در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...

آئین نامه ها

 به نام خداوند جان و خرد

آیین نامه شورای داوری خانه تئاتر ایران

فصل اول- اصول کلی

ماده1:

اختلافات بین اعضاء تشکل‌های صنفی خانه تئاتر و یا افرادی که در جامعه تئاتری ایران فعالیت دارند، بر مبنای اساسنامه خانه تئاتر در خصوص مسائل حقوقی  صنفی و قراردادهای فی مابین اعضاء انجمن‌های صنفی خانه تئاتر و دیگر قراردادهای خارج از این مجموعه ( در صورت ارجاع به خانه تئاتر و یا حَکَم قرار دادن شورای داوری خانه تئاتر از سوی هر یک از طرفین دعوی) در چارچوب این آیین نامه و با توجه به مقررات داوری قانون آیین نامه دادرسی مدنی، حل و فصل می‌شود.

تبصره1- در صورتی که طرفین دعوی عضو خانه تئاتر باشند، بنا به درخواست هر یک از طرفین، شورای داوری ملزم به رسیدگی و صدور رای است.

 

ماده2:

داوران خانه تئاتر شامل:

الف) شورای داوری

ب) شورای عالی داوری

می‌باشند.

تبصره1: با توجه به احتمال بروز اختلافات حقوقی میان عوامل و دست اندرکاران تئاتر و لزوم برخورد مناسب صنفی به گونه‌ای که این اختلافات در خانواده تئاتر حل و فصل شود و از ابعاد قانونمند و قابل پذیرش برخوردار باشد، لازم است که اعضاء تشکل‌های خانه تئاتر و دیگر هنرمندان فعال در خلق آثار نمایشی در قراردادهای تنظیمی فی مابین، موضوع حکمیت را پیش بینی کرده و شورای داوری خانه تئاتر را به عنوان مرجع داوری، جهت رسیدگی به اختلافات احتمالی و صدور رای نهایی و قطعی تعیین نمایند.

ماده3:

عضویت اشخاص زیر در ترکیب شورای داوری و شورای عالی داوری ممنوع است و توافق طرفین قرارداد یا دعوی تاثیری بر آن نمی‌گذارد:

1  اشخاصی که فاقد تخصص در یکی از حرفه‌های تئاتری باشند.

2  اشخاصی که دارای محکومیت قطعی از شورای داوری خانه تئاتر باشند.

3  قضات و کارمندان شاغل در محاکم قضایی.

4  اشخاصی که کمتر از 30 سال سن داشته باشند.

تبصره1: حضور یک مشاور در شورای داوری و شورای عالی داوری از میان حقوقدان‌های مجرب و با سابقه بلا مانع است، شخص مربوطه حق رای نخواهد داشت.

 

ماده4:

هر یک از اعضای شورای داوری و شورای عالی داوری که در دعوی طرح شده ذینفع هستند، حق رای ندارند، اما حضور آنها در جلسه دادرسی بلا مانع است.

 

فصل دوم: شورای داوری

 

ماده5:

شورای داوری متشکل از نماینده حقوقی هیات مدیره و نمایندگان معرفی شده از سوی کلیه صنوف خانه تئاتر (از هر انجمن یک نفر) است که لزوما باید خبره و با تجربه، به تشخیص صنف خود باشد.

تبصره1: مدت عضویت نماینده حقوقی هر صنف، منوط به معرفی عضو تازه یا تمدید انتخاب نماینده پیشین است.

تبصره 2: در صورت بیماری و یا غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه پیاپی و یا شش جلسه گسسته و یا استعفاء هر یک از اعضاء، صنف مربوطه الزاما شخص دیگری را به شورای داوری معرفی می‌نماید.

 

  ماده6:

شورای داوری در نخستین نشست رسمی، از میان اعضاء یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی شورا، با رای اکثریت برای مدت دو سال انتخاب می‌کند.

 

ماده7:

شورای داوری وظیفه رسیدگی به شکایاتی را که از دفتر حقوقی خانه تئاتر ارائه شده، عهده‌دار خواهد بود.

تبصره1: ارجاع موارد دعاوی می‌باید حاوی وجوه مختلف موضوع اختلاف و علل عدم موفقیت طرفین در حل و فصل آن در انجمن مربوطه باشد.

تبصره2: چنانچه طرفین دعوی عضو خانه تئاتر نباشند، اما در قرارداد فی مابین، مراجع داوری خانه تئاتر را به عنوان مرجع حل اختلاف و حکمیت تعیین کرده باشند و موضوع اختلاف در چارچوب ماده یک این آیین نامه باشد، شورای داوری به این دعوی رسیدگی خواهد کرد.

تبصره3: دعوی مطروحه می‌بایست از طرف هیات مدیره و یا مسئول امور حقوقی یکی از انجمن‌های خانه تئاتر، هیات مدیره مرکزی، بازرس خانه تئاتر یا مستقیما توسط شخص متقاضی به دفتر حقوقی ارسال و از طریق این دفتر پیگیری گردد.

 

ماده8:

ظرف یک هفته پس از ارجاع دعوی به دفتر شورای داوری، تعیین نوبت شده و زمان دادرسی به طرفین دعوی ابلاغ خواهد گردید.

تبصره1: عدم حضور هر یک از طرفین دعوی در جلسه تعیین شده بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود همچنین عدم حضور موجه بیش از دوبار نیز مانع از صدور حکم قطعی نخواهد شد.

تبصره2: شورای داوری بر حسب ضرورت می‌تواند با اکثریت آراء به پرونده‌های ویژه و حساس، پیش از نوبت رسیدگی نماید.

ماده9:

شورای داوری جز به مسائل حاکم بر روابط تولید تئاتر و مسائل صنفی آن به دیگر مسائل جزایی- کیفری رسیدگی نخواهد کرد و چنانچه در حین دادرسی با موردی خاص مواجه شود، پرونده به مراجع ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد.

ماده10:

شورای داوری می‌تواند جلسه رسیدگی را در مورد پرونده‌هایی که نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر می‌باشد حداکثر تا سه ماه به تاخیر بیاندازد.

ماده11:

شورای داوری، رسیدگی به اختلافات مطروحه را بر اساس مفاد قراردادهای منعقده میان طرفین، اظهارات و مدارک مستندات آنها، جهات فنی و حرفه‌ای موضوع و جنبه‌های صنفی- حقوقی مرتبط با آن، انجام داده و حکم خود را صادر خواهد نمود.

تبصره: شورای داوری خانه تئاتر بر اساس قرارداد تیپ، دفاع از ارزش‌های بر آمده از صنوف خانه تئاتر را وظیفه خود می‌داند.

 

ماده12:

شورای داوری در جلسات رسیدگی به دعاوی، در صورت لزوم از کارشناسان خبره هریک از تشکل‌های مرتبط با دعوی دعوت می‌نماید. افراد یاد شده در جلسات تصمیم‌گیری، حق رای نخواهند داشت، همچنین داوران شورای داوری می‌توانند از تمامی کسانیکه به تشخیص شورا در پرونده دخالت دارند به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد.

ماده13:

دعاوی متعددی که بر علیه یک شخص در ارتباط با یک پروژه نمایشی مطرح می‌شود می‌تواند همزمان مورد دادرسی قرار ‌گیرند.

ماده 14:

جلسات شورای داوری بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس شورا تشکیل می‌شود. رئیس شورای داوری می‌تواند شخصا یا بنا به درخواست بازرس خانه تئاتر تشکیل جلسه فوق العاده را تقاضا کند.

ماده 15:

جلسات رسیدگی داوران شورای داوری با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء، که حضور رئیس یا نایب رئیس در آن الزامی است، رسمیت خواهد یافت. صدور حکم موکول به کسب حداکثر آراء خواهد بود.

ماده 16:

در صورت رضایت کتبی طرفین، شورای داوری ادامه دادرسی را متوقف و پرونده را مختومه اعلام خواهد کرد.

تبصره1: در صورت خدشه داردن اصول عام تئاتر، شورای داوری ادامه دادرسی را پیگیری خواهد نمود.

ماده17:

در صورت فوت و یا محجوری هر یک از طرفین دعوی، وارث و یا قیم قانونی فرد مذکور می‌تواند با ارائه اسناد و مدارک لازم و قانونی، از شورای داوری خانه تئاتر، تقاضای ادامه دادرسی نماید.

 

ماده 18:

آرای شورای داوری از طریق دفتر حقوقی شورا، به طرفین دعوی ابلاغ و رونوشت آن جهت اطلاع به شورای عالی داوری، صنوف مربوطه، هیات مدیره خانه تئاتر و در صورت لزوم به اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، ارسال می‌شود. هر یک از طرفین دعوی در صورت اعتراض به آراء می‌توانند تقاضای تجدید نظر در رای صادره را حداکثر 20 روز پس از ابلاغ، به صورت کتبی به دفتر حقوقی یا دبیرخانه شورا ارائه نمایند، در غیر این صورت و پس از انقضای مدت یاد شده، رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.

فصل سوم- شورای عالی داوری

عالی ترین نهاد حقوقی خانه تئاتر شورای عالی داوری می باشد.

ماده19:

ترکیب شورای عالی داوری:

1  رئیس شورای داوری.

2- رئیس هیات مدیره خانه تئاتر

3- دو تن از اعضای خبره و با تجربه هیات مدیره خانه تئاتر به انتخاب آراء

4- بازرس خانه تئاتر

5- رئیس هیات مدیره صنف شاکی و صنف متشاکی

تبصره: روسای هیات مدیره صنوف حق رای ندارند.

وضایف شورای عالی داوری

بند 1رسیدگی به آراء تجدید نظر خواهی شده، به درخواست هریک از طرفین دعوی.

بند 2- آمارگیری، بررسی و تحقیق در موارد گوناگون اختلافات و پیشنهاد به هیات مدیره خانه تئاتر در راستای کاستن از موارد اختلافات اعضاء خانه.

بند 3- همکاری و هماهنگی با هیات مدیره خانه تئاتر و تعامل با اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مراکز تولید تئاتر، جهت احراز تضمینهای لازم برای اجرای احکام صادره.

تبصره: جهت دستیابی به اهداف بندهای اخیر الذکر در چهارچوب اساسنامه خانه تئاتر عمل خواهد شد.

ماده21:

جلسات شورای عالی داوری با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد یافت.

ماده22:

تصمیمات شورای عالی داوری با اکثریت نصف به اضافه یک اتخاذ می‌شود و کلیه آراء صادره از این مرجع، قطعی و لازم الاجراست.

تبصره 1: حق مراجعه به مراجع قضایی برای معترضان به حکم نهایی محفوظ است.

ماده23:

جلسات شورای عالی داوری بنا به درخواست رئیس یا نایب رئیس شورای داوری خانه تئاتر تشکیل و اداره خواهد شد.

ماده 24:

طرح و انتشار موارد مطروحه در ارکان داوری از جانب هیچ یک از اعضای شورای عالی و شورای داوری مجاز نخواهد بود. در مواردی که انعکاس موضوع با حفظ منافع صنفی، فردی و اخلاقی در شورای داوری درست تشخیص داده شود، مراتب از طریق دفتر شورای داوری انجام خواهد پذیرفت.

فصل چهارم- تصویب، تغییر و اصلاح آئین نامه

ماده25:

ماده26:

تصویب، تغییر و اصلاح آیین نامه شورای داوری خانه تئاتر از وظایف نمایندگان حقوق صنوف و نماینده حقوقی خانه تئاتر است و با رای سه چهارم کلیه اعضاء انجام و برای تصویب به هیات مدیره خانه تئاتر ارسال می‌گردد.

فصل پنجم- اعاده دادرسی

چنانچه پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که ثابت شود در جریان رسیدگی مکتوم مانده، می‌توان درخواست دادرسی مجدد نمود.

تبصره1: مهلت اجرای دادرسی مجدد، یک ماه پس از تاریخ درخواست آن خواهد بود.

تبصره2: مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، شورای عالی داوری است.

 فصل ششم- نحوه ابلاغ احکام صادره

ماده27:

دفتر حقوقی شورای داوری خانه تئاتر نسبت به ابلاغ احکام صادره به طرفین دعوی اقدام خواهد نمود. هرگاه محکوم علیه رای قطعی، ظرف مدت 20 روز نسبت به اجرای مفاد حکم صادره اقدام نکند، هیات مدیره خانه تئاتر بنا به درخواست کتبی محکوم له (ذینفع) به محکوم علیه ابلاغ می‌کند که ظرف 20 روز دیگر حکم را اجرا و نسبت به جلب رضایت ذینفع اقدام نماید، در غیر اینصورت هیات مدیره در خاتمه مدت تعیین شده، مراتب عدم تمکین محکوم علیه از حکم صادره را جهت درج در پرونده و اقدام عملی به صنوف مربوطه ابلاغ و مقامات ذیربط را برای اجرای حکم صادره مطلع خواهد کرد.

ماده28:

هر یک از طرفین اختلاف که حکم داوری به نفع وی صادر شده و شورای داوری خانه تئاتر به عنوان حَکَم مرضی الطرفین در قرارداد اولیه محکوم علیه و یا توافقنامه‌ای که به امضاء وی رسیده پیش بینی شده و محکوم علیه در نهایت از حکم قطعیت یافته داوری تمکین نکرده، میتواند اجرای حکم صادره را از مراجع ذیصلاح دادگستری در چارچوب مقررات "مبحث داوری" قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست کند.

ماده29:

هیات مدیره خانه تئاتر، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این پیش نویس در تاریخ 25/12/1388 و بازنگری‌های مجدد که در تاریخ 12/5/1389 صورت گرفته است، اقدامات لازم را در جهت گشایش دفتر حقوقی یا دبیرخانه شورای داوری خانه تئاتر و بستن قرارداد با وکیل مجرب و حقوق‌ دان به عمل آورد.

 آیین نامه درجه بندی هنری بازیگران تئاتر

تعاریف:


اجرای حرفه‌ایمنظور از اجرای حرفه‌ای، بازیگری در نمایش‌هایی است که برخوردار از عوامل حرفه‌ای بوده و حداقل پانزده اجرا روی صحنه رفته باشد
نقش اساسینقشی است که قابل حذف نبوده و قابل ادغام در نقش‌های دیگر نباشد و در پیشبرد کلی درام تأثیر اساسی داشته باشد
هنرور یا یاریگرنقش‌های فرعی است که در صحنه‌ی یک نمایش حرفه‌ای و یا نیمه حرفه‌ای (با اصول تعریف شده‌ی هر دو) ایفا می‌شود
فعالیت مستمرعبارت است از حضور مؤثر در پروژه‌های نمایشی حداقل هر 2 سال یکبار
درجه بندی
گروه اول: 20 سال فعالیت مستمر و بازی در 20 نقش اساسی در اجراهای حرفه‌ای
گروه دوم: 15 سال فعالیت مستمر و بازی در 15 نقش اساسی در اجراهای حرفه‌ای
گروه سوم: 12 سال فعالیت مستمر و بازی در 12 نقش اساسی در اجراهای حرفه‌ای
گروه چهارم: 9 سال فعالیت مستمر و بازی در 9 نقش اساسی در اجراهای حرفه‌ای
گروه پنجم: 5 سال فعالیت مستمر و بازی در 5 نقش اساسی در اجراهای حرفه‌ای
گروه ششمبازی در اولین نقش اساسی در اجرای حرفه­ای
بازیگر ارشدفردی است با منزلت حرفه‌ای و شهرت هنری خاص که طی 30 سال فعالیت مستمر حداقل در 25 نقش اساسی در اجراهای حرفه‌ای بازی درخشان و تأثیر گذاری داشته است
تبصره1حق‌الزحمه هنروران و یا یاریگران صحنه با توافق طرفین و حداقل نصف گروه ششم محاسبه می‌گردد
تبصره 2دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن از مقطع لیسانس تا دکترا به ترتیب از 1 تا 3 اجرا مورد نیاز معاف خواهند بود
تبصره 3هنرمندان ذیل هر کدام از یک اجرای مورد نیاز معاف خواهند بود
الف- 5 سال متوالی فعالیت مستمر در حوزه تآتر. (فراتر از سنوات ذکر شده در درجه بندی.) 
ب- هنروران یا یاریگرانی که در 3 اجرا حرفه‌ای حضور داشته و یا در 3 نقش اساسی در اجراها نیمه حرفه‌ای فعالیت داشته‌اند.(فقط در گروه‌های پنج و شش) 
ج- تسلط به زبان‌های خارجی، ترجمه و یا پژوهش‌های مکتوب و چاپ شده در سایر حوزه‌های نمایشی
د- بازی در 3 نقش اساسی در تله تئاتر در صورت پخش از تلویزیون
ﻫ - مهارت‌های فردی و یا شهرت هنری در سایر رشته‌های نمایشی
و- داشتن گواهینامه بازیگری از آموزشگاه‌های معتبر
ز- جایزه بازیگری از جشنواره‌های معتبر داخلی و خارجی
تبصره 4ضرورت همکاری، کیفیت حضور و حق الزحمه بازیگران در گروه‌های اول تا سوم در نقش‌های غیراساسی با توافق طرفین و حداکثر در دو گروه پایین تر محاسبه می‌گردد
تبصره 5چنانچه نمایش دارای ویژگی‌های خاصی در حیطه بازیگری باشد مبلغ قرارداد با توجه به حداقل حق‌الزحمه و با توافق طرفین افزایش پیدا خواهد کرد
تبصره 6به ازای هر پنج نقش اساسی در اجرای حرفه­ای ( افزون بر اجراهای لازم برای هر گروه ) یک سال به سنوات افزوده می­­شود
تبصره 7کف دستمزد برای در نقش ویژه که انرژی ، توان و قدرت والایی می­طلبد، و این امر مورد تائید کارگردان و نماینده کارفرما قرار می­گیرد، حداکثر دو گروه بالاتر برآورده می­ شود
تبصره 8حداقل حق‌الزحمه بازیگران برای هر گروه برای حداقل 15و حداکثر30 اجرا بر مبنای آیین نامه پرداخت حقوق تولید کنندگان تئاتر حرفه‌ای، مصوب اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق توافق نامة شماره 9320/8مورخ 20/4/88 محاسبه می‌گردد و قابل پرداخت است


این آیین نامه مشتمل بر 4 بند تعاریف، 7 گروه درجه بندی و 8 تبصره است.  

     آیین نامه تشکیل شعب خانه تئاتر ایران


ماده یک- شعب خانه تئاتر، در مراکز استان و شهرستانهائی امکان تاسیس دارد که طبق مواد ۵، ۶، ۷ و ۸ قابلیت اولیه، حداقل برای برپایی سه انجمن بازیگران، کارگردانان و نمایشنامه نویسان را دارا باشند.
ماده دو- شعب خانه تئاتر ، ضمن داشتن استقلال مالی و اداری، به مجموعه بزرگ خانه تئاتر ایران تعلق دارند
و فعالیت‌های آنها با هماهنگی مسئول امور شهرستان‌ها (تعریف شده در ماده ۱۶) و تحت نظارت شورای بازرسی خانه تئاتر ایران انجام می‌شود.
ماده سه- به لحاظ سازمانی، هیات مدیره مرکزی در راس مدیریت خانه تئاتر ایران قرار دارد و استراتژی و برنامه های کلان توسط این هیات ارائه می‌شود .
ماده چهار- کلیه بخش‌های شعب خانه تئاتر، تابع اساسنامه خانه تئاتر ایران ، آیین نامه‌های مصوب انجمن‌ها و کانون‌های خانه تئاتر، آیین نامه تشکیلات شعب خانه تئاتر و سایر آیین نامه‌های مصوب خانه تئاتر ایران است. تاسیس شعبه به منزله پذیرش اساسنامه و آیین نامه های مصوب است.
ماده پنج- هر شعبه خانه تئاتر انجمن‌های صنوف خود را دارد. این انجمن‌ها به صورت سالیانه ( طبق آیین نامه انجمن مربوطه) مجمع عمومی خود را برگزار می‌کنند و هر دو سال یک بار هیات مدیره خود را بر می‌گزینند. تعداد اعضای هیات مدیره هر انجمن، با رعایت ماده ۷ این آیین نامه، در هر شعبه می‌تواند متفاوت باشد و بستگی به قابلیت منطقه دارد.
تبصره: آیین نامه‌های صنوف خانه تئاتر، شاکله و مواد خود را حفظ می‌کند و برای صنوف شهرستان‌ها نیز معتبر است؛ تنها لازم است که در بخش تعاریف، شرایط عضویت و نیز تعداد اعضای هیات مدیره، با توجه به خصوصیات اقلیمی و اجتماعی شهرهای ایران، اصلاحاتی صورت پذیرد.
ماده شش- شرط تشکیل انجمن یا کانون برای یک حرفه تئاتری آن است که حداقل چهار برابر حد نصاب لازم برای اعضای هیات مدیره و بازرسان و اعضای علی البدل، امکان عضویت در آن انجمن با کانون وجود داشته باشد. 
ماده هفت - هیات مدیره هر انجمن حداقل شامل پنج نفر اعضای اصلی، با حداقل یک عضو علی البدل است. ماده هشت - هر انجمن حداقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل دارد.
ماده نه - چنانچه امکان تاسیس انجمن‌های دیگر ( وجود سه انجمن بازیگران ، کارگردانان و نمایشنامه نویسان الزامی است) نباشد، هنرمندان سایر صنوف تا ایجاد قابلیت تاسیس طبق مواد 5، 6، ۷و ۸ در کانون واحدی با عنوان " کانون تئاتر پیشگان" (؟) عضو خواهند شد.
ماده ده - جهت تاسیس شعبه خانه تئاتر ، نخستین مجمع عمومی از کلیه هنرمندان حرفه‌های مختلف تئاتر تشکیل می‌شود و طی آن، پس از تصویب تشکیل شعبه در آن مرکز، شورایی به نام " شورای موسس " جهت برپایی انجمن های صنوف مختلف انتخاب می‌شود. عمر این شورا حداکثر یک سال است و وظیفه آن برپایی انجمن‌های صنوف ، پیگیری امور اداری و اجرایی تاسیس شعبه، هماهنگی بین انجمن‌ها و ارتباط ایشان با هیات مدیره مرکزی است .
تبصره: چگونگی برپایی و برگزاری مجامع عمومی مختلف در شعب خانه تئاتر تابع مواد اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب خانه تئاتر ایران است.
ماده یازده - پس از انحلال شورای موسس، " شورای مدیریت " شامل یک نماینده از هر انجمن، مدیریت شعبه خانه تئاتر در مرکز استان را به عهده می‌گیرد. شورای مدیریت، شامل حداقل ۵ نفر اعضای اصلی، با حداقل یک عضو علی البدل است. در صورت فعالیت کمتر از ۵ انجمن در آن شعبه ، انجمن‌هایی با تعداد اعضای بیشتر ۲ نماینده در شورای مدیریت خواهند داشت.
شورای مدیریت از میان اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس‌، یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک نفر را به عنوان خزانه دار و مسئول امور مالی انتخاب می‌کند. نظارت داخلی بر فعالیت شعبه به عهده شورای بازرسان آن شعبه است.
ماده دوازده - شورای بازرسان شامل بازرس‌های انجمن‌های شعبه است. این شورا از میان خود یک نفر را به عنوان "بازرس اصلی " برمی‌گزیند.
ماده سیزده - شعب خانه تئاتر، به لحاظ مالی مستقل از خانه تئاتر تهران است و بودجه آن از طریق حق عضویت‌های اعضاء کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و گرفتن سهم از ردیف بودجه مربوط به تشکیلات غیر دولتی فرهنگی هنری مصوب مجلس شورای اسلامی ( مربوط به آن استان ) تامین می‌شود. بدیهی است هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر ایران در صورت لزوم از شعبه‌های خود در استان‌ها حمایت مالی و معنوی خواهد نمود.
ماده چهارده - هر سه ماه یک بار مجمعی با حضور نماینده شوراهای مدیریت شعب خانه تئاتر با هیات مدیره مرکزی برای‌هماهنگی های لازم تشکیل می‌شود.
_
ماده پانزده - هر سال یک بار کنگره سراسری خانه تئاتر ایران با حضور اعضای هیات مدیره خانه تئاتر صنوف تهران و هیات مدیره شعبات خانه تئاتر تشکیل می شود.
ماده شانزده - یک نماینده از طرف هیات مدیره مرکزی، با عنوان " مسئول امور شهرستان‌ها " امور اجرایی تاسیس و اداره شعب خانه تئاتر را پی می‌گیرد و هماهنگی بین شعب و خانه تئاتر ایران را به عهده دارد.
ماده هفده - نظارت بر فعالیت‌های شعبه‌های خانه تئاتر، به عهده " شورای کل بازرسی خانه تئاتر ایران " شامل بازرسان خانه تئاتر و بازرسان انجمن‌ها و کانون‌های صنوف خانه تئاتر در تهران است .
ماده هجده - مجامع عمومی شعب خانه تئاتر ( تاسیس، سالیانه ) با حضور مسئول امور شهرستان‌ها و بازرس خانه تئاتر برگزار می‌شود.
ماده نوزده – انجمن‌های شعبه‌های خانه تئاتر ، مطابق آیین نامه‌های مصوب خانه تئاتر ایران و فرم‌های مخصوص، از داوطلبان عضویت ثبت نام به عمل آورده و پس از تایید عضویت توسط هیات مدیره صنف مربوطه ، مدارک مربوطه را سه ماه یکبار به خانه تئاتر ایران ارسال می‌کنند، که پس از مطابقت با قوانین، جهت صدور کارت عضویت اقدام خواهد شد. کارتهای عضویت اعضای خانه تئاتر ایران در سراسر کشور متحدالشکل خواهد بود.
ماده بیست - جهت بیمه اعضای شعبه‌های خانه تئاتر، از طریق فرم‌های خانه تئاتر و با شیوه مرسوم، درخواست‌ها گرفته می شود. مدارک بیمه به صورت هر سه ماه، توسط شورای مدیریت به خانه تئاتر در تهران ارسال می‌شود و پس از مطابقت با قوانین، جهت گرفتن بیمه برای عضو اقدام خواهد شد.
ماده بیست و یک - سایر امور رفاهی، فرهنگی و صنفی زیر نظر شورای مدیریت هر مرکز و با نظارت بازرسی خانه تئاتر صورت می‌گیرد.
ماده بیست و دو – سایر امور ذکر نشده در این آیین نامه ، تابع مواد و قواعد اساسنامه و آیین نامه های مصوب خانه تئاتر ایران است.
تذکر:
از آنجا که شعبه های خانه تئاتر استقلال مالی دارند، شاید لازم باشد که بخش مشابه بخش مالی در اساسنامه خانه تئاتر، جهت فعالیت‌های مالی شعب و نظارت بازرس بر آنها آورده شود.

 
آیین نامه‌ی دبیر جلسات هیئت مدیره‌ی خانه‌ی تئاتر


مقدمه:
ایین نامه‌ی دبیری جلسات هیئت مدیره‌ی خانه‌ی تئاتر به منظور نحوه‌ی اداری جلسات هیئت مدیره و مسئولیت و وظایف دبیر تهیه و تنظیم شده تا بر اساس آن بتوان این جلسات را به شکل مطلوب برگزار کرد. این آیین نامه مشتمل بر تعریف دبیر و جلسه، هدف، شرح وظایف دبیر، چگونگی اداره‌ی جلسات توسط دبیر است که توضیحات هر یک از آنها به شرح ذیل است:

ماده‌ی یک تعریف دبیر جلسه:
دبیر جلسه شخصی است که اداره‌ی جلسات هفتگی یا جلسات فوق العاده‌ی هیئت مدیره بر عهده‌ی اوست و برنامه ریزی برای برگزاری هریک از این جلسات توسط او صورت می‌گیرد و از این پس در این آیین نامه واژه‌ی اختصاری دبیر استفاده می‌شود.
یادآوری(1): دبیر توسط اعضای هیئت مدیره انتخاب می‌شود. او می‌تواند از میان اعضای هیئت مدیره یا به پیشنهاد هیئت مدیره از میان اعضای خانه‌ی تئاتر انتخاب و معرفی شود.
یادآوری(2): دبیر می‌تواند جانشینی داشته باشد که توسط اعضای هیئت مدیره انتخاب می‌شود تا در صورت غیبت در جلسه وظایف او را به انجام رساند.
ماده‌ی دو) هدف:
هدف از تدوین این آیین نامه، ایجاد نظم و برنامه‌ریزی دقیق و روشن و مشخص برای برگزاری جلسات هیئت مدیره‌ی خانه‌ی تئاتر و هیئت مدیر‌ی انجمن‌ها و کانون‌های خانه‌ی تئاتر در زمان و مکان معین است. جلوگیری از اتلاف وقت و پرهیز از حاشیه روی‌هایی که امکان پدید آمدن آن در هر جلسه وجود دارد اعلام و یادآوری دستور یا دستورهای هر جلسه به اعضای هیئت مدیره و به شور گذاشتن آن در میان اعضای جلسه از دیگر اهداف این آیین نامه به شمار می‌رود.
ماده‌ی سه) وظایف دبیر:
1-  اعلام زمان و مکان برگزاری جلسات حداقل 48 ساعت قبل از برگزاری جلسه به کلیه‌ی شرکت کنندگانی که می‌باید در جلسات حاضر باشند.
2-   اداره‌ی جلسه و اعلام شروع و پایان آن در آغاز جلسه
3-  اعلام و یادآوری دستور یا دستورهای جلسه
4-  تعیین زمان بندی هریک از دستورهای جلسه و مسائل مورد طرح در جلسه
5-  در نوبت قراردادن اعضایی که می‌خواهند در خصوص موضوع مورد بحث مشارکت کنند.
6-   شناسایی الویت بندی و اعلام موضوعات جاری و دستورهای جلسه و تنظیم تقویم سالانه برای فعالیت‌ها و برنامه‌های دائمی خانه‌ی تئاتر
7-   یادداشت برداری از مطالب و نقطه نظرات عنوان شده‌ی هر یک از اعضای حاضر در جلسه و تدوین و تنظیم صورت جلسه
8-  ثبت حضور و غیاب اعضای جلسه
9-   یادآوری به اعضای هیئت مدیره برای به نتیجه رساندن موضوع یا دستور جلسه‌ی مورد بحث هر جلسه و مصوبه یا مصوباتی که باید صورت گیرد.
10-  ثبت مصوبه یا مصوبات هر جلسه‌ی هیئت مدیره
11-  پی‌گیری اجرایی شدن مصوبات هیئت مدیره از رئیس یا نایب رئیس یا اعضای هیئت مدیره با مسئولی که از سوی هیئت مدیره برای اجرایی و عملی شدن مصوبه انتخاب می‌شود. 
12- اعلام مصوبات هیئت مدیره به روابط عمومی خانه‌ی تئاتر برای انتشار و درج آن در وبگاه خانه‌ی تئاتر و در صورت لزوم اعلام رسمی آن به مطبوعات
یادآوری(3): در صورت طولانی شدن مبحث دستور جلسه با موضوعات و مباحث جاری جلسه، دبیر وظیفه دارد کفایت مذاکره را اعلام کرده یا در غیر این صورت با توافق اعضای حاضر در جلسه آن مبحث و موضوع خاص را به جلسه و زمان دیگری موکول کند.
یادآوری(4): در صورت موافقت اعضای هیئت مدیره، اعلام و اطلاع رسانی زمان و مکان برگزاری جلسات به کلیه‌ی شرکت کنندگان هر جلسه می‌تواند توسط منشی خانه‌ی تئاتر یا هر عضو منتخب دیگر خانه‌ی تئاتر انجام شود.
یادآوری(5): اعلام و اطلاع رسانی زمان و مکان برگزاری جلسات هیئت مدیره به اعضای هیئت مدیره و هریک از شرکت کنندگان این جلسات می‌تواند از طریق تلفن با پیامک یا نامه‌ی الکترونیکی (ایمیل) انجام شود. 
ماده‌ی چهار) چه گونگی اداره‌ی جلسات:
1-  در صورت به رسمیت رسیدن جلسه بر اساس اکثریت اعضای هیئت مدیره‌ی حاضر، زمان بندی هریک از جلسات به صورت زیر بخش بندی می‌شود:
1- 1گزارش مدیرعامل از امور جاری خانه‌ی تئاتر با امور جاری و مهم تئاتر کشور
1-2 قرائت نامه یا نامه های وارده دربارهی امور جاری خانه تئاتر
1-3  گزارش بازرس
1-4 اعلام دستور جلسه با دستور جلسات از پیش تعیین شده توسط دبیر
یادآوری(6): در صورت به نتیجه نرسیدن دستور جلسه با مطرح نشدن دستور جلسات از پیش تعیین شده این دستورها در جلسه‌ی آتی هیئت مدیره مورد بررسی قرار میگیرد.
یادآوری(7): در صورت لزوم و به پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره موضوع یا موضوعاتی می‌تواند خارج از نوبت دستور جلسه به عنوان موضوع پیش از دستور مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد که فوریت آن توسط هیئت مدیره در همان جلسه به شرح زیر تعیین می شود:
   الف) دستور سه فوریتی دستوری است که می‌باید همه‌ی اعضای هیئت مدیره برای بررسی خارج از نوبت به آن رأی دهند تا در همان جلسه به عنوان دستور اصلی درباره‌ی آن بحث و بررسی و تصمیم گیری لازم انجام شود.

ب) دستور دوفوریتی دستوری است که می‌باید پنج نفر از هفت نفر اعضای اصلی یا اعضای علی البدل به آن رأی دهند تا در قبل از جلسه‌ی عادی آتی، برای آن جلسه‌ی فوق العاده‌ای تشکیل شود و درباره‌ی آن بحث و بررسی و تصمیم گیری لازم انجام شود.
   ج) دستور یک فوریتی دستوری است که نصف به علاوه‌ی یک اعضای هیئت مدیره می‌باید به آن رأی دهند
تا خارج از نوبت در جلسه‌ی آتی هیئت مدیره درباره‌ی آن بحث و بررسی و تصمیم گیری لازم انجام شود.
2- خلاصه‌ی مذاکرات و مباحث مهم اعضای هیئت مدیره در هر جلسه، مطابق فرم پیوست درج می‌شود.
3- در پایان برگزاری هر جلسه، پیش‌نویس صورتجلسه به رویت و امضای اعضای هیئت مدیره می‌رسد و در جلسه‌ی آتی نسخه‌ی این پیش نویس به صورت حروف چینی شده مجدداً به رویت و امضای آنها می‌رسد.
این آیین نامه مشتمل بر چهار ماده، هفده بند و هفت یادآوری توسط کانون رییس هیئت مدیره‌ی کانون نمایشنامه نویسان خانه‌ی تئاتر ایران نوشته شده و در تاریخ ......................... به تصویب هیئت مدیره‌ی محترم خانه‌ی تئاتر رسیده است.

 

 

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram