در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...

انجمن عکاسان خانه تئاتر

هیات مدیره انجمن عکاسان خانه تئاتر

رئیس هیات مدیره: ابراهیم سیسان

نایب رئیس هیات مدیره: ابراهیم حسینی

عضو اصلی هیات مدیره: سیامک زمردی

عضو علی البدل هیات مدیره: ساناز دریایی

بازرس اصلی:  هادی نوید

بازرس علی البد: مونا صدر فرید پور

دبیر انجمن: محبوبه فرج الهی

دبیر انجمن: سمانه جویا

آئین‌‌نامه انجمن عکاسان خانه تئاتر

ماده یک : نام انجمن " انجمن عکاسان خانه تئاتر " است که با قبول کامل " اساسنامه خانه تئاتر " طبق این آئین‌‌نامه تاسیس شد و در این آئین‌‌نامه به اختصار " انجمن "  نامیده میشود.

ماده دو : نوع انجمن " انجمن عکاسان خانه تئاتر " به عنوان یکی از انجمنهای وابسته و زیر مجموعه " مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر "  به شمار میآید. این انجمن تشکلی است صنفی، فرهنگی و هنری که برای تحقق اهداف ذکر شده در این آئین‌‌نامه تشکیل شده است .

ماده سه : مدت فعالیت  مدت فعالیت " انجمن " از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تئاتر میتواند ادامه داشته باشد، منوط بر اینکه در چارچوب قوانین و مقررات اساسنامه خانه تئاتر و این آئین‌‌نامه و قوانین کشوری عمل نماید.

ماده چهار : مرکز فعالیت  مرکز فعالیت " انجمن " در محل " خانه تئاتر " در حال حاضر به نشانی : تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید برادران مظفر(صبای جنوبی)، نبش کوچه ماه، ساختمان آفتاب، طبقه اول است.

ماده پنج : موضوع فعالیت " انجمن " با در نظر گرفتن موضوع فعالیت در ماده هفت " اساسنامه خانه تئاتر " موظف به برنامه ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در محدودهی صنف خود خواهد بود .

ماده شش : عضویت  " انجمن "  دارای سه نوع عضویت است که عبارتند از:

الف - عضویت وابسته    ب - عضویت پیوسته    ج - عضویت افتخاری

الف - عضو وابسته:  از کلیه حمایتهای مادی و معنوی " خانه تئاتر " و " انجمن " برخوردار است ولی نمی‌تواند برای هیئت مدیره " انجمن " و یا هیئت مدیره " خانه تئاتر " داوطلب شود. عضو وابسته فقط دارای حق رأی در کلیه انتخابات و مجامع عادی و فوق العاده " انجمن " و همچنین " خانه تئاتر " است.

ب - عضو پیوسته : از کلیه حمایتهای مادی و معنوی " خانه تئاتر " و " انجمن " برخوردار است و می تواند برای هیئت مدیره " انجمن " و یا هیئت مدیره " خانه تئاتر " داوطلب شود. عضو پیوسته  دارای حق رأی در کلیه انتخابات و مجامع عادی و فوق العاده " انجمن " و همچنین " خانه تئاتر " است.

ج- عضو افتخاری:  کلیه کسانی که به عناوین مختلف، منشأ خدمات به هنرعکاسی تئاتر بوده‌اند با پیشنهاد هیئت مدیره  انجمن و تأیید هیئت مدیره خانه تئاتر.

 

ماده هفت : شرایط عضویت


۷ ـ الف ـ عضویت وابسته

۷ ـ الف ـ ۱ : دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته مرتبط  یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه ۵ مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

۷ ـ الف ـ ۲ : دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته غیرمرتبط  یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه 7 مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

۷ ـ الف ـ ۳ : دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم یا کاردانی مرتبط  یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه 10 مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

۷ ـ الف ـ ۴ : دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم یا کاردانی غیرمرتبط  یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه 12 مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

تبصره : تطبیق و تأیید شرایط بندهای ماده ۷ الف به تشخیص هیئت مدیره انجمن است.

7 ـ ب ـ عضویت پیوسته

۷ ـ ب  ـ ۱ : دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته مرتبط  یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه 12 مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

 

۷ ـ ب  ـ ۲ : دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته غیرمرتبط  یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه 15 مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

۷ ـ ب ـ ۳ : دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم یا کاردانی مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و و ارائه 20 مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

۷ ـ ب ـ ۴ : دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم یا کاردانی غیرمرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه 2۵ مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

تبصره : تطبیق و تأیید شرایط بندهای ماده ۷ ب به تشخیص هیئت مدیره انجمن است.

۷ ـ ج ـ عضویت افتخاری

کلیه کسانی که به عناوین مختلف منشأ خدمات به هنرعکاسی  تئاتر بوده‌اند ( غیر از اعضای وابسته و پیوسته ) با پیشنهاد اعضا و تصویب و تأیید هیئت مدیره " انجمن " و  قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر، به عضویت افتخاری " انجمن " در آمده و از کلیه حمایت‌های مادی و معنوی " خانه تئاتر " و " انجمن " برخوردار میشوند.

تبصره 1: هیئت مدیره " انجمن " عکاسان خانه تئاتر، پس از دریافت تقاضای عضویت صلاحیت متقاضی را بررسی و در صورت تطابق با این آئین‌نامه عضویت ایشان را تائید می‌کند.

تبصره 2: متقاضیان واجد شرایط لازم است مراحل درخواست خود را با پرکردن فرم مربوطه در روابط عمومی " خانه تئاتر " به همراه فتوکپی مدارک شناسایی و تحصیلی و ۴ قطعه عکس ۳x۴ و پرداخت مبلغ 200,000 ریال بابت رسیدگی ( قابل واریز توسط دستگاه کارتخوان روابط عمومی " خانه تئاتر " ) به انجام برسانند.

تبصره 3: هر عضو متقاضی باید معرفی نامه‌ای از طرف یکی از اعضا انجمن ( وابسته یا پیوسته ) داشته باشد. اعضا هئیات مدیره وقت نمی‌توانند معرف متقاضی باشند.

 

ماده هشت : تکالیف اعضا

۸ ـ الف : پرداخت حق عضویت سالیانه در زمان مقرر شده ( از ابتدای هر سال شمسی تا پانزدهم خرداد همان سال ) از طریق واریز به شماره حساب ۰۱۰۵۶۸۷۰۷۰۰۹ بانک ملی ایران شعبه خشایار و یا پرداخت از طریق کارتهای بانکی توسط دستگاه پوز در روابط عمومی " خانه تئاتر " و ارائه فیش آن به امور مالی و امضای دفتر اعضای " انجمن خانه تئاتر " در دبیرخانه .

۸ ـ ب : امضا و قبول آئیننامه و مرام‌نامه " انجمن".

۸ ـ ج : شرکت در مجامع عمومی و فوقالعاده " انجمن " و "خانه تئاتر".

۸ ـ د : ارائه گزارش کار و فعالیت در حوزه عکاسی تئاتر توسط اعضا و ارائه آن به " انجمن " بصورت سالیانه از ۱۵ بهمن ماه تا ۱۵ اسفند ماه همان سال.

۸ ـ هـ : حضور فعال و مشارکت در برنامه‌های اعلام شده توسط " انجمن ".

۸ ـ و : چنانچه هر یک از اعضای " انجمن " شکایتی صنفی داشته باشد، شکایت خود را میتواند بصورت کتبی به هیئت مدیره " انجمن " ارائه دهد. هیئت مدیره پس از بررسی اولیه  تلاش خود را  برای مصالحه طرفین بکار خواهد بست و در صورت عدم رسیدن به نتیجه مطلوب، موضوع را به شورای داوری " خانه تئاتر " ارجاع خواهد داد.

۸ ـ ز : استمرارعضویت اعضا در " انجمن " منوط به شرکت در حداقل شش نوبت عکاسی تئاتر در هر سال است و اعضای بالای شصت سال از این قاعده مستثنی میباشند. هیئت مدیره میتواند در مواردی از جمله سفر، مهاجرت، بیماری، بارداری و... در این خصوص تصمیم گیری کند.

۸ ـ ح:  کلیه اعضای وابسته و پیوسته موظفند در برنامه ریزی‌هایی که از جانب " انجمن " و " خانه تئاتر " با اطلاع قبلی صورت میگیرد، حضور یابند مگر آنکه دارای عذر موجه و مستند باشند.

 ماده نه : تعلیق و لغو عضویت

۹ ـ الف:  در صورت تخلف از موارد پیش بینی شده در این آئین‌‌نامه و یا انجام عملی مغایر با حیثیت صنفی و حرفهای از طرف هر یک از اعضا، هیئت مدیره " انجمن " میتواند به تشخیص و صلاحدید خود عضویت شخص خاطی را به حالت تعلیق درآورد ه و یا لغو عضویت کند که در این صورت مراتب  به نشانی ایمیل عضو که در پرونده ایشان ثبت شده ابلاغ می‌شود و عضو در صورت عدم پذیرش رای صادره می‌تواند اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به بازرس هیئت مدیره " خانه تئاتر " ارائه کند. بازرس ابتدا آن را در هیئت مدیره مطرح خواهد کرد و چنانچه لازم باشد به شورای داوری ارسال می‌گردد.

۹ ـ ب:  در صورت عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالیانه در زمان مقرر ضمن تعلیق عضویت به مدت یک سال، کلیه حقوق مادی و معنوی و قانونی عضو متوقف میشود و در صورت عدم تقاضای مجدد و پرداخت حق عضویت در زمان مقرر در سال بعد، لغو کامل عضویت صورت خواهد گرفت.

۹ ـ ج : عدم حضور غیر موجه در دو مجمع عمومی متوالی " انجمن " و " خانه تئاتر " و ندادن وکالت به عضو حاضر دیگر موجب لغو عضویت و قطع کلیه حقوق مادی و معنوی و قانونی " خانه تئاتر " خواهد شد .

۹ ـ د : عدم ارائه گزارش فعالیت سالیانه در تاریخ تعیین شده و یا عدم حضور فعال در برنامه‌های پیشبینی شده در " انجمن " موجب تعلیق عضویت بنا به تشخیص هیئت مدیره " انجمن " خواهد شد .

ماده دهمجمع عمومی

مجمع عمومی عادی

۱۰ ـ الف:  مجمع عمومی عادی سالی یکبار در اردیبهشت ماه برگزار میشود که در آن گزارش عملکرد سال قبل " انجمن " به اطلاع اعضا میرسد .

۱۰ ـ ب : انتخاب هیئت مدیره و بازرسان هر دو سال یک بار یک ماه قبل از پایان کار هیئت مدیره  برگزار خواهد شد .

۱۰ ـ ج:  بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که هیئت مدیره پیشنهاد میکند ( در قالب حدود و اختیارات آئیننامه).

۱۰ ـ د : بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی که هیئت مدیره در خصوص آنها به توافق نرسیده و رسیدگی آنها به مجمع عمومی ارجاع شده  است.

۱۰ ـ هـ : بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی که بصورت درخواست یا پیشنهاد کتبی با امضای حداقل ده عضو پیوسته انجمن به هیئت مدیره انجمن اعلام شده باشد.

مجمع عمومی فوقالعاده

۱۰ ـ  و:  مجمع عمومی فوقالعاده در صورت استعفا و یا نیاز به ترمیم هیئت مدیره برای انتخابات تشکیل میشود.

1۰ ـ ز:  تقاضای عزل عضوی از هیئت مدیره و بازرسان  به درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره و یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته در مجمع عمومی فوق العاده مورد قبول یا رد قرار خواهد گرفت.

تبصره ۱:  مجمع عمومی فوق العاده به دعوت اکثریت اعضا هیئت مدیره و یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته در زمان میسر است .

تبصره ۲:  برای تشکیل مجمع عمومی عادی فوق العاده باید 15 روز قبل، از طریق پست سفارشی و یا روشهای مورد تأیید اطلاع رسانی شود .

ماده یازده : طرز تشکیل مجمع عمومی

۱۱ ـ الف:  جلسات مجمع عمومی با حضور نصف بعلاوه یک نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و چنانچه در جلسه اول حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجددا با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه اول، برای تشکیل مجمع عمومی نوبت دوم دعوت به عمل می‌آید و فاصله مجمع عمومی نوبت دوم نباید بیش از ۲۰ روز و کمتر از ۱۵ روز باشد و در جلسه دوم با حضور هر تعداد اعضا جلسه رسمی خواهد بود .

۱۱ ـ ب:  در هر یک از مجامع عمومی ابتدا 1 رئیس جلسه، 2 ناظر و 1 منشی برای اداره جلسه باید انتخاب شوند .

۱۱ ـ ج:  در جلسه مجمع عمومی فقط درباره‌ی دستور جلسه از پیش تعیین شده مذاکره میشود و رأی گیری به صلاحدید عمومی بصورت علنی و مخفی خواهد بود .

۱۱ ـ د:  هنگام ورود هرعضو مشخصات وی در فهرستی مکتوب نوشته میشود و به امضای عضو میرسد. منشی جلسه صورتجلسه مذاکرات را تهیه میکند که به امضا رئیس، ناظران و منشی  خواهد رسید.

۱۱ ـ هـ:  حضور یکی از بازرسان خانه تئاتر در مجمع عمومی اجباری است و بازرس " خانه تئاتر " نیز صورتجلسه را تایید و امضا میکند.

ماده دوازده : هیئت مدیره

۱۲ ـ الف:  اعضای هیئت مدیره انجمن را ۳ عضو اصلی و ۱ عضو علی‌البدل تشکیل میدهند. همچنین ۱ بازرس اصلی و ۱ بازرس علیالبدل همراه با اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب میشوند. اگر تعداد اعضا " انجمن " بیش از 50 نفر باشد هئیت مدیره " انجمن " می‌تواند از 5 نفر عضو اصلی 2 نفر علی‌البدل و 1 نفر بازرس و 1 نفرعلی‌البدل بازرس تشکیل بشود.

۱۲ ـ ب:  حداکثر یک هفته بعد از انتخابات  در اولین جلسه هیئت مدیره باید یک رئیس و یک نایب رئیس از بین اعضای اصلی انتخاب شوند.

۱۲ ـ ج:  جلسات هیئت مدیره باید حداقل ۱۵ روز یک بار تشکیل شود و هر جلسه با حضور ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره و ۱ بازرس رسمیت دارد .

۱۲ ـ د:  در صورت غیبت غیر موجه هر یک از اعضای هیئت مدیره و بازرسان در دو نوبت متوالی و یا سه نوبت غیر متوالی به عنوان لغوعضویت از هیئت مدیره محسوب خواهد شد .

۱۲ ـ هـ:  هیئت مدیره " انجمن " موظف است تا برنامه سالیانه خود را همراه با برآورد هزینه و سایر موارد لازم تا نیمه اردیبهشت هر سال به هیئت مدیره " خانه تئاتر " ارائه دهد تا پس از بررسی از جانب هیئت مدیره " خانه تئاتر " اعلام نظر شود.

۱۲ ـ و:  کلیه مسئولیت‌های اجرایی در ارتباط با " انجمن " نسبت به " خانه تئاتر " بر اساس رعایت موازین اساسنامه و موارد این آئین‌‌نامه و خط مشی " خانه تئاتر " بر عهده رئیس هیئت مدیره و هیئت مدیره " انجمن " خواهد بود .

۱۲ ـ ز:  بعد از انتخابات، حکمی از جانب " خانه تئاتر " به هر یک از اعضای هیئت مدیره بر اساس مسئولیت ایشان داده خواهد شد.

۱۲ ـ ح : معرفی یک نماینده به عنوان نماینده " انجمن " برای حضور در جلسات شورای هماهنگی به عنوان پل ارتباطی هیئت مدیره " خانه تئاتر " و " انجمن " لازم الاجراست و در صورت عدم حضور نماینده، رئیس هیئت مدیره " انجمن " باید پاسخگوی عدم حضور نماینده باشد .

تبصره:  هر یک از اعضای هیئت مدیره نباید عضو هیچ تشکیلات دولتی و یا پست مدیریت و یا عضو تشکیلات غیردولتی در شکل مشابه به شکل خود باشد و چنانچه در دوره عضویت خود پذیرای چنین مسئولیت و سمتی گردد مستعفی شناخته می‌شود.

ماده سیزده: امور مالی و محاسباتی

1۳ ـ الف: کلیه مسائل مالی " انجمن " از طریق امور مالی " خانه تئاتر " انجام میشود و " انجمن " حق داشتن هیچ گونه حساب مالی در بانک و یا صندوق را ندارد؛ تنها در مواردی که لازم باشد بر اساس نیاز و موافقت مدیرعامل " خانه تئاتر" برای برگزاری و یا اجرای برنامه‌های پیش بینی شده مبلغ مصوب بصورت تنخواه به نماینده معرفی شده از طرف " انجمن " پرداخت و نماینده موظف و مکلف به دادن صورتحسات معتبر در ارتباط با هزینه مورد نظر و یا موارد مشخص خواهد بود.

 

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram