خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/اخبار » اخبار خانه تئاتر استانها fahttp://www.theaterforum.ir/2019-06-27T01:35:28+03:30http://www.theaterforum.ir/IMG/LogoTop.pngخانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/http://dorweb.irسمت اعضا هیات مدیره جدید خانه تئاتر کاشان مشخص شدhttp://www.theaterforum.ir/News/6203جلسه هیات مدیره خانه تئاتر کاشان در تاریخ جمعه ۱۶شهریورماه تشکیل و سمت اعضای هیات مدیره خانه تئاتر کاشان مشخص گردید. <br/>2018-09-08T12:41:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6203