگر رای بدهد و وکالت¬نامه به پیوست صورت جلسه عمومی در بایگانی اسناد کانون نگه¬داری خواهد شد.
ماده 15: حق انتخاب شدن برای هیات مدیره کانون و بازرس منحصرا از آن اعضای پیوسته است.
ماده 16: اعضای پیوسته و وابسته کانون باید حق عضویت خود را به صورت ماهانه به شماره حسابی که ز سوی کانون اعلام خواهد شد یا به مسئول امور مالی کانون بپردازند و رسید پرداخت را به دبیرخانه هیات¬مدیره کانون تحویل دهند.
ماده 17: اعضایی که حق عضویت خود را به طور منظم و مستمر بپردازند، سنوات عضویت¬شان محاسبه و در پرونده درج خواهد گردید.
ماده 18: کسانی که مدت¬ها بعد از آغاز فعالیت کانون به عضویت کانون درآیند، چنانچه حق عضویت مدتی را که در کانون نبوده¬اند نیز بپردازند، به همان میزان سابقه سنوات عضویت برای آنان منظور خواهد گردید.
تبصره:در شرایط مساوی برای برخورداری از کلیه حقوق مادی و معنوی، اولویت با کسانی است که طبق ماده 14 حق عضویت خود را به طور منظم و مستمر پرداخت نموده¬اند.
ماده 19: چنانچه هر یک از اعضای کانون از عضو دیگر شکایت داشته باشد، موضوع شکایت را به صورت کتبی به هیات مدیره جهت رسیدگی به شکایت ارائه می¬دهد.
ماده 20: حداقل یک سوم اعضای کانون می¬توانند در هر زمان با تقاضای کتبی ، تشکیل مجمع عمومی عادی اضطراری را برای رسیدگی به موارد مورد نظر درخواست نمایند و هیات مدیره موظف است حداکثر تا بیست روز پس از تقاضا نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید. در صورت استنکاف هیات مدیره از تشکیل مجمع عمومی خواهند نمود.
ماده 21: چنانچه هر یک از اعضای کانون از اعضای سایر اصناف خانه تآتر شکایت داشته باشد، شکایت خود را به صورت کتبی به هیات مدیره ارائه می¬دهد و هیات مدیره از طریق هیات مدیره صنف طرف شکایت رسیدگی می¬نماید. در صورت لزوم موضوع به شورای داوری موسسه احاله می¬گردد.
فصل چهارم: تعلیق یا سلب عضویت
ماده 22: هر عضو یک ماه پس از ارائه استعفانامه به هیات مدیره مستعفی شناخته می¬شود و طی این مدت عضویت وی معلق خواهد بود.
ماده 23: چنانچه هر یک از اعضا حق عضویت خود را سه ماه متوالی نپردازد، عضویت وی به حالت معلق درمی¬آید و عدم پرداخت حق عضویت گذشته تا سه ماه پس از شروع سال مالی به سلب عضویت وی منجر می¬گردد.
تبصره: هیات مدیره باید تعلیق یا سلب عضویت را به صورت کتبی به شخص ابلاغ نمایدو چنانچه عضو مزبور تا پانزده روز پس از تاریخ ابلاغ حق عضویت گذشته خود را نپردازد، تصمیم هیات مدیره مبنی بر تعلیق یا سلب عضویت قطعی می¬گردد.
ماده 24: در صورت تخلف هر یک از اعضا و در صورت ارتکاب عمل یا ترک فعلی که منافی حقوق و حیثیت اعضای خانه تئاتر باشد، هیات مدیره بعد از بررسی موضوع با حضور طرفین دعوی ، در صورت احراز وقوع تخلف بسته به نوع تخلف عضویت متخلف را معلق یا از وی سلب عضویت می¬نماید.
ماده25: هیات مدیره باید موارد تخلف را به صورت کتبی به عضو متخلف اعلام نماید و مدت بیست روز به متخلف جهت ادای توضیح و دفاع از خود فرصت بدهد. چنانچه پس از توضیح و دفاع عضو متخلف ، تصمیم نهایی هیات مدیره مبنی بر تعلیق یا سلب عضویت صادر گردد، باید به عضو مزبور به صورت کتبی اعلام گردد و عضو مزبور حق دارد از تاریخ تصمیم نهایی هیات مدیره تا ده روز نسبت به تصمیم هیات مدیره به شورای داوری متشکل از نمایندگان صنف¬های مختلف موسسه خواهد بود. در این صورت تا اعلام نظر شورای داوری ، عضویت شخص معلق خواهد بود.
ماده 26: مدت تعلیق هیچ¬گاه نباید از سه ماه کم¬تر و از یک سال بیش¬تر باشد.
ماده 27: چنانچه تعلیق متخلف بدون مدت باشد، طول مدت تعلیق نباید از حداکثر مدت تعلیق پیش¬بینی شده در این آیین¬نامه و پیوست¬های بعدی بیش¬تر باشد، اما مدت تعلیق تا یک بار با تصویب اکثریت اعضای هیات مدیره موسسه قابل تمدید است.
ماده 28: عضو معلق تا تعیین وضعیت از کلیه¬ی حقوق معنوی خانه تآتر محروم است.
فصل پنجم: ارکان کانون
ماده 29: ارکان تصمیم¬گیری و اجرایی کانون عبارتند از : مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس.
ماده 30: مجمع عمومی: مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق¬العاده تشکیل می¬شود:
الف: مجمع عمومی عادی سالانه در .......... ماه به دعوت هیات¬مدیره تشکیل می¬گردد اما در صورت لزوم تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی اضطراری در هر زمان به دعوت اکثریت اعضای هیات مدیره یا پیرو تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضا بلامانع است.
ب: مجمع عمومی فوق¬العاده به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای پیوسته یا به دعوت اکثریت اعضای هیات مدیره در هر زمان که مقتضی باشد برای رسیدگی به موارد مشخص و با اعلام قبلی دستور جلسه تشکیل می¬گردد.
تبصره: دعوت برای مجمع عمومی باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع و با ذکر روز و اکثریت مجامع عمومی: ساعت و محل آن در بولتن کانون یا موسسه و یا روزنامه کثیرالانتشار تعیین¬شده آگهی گردد.
ماده 31: وظایف و اختیارات مجمع عمومی:
یک : انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس.
دو : بررسی و تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره پس از استماع نظرات آنان و بازرس.
سه : رسیدگی به حساب¬های مالی کانون و بررسی عملیات مربوط به آن.
چهار: ارائه خط مشی و تصویب برنامه¬ها و فعالیت¬های آینده کانون.
پنج : بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص کلیه پیش¬نهاد¬های هیات¬مدیره و سایر اعضا راجع به فعالیت¬های کانون.
شش: بررسی و تصمیم¬گیری درباره مسائلی که هیات مدیره در خصوص آن¬ها به توافق نرسیده و رسیدگی به آن¬ها را به مجمع عمومی ارجاع کرده است.
هفت: در صورت فوت، استعفا، تعلیق یا سلب عضویت بعضی از اعضای هیات¬مدیره به نحوی که تعداد اعضای هیات¬مدیره از حداقل حدنصاب کم¬تر باشد و تعداد اعضای علی¬البدل برای جایگزینی کافی نباشد، به منظور ترمیم هیات مدیره، مجمع عمومی عادی اضطراری تشکیل خواهد گردید.
ب: مجمع عمومی فوق¬العاده برای تصمیم¬گیری در خصوص موارد زیر تشکیل می¬گردد:
یک: تغییر یا اصلاح آیین¬نامه کانون.
دو : انحلال کانون.
ماده 32: نصاب
الف: جلسات مجمع عمومی عادی اعم از سالانه یا به طور فوق¬العاده (به استثنای جلسه انتخاب هیات مدیره و بازرس)  با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می¬یابد. چنانچه در جلسه اول حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجددا با قید همان دستور جلسه و دلیل عدم تشکیل جلسه اول، از اعضای مجمع عمومی دعوت به عمل می¬آید و تاریخ جلسه دوم نباید زودتر از ده روز یا دیرتر از بیست روز پس از تاریخ مقرر برای جلسه اول باشد. این جلسه با هر تعداد حاضر رسمیت یافته و تصمیمات آن معتبر و لازم¬الاجرا خواهد بود.
ب: جلسات مجمع عمومی فوق¬العاده با حضور دو سوم اعضا رسمیت می¬یابد و چنانچه حد نصاب مذکور حاصل نگردد، برای بار دوم و برای تاریخی که نباید زودتر از ده روز یا دیرتر از بیست روز پس از تاریخ مقرر برای جلسه اول باشد، از مجمع عمومی دعوت به عمل خواهد آمد و جلسه دوم با حضور اکثریت بیش از نصف اعضا رسمیت می¬یابد و چنانچه در این جلسه نیز حد نصاب مذکور حاصل نشود، برای سومین بار به همان ترتیب دعوت¬نامه منتشر می¬گردد و جلسه با هر تعداد حاضر رسمیت یافته و تصمیمات آن معتبر و لازم¬الاجرا خواهد بود.
ماده 33: در هر مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق¬العاده در آغاز از میان مسن¬ترین اعضای حاضر در جلسه یک نفر به عنوان رئیس ، دو نفر به عنوان ناظر و یک منشی برای اداره جلسه انتخاب می¬شوند . در جلسه مجمع عمومی فقط درباره دستور جلسه از پیش تعیین شده مذاکره می-شود. مجمع عمومی همچنین در مواقع برگزاری انتخابات ، هیات نظارتی پنج نفره برای ثبت نام ، رای گیری ، شمارش آرا و اعلام نتیجه¬ی آن برمی¬گزیند.
تبصره: رای گیری در جلسات مجمع عمومی به صورت مخفی خواهد بود و هر عضو دارای یک حق رای بوده و می¬تواند با دادن وکالت¬نامه که امضای آن به تصدیق قامات رسمی یا یکی از اعضای هیات مدیره یا بازرس رسیده باشد، حق رای خود را به عضو دیگر واگذار نماید . هر عضو می¬تواند فقط از یک عضو دیگر وکالت داشته باشد و اعتبار آن وکالت فقط برای همان جلسه است.
ماده 34: هیات مدیره : هیات مدیره کانون تشکیل شده از هفت عضو اصلی و سه نفر عضو علی¬البدل که از میان اعضای پیوسته با رای مخفی اعضای مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می¬شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 35: زمان و مکان انتخاب هیات مدیره حداقل پانزده روز قبل از انتخابات از طریق روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده به اطلاع اعضا خواهد رسید. در زمان مقرر جلسه مجمع عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند تشکیل و جهت انتخاب هیات مدیره اقدام می¬گردد، اما تعداد افراد حاضر در جلسه انتخابات در هر حال نباید از حداقل چهار برابر تعداد مورد نیاز برای تصدی مدیریت کانون کم¬تر باشد.
تبصره ک هرگونه تبلیغ یا اظهار موافقت ا مخالفت از ناحیه دیگران در خصوص نامزدها در جلسه انتخابات ممنوع است، اما نامزدها می¬توانند قبل از انتخابات درباره اهداف و برنامه¬های خود با اعضای مجمع عمومی سخن بگویند.
ماده 36: رای گیری زیر نظر اشخاصی انجام می¬گیردکه در همان جلسه مجمع به منظور اداره جلسه و نظارت انتخاب می¬شوند. رای باید در برگه¬هایی نوشته شود که توسط هیات مدیره موسسه توزیع می¬شود و بلافاصله پس از اخذ آرا ، اقدام به قرائت آرا می¬گردد.
ماده 37: تحویل برگه رای به اشخاص حاضر در جلسه انتخابات، منوط به احراز هویت و عضویت شخص رای دهنده توسط بازرس کانون است.
ماده 38: چنانچه در یک برگه بیش از هفت اسم نوشته شده باشد، اسامی بعد از هفتم خوانده نمی¬شود.
ماده 39: اسامی تکراری در یک برگه خوانده نمی¬شود.
ماده 40: هیات نظارت، آرا ناخوذه را شمارش و پس از تطبیق تعداد آرا با عده حاضر درجلسه، اقدام به قرائت آرا نموده و نتیجه را در صورت جلسه قید می¬نماید..
ماده 41: نحوه انجام وظیفه هیات مدیره : جلسات هیات مدیره با حضور حداقل پنج نفر از اعضای اصلی رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 42: ریاست اولین جلسه هیات مدیره به عهده شخصی است که در انتخابات مجمع عمومی بیش¬ترین آرا را به دست آورده است و در صورت تساوی آرا، ریاست به عهده شخص مسن تر خواهد بود.
ماده 43: در جلسه اول برای انتخاب رئیس دائم هیات مدیره کانون، سه نفر که بیش¬ترین رای را در انتخابات مجمع عمومی به دست آورده¬اند به عنوان نامزد ریاست هیات مدیره مشخص گردیده و سپس رای گیری به صورت مخفی انجام می¬گیرد. شخصی که بیش¬ترین رای را به دست آورد رئیس کانون و نفر بعدی قائم مقام وی خواهد بود و نفر سوم، عضو منتخب هیات مدیره جهت امضای اسناد مالی و تعهدآور خواهد بود.
ماده 44: هیات مدیره کانون از میان اعضای خود، یک مدیر عامل ، یک سخن گو و از میان اعضای خود یا اعضای علی¬البدل یک منشی انتخاب می¬نماید.
ماده 45: جلسات هیات مدیره لااقل هر پانزده روز یک بار تشکیل خواهد شد و حضور اعضای اصلی هیات مدیره و دو تن از اعضای علی¬البدل به ترتیب تقدم آرا ضروری است.
ماده46: در صورت غیبت موقت هر یک از اعضای اصلی، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا در همان جلسه به جای عضو غایب انجام وظیفه خواهد نمود، اما در صورت حضور همه¬ی اعضای اصلی، اعضای علی¬البدل فقط دارای نظر مشورتی هستند و حق رای نخواهند داشت.
ماده 47: چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره بدون عذر موجه بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در سال غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته می¬شود و عضو علی¬البدل به ترتیب تعداد آرا جایگزین وی خواهد شد.
تبصره: تشخیص موجه بودن غیبت اعضا به عهده بازرس کانون است.
ماده 48: در صورت فوت یا استعفای هر یک از اعضای اصلی، اعضای علی¬البدل به ترتیب تقدم آرا عضو اصلی هیات مدیره خواهند شد.
ماده 49: در صورت استعفای جمعی هیات مدیره که موجب انحلال هیات مدیره می¬شود، اعضای هیات مدیره تا زمان تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره موظف¬اند به انجام وظیفه خود ادامه دهند. رئیس هیات مدیره باید ظرف 10 الی 20 روز پس از اعلام استعفای هیات مدیره، از مجمع عمومی به منظور انتخاب هیات مدیره جدید دعوت به عمل آورد.
ماده 50: وظایف و اختیارات هیات مدیره: هیات مدیره پس از مجمع عمومی، عالی¬ترین رکن کانون است و جز در موارد مصرح که در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، حق تصمیم¬گیری درباره کلیه مسائل کانون را دارد که مهم¬ترین این مسائل عبارتند از:
الف: اجرای مصوبات مجمع عمومی در ارتباط با امور کانون.
ب: اجرای مفاد آیین¬نامه.
اعضای کانون با هر نوع عضویت می¬توانند عضو این کمیسیون¬ها باشند.
تبصره: شرح وظایف هر یک از کمیسیون¬ها بر حسب مورد توسط هیات مدیره به اعضای کمیسیون¬ها ابلاغ می¬گردد و در هر یک از کمیسیون¬های مذکور یکی از اعضای هیات مدیره به عنوان ناظر.
ج:تشکیل کمیته فنی متشکل از کارشناسان دکور، لباس ، نور، صدا ، صحنه و تشکیل کمیسیون¬های لازم به منظور اجرای اهداف کانون.
د: نمایندگی تام الاختیار از طرف کانون در مقابل محاکم و مراجع قانونی یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر.
ر: افتتاح حساب در بانک¬ها و انعقاد قراردادهای لازم با اشخاص حقیقی و حقوقی.
ز: گزارش مالی سالانه به مجمع عمومی در خصوص نحوه هزینه منابع مالی در اختیار اعم از سهم اختصاصی کانون از ردیف بودجه خانه تئاتر، کمک¬های بلاعوض، حقوق عضویت و منابع مالی دیگر و ارائه اسناد مالی مذکور به هیات مدیره موسسه.
ش: استخدام یک یا در صورت لزوم چند مشاور حقوقی به منظور احقاق حقوق اعضا در مراکز تئاتری و محاکم دادگستری.
ک: حق طرح دعاوی حقوقی و جزائی و پی¬گیری این دعاوی.
ق: تعلیق یا سلب عضویت اعضا بر اساس مفاد این آیین¬نامه.
لک بررسی و پذیرش تقاضاهای عضویت اعضا و صدور کارت عضویت برای اعضا.
م: تعیین مبلغ برای ورود به کانون و حق عضویت اعضا و یافتن منابع درامد دیگر.
ن: در صورت لزوم و امکان ، تعیین حق¬الزحمه¬ی کارکنان کانون.
ی: تشکیل شورای حل اختلاف در کانون به منظور رسیدگی به شکایات اعضا.
ماده 51: هیات مدیره به منظور عملی نمودن مفاد بند ج ماده فوق، آیین¬نامه¬هایی جهت تشکیل کمیته فنی و کمیسیون¬های مختلف تدوین نموده و متعاقب تدوین آیین¬نامه اقدام به تشکیل کمیسیون¬هایی به منظور آموزش و سایر موارد خواهد نمود.
ماده 52: اعضای کمیته فنی حداقل پنج نفر بوده و منحصرا توسط هیات مدیره انتخاب می¬شوند و حداکثر دو نفر از خود اعضای هیات¬مدیره می-توانند عضو این کمیته باشند. تشخیص صلاحیت فنی و تخصصی افرادی که مایل به عضویت در کانون باشند، به عهده¬ی این کمیته است.
ماده 53: اعضای کمیسیون¬ها پیرو اعلام هیات مدیره از بین اعضای داوطلب انتخاب می¬شوند. در صورت کم¬بود داوطلب ، هیات مدیره مجاز به تشکیل کمیسیون¬های مذکور و انتخاب اعضای کمیسیون¬ها از میان اعضای کانون است. مدت فعالیت اعضای کمیسیون¬های مذکور موردی است و کلی فعالیت خواهد نمود.
ماده 54:بازرس حق دارد هر وارائه شکایت کتبی اعضا از یک دیگر یا از اعضای سایر صنوف خانه تآتر، هیات مدیره موظف است تا ده روز پس از تاریخ شکایت، موضوع را بررسی و اقدام نماید.
ماده 55: عزل هیات مدیره : عزل هر یک از اعضای هیات مدیره در فاصله مجمع عمومی سالانه فقط از طریق مجمع عمومی عادی اضطراری امکان پذیر است و تشکیل مجمع عمومی عادی اضطراری منوط به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای کانون است. در صورت استنکاف اعضای هیات مدیره از تشکیل مجمع عمومی عادی اضطراری پس از بیست روز از تاریخ درخواست کتبی اعضا، جهت تشکیل مجمع از طریق هیات مدیره موسسه اقدام خواهد گردید.
ماده 56: بازرس: یک نفر بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی¬البدل توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می¬شوند و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده 57: بازرس نباید از اعضای هیات مدیره مدقت صلاح بداند دفاتر مالی کانون را بازرسی کند و هیات مدیره موظف است کلیه اسناد و دفاتر و اطلاعات لازم را در اختیار بازرس قرار دهد.
ماده 59: بازرس در صورت مشاهده تخطی اعضای اعضای هیات مدیره یا سایر مسئولین اجرایی کانون تذکرات لازم را خواهد داد و مراتب را به صورت کتبی به هیات مدیره گزارش خواهد نمود و چنانچه هیات مدیره به تذکرات و ایرادات بازرس توجه ننماید و تخطی از مقررات آیین¬نامه کانون و اساس¬نامه خانه¬تآتر صدمه به اصول و اهداف کانون وارد آورد، بازرس می¬تواند از مجمع عمومی از طریق هیات مدیره موسسه جهت تشکیل جلسه دعوت به عمل آورد و تشخیص و تصمیم مجمع عمومی قطعی خواهد بود.
ماده 60: بازرس می¬تواند در صورت مشاهده تخلف در امور مالی با ذکر دلایل خود از هیات مدیره موسسه درخواست نماید که مجمع عمومی عادی اضطراری تشکیل گردد.
فصل ششم: امور مالی کانون
ماده 61: منابع درآمد : اجزای منابع درآمد کانون عبارتند از:
الف: ورودیه عضویت اعضای کانون
ج: کمک¬های بلاعوض و بدون قید و شرط اشخاص حقیقی و حقوقی .
د: وام یا اعتبار دریافتی از اشخاص ، بان¬ک¬ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادها.
و: درآمدهای حاصل از فعالیت¬های کانون.
ماده 62: ورودیه: هر کس که متقاضی عضویت در کانون باشد، پس از تایید مدارک توسط هیات مدیره و تعیین نوع عضویت مبلغی را به عنوان ورودیه به شماره حساب کانون خواهد پرداخت و سپس برای وی کارت عضویت صادر خواهد گردید.
ماده 63: حق عضویت ماهانه: همه¬ی اعضا موظف¬اند مبلغی را که هیات مدیره به عنوان حق عضویت تعیین می¬کند به شماره حسابی که هیات مدیره اعلام خواهد نمود یا به مسئول امور مالی کانون پرداخت نمایند و رسید پرداخت را به دبیرخانه هیات مدیره کانون تحویل دهند.
ماده 64: سال مالی کانون از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می¬شود، مگر در سال اول که از تاریخ تاسیس شروع و با پایان سال خاتمه می¬یابد.
ماده 65: هر گونه سند مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات و امثال آن باید به امضای مشترک رئیس و نایب رئیس و عضو منتخب هیات مدیره برسد و به مهر کانون ممهور شود.
تبصره: در صورت غیبت عضو منتخب ، هیات مدیره به منظور جلوگیری از وقفه در امور جاری کانون می¬تواند یکی دیگر از اعضای خود را به جای عضو منتخب موقتا برای امضای اسناد تعیین نماید.
ماده 66: این آیین¬نامه در 6 فصل و 66 ماده و ... تبصره در تاریخ                          به تصویب اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی کانون رسیده است.
 

آخرین ویرایش : 1398/01/24
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram