خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/اخبار » مقاله fahttp://www.theaterforum.ir/2018-12-16T05:52:51+03:30http://www.theaterforum.ir/IMG/LogoTop.pngخانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/http://dorweb.irاولویت های امروز تئاتر ایران (بخش دوم)http://www.theaterforum.ir/News/6291سامی صالحی ثابت <br/>2018-10-20T16:59:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6291اولویت های امروز تئاتر ایران(بخش اول)http://www.theaterforum.ir/News/6279نوشته: سامی صالحی ثابت <br/>این نوشته مقدمه ای ست به یک پروژه بزرگ و مهم! پروژه ای که هدفش آسیب شناسی و ارائه راهکارهای برون رفت از تک تک آسیبهایی ست که تئاتر امروز بدانها مبتلاست. از آنجا که قرار نیست این پروژه تنها بر یک صدا تکیه کند و سخنگو تنها یک نفر باشد؛ از این رو این نوشته فراخوانی ست به هم افزایی و همفکری. این نوشته آغازی ست به جمع بندی تجارب، دانش و توان خانواده بزرگ تئاتر به امید تأمل، به امید گفتگو، به امید نجات! <br/> <br/> <br/>2018-10-16T11:06:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6279نیاز امروز تئاتر ایران چیست؟http://www.theaterforum.ir/News/6211سامی صالحی ثابت <br/>2018-09-11T11:02:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6211پیشینه تشکل های تئاتری در ایرانhttp://www.theaterforum.ir/News/6124نویسنده: حمید مظفری <br/>2018-08-04T12:48:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/6124نقد چیست و یادداشت‌ کدام استhttp://www.theaterforum.ir/News/4125منبع: artsprofessional <br/>برگردان: حسین شاکری <br/>2018-05-05T13:29:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4125در عصر دیجیتال، تئاتر باید به آینده نگاه کندhttp://www.theaterforum.ir/News/4126نویسنده: لین گاردنر <br/>برگردان: حسین شاکری <br/>2018-05-05T13:29:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4126از بخار آب به اصل آب بازگردیمhttp://www.theaterforum.ir/News/4120برگردان: حسین شاکری، انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران2018-05-05T13:21:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4120جشن تئاتر گوشزدی به نظام آموزشیhttp://www.theaterforum.ir/News/4121برگردان: حسین شاکری2018-05-05T13:21:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4121نقش تئاتر در جامعه ماhttp://www.theaterforum.ir/News/4122نویسنده: ساموئل ال. بکر <br/>برگردان: حسین شاکری <br/>2018-05-05T13:21:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4122تئاتر اجتماعی، منتقد گزنده سازنده اما بی‌خطرhttp://www.theaterforum.ir/News/4123نویسنده: تارا براکو، بازیگر عرصه تئاتر ایرلند <br/>برگردان: حسین شاکری <br/> <br/>2018-05-05T13:21:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4123نهراسید، از مخاطب بپرسید چه می‌خواهدhttp://www.theaterforum.ir/News/4124نویسنده: لین گاردنر <br/>برگردان: حسین شاکری <br/>2018-05-05T13:20:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/4124هنر و سرمایه‌داریhttp://www.theaterforum.ir/News/3046به قلم: الن وودز <br/>ترجمه گروه تئاتر اگزیت - شیرین میرزانژاد <br/>2018-04-11T18:10:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/3046