در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
انجمن عکاسان خانه تئاتر
صفحه اول » انجمن ها » انجمن عکاسان خانه تئاتر

اطلاعات مربوط به انجمن عکاسان خانه تئاتر، اعم از آئین نامه، اعضاء هیئت مدیره و شیوه نامه ها

هیات مدیره انجمن عکاسان خانه تئاتر

1- مهدی آشنا دوست (رئیس هیات مدیره)
2- رضا قاضیانی (نایب رئیس هیات مدیره)
3- سید ضیاالدین صفویان (عضو هیات مدیره)
‌4- آرزو آزادپور (عضو هیات مدیره)
5- کیارش مسیبی(عضو هیات مدیره)
6- محبوبه فرج الهی (عضو علی‌البدل اول)
7- عماد دولتی(عضو علی البدل)
بازرس:
1- مونا صدر فریدپور (بازرس هیات مدیره)
2-حسین آقا محمدی کاشی (بازرس علی البدل)

*** آئین‌‌نامه انجمن عکاسان خانه تئاتر

ماده یک : نام انجمن " انجمن عکاسان خانه تئاتر " است که با قبول کامل " اساسنامه خانه تئاتر " طبق این آئین‌‌نامه تاسیس شد و در این آئین‌‌نامه به اختصار " انجمن "  نامیده میشود.

ماده دو : نوع انجمن " انجمن عکاسان خانه تئاتر " به عنوان یکی از انجمنهای وابسته و زیر مجموعه " مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر "  به شمار میآید. این انجمن تشکلی است صنفی، فرهنگی و هنری که برای تحقق اهداف ذکر شده در این آئین‌‌نامه تشکیل شده است.

ماده سه : مدت فعالیت  مدت فعالیت " انجمن " از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تئاتر میتواند ادامه داشته باشد، منوط بر اینکه در چارچوب قوانین و مقررات اساسنامه خانه تئاتر و این آئین‌‌نامه و قوانین کشوری عمل نماید.

ماده چهار : مرکز فعالیت  مرکز فعالیت " انجمن " در محل " خانه تئاتر " در حال حاضر به نشانی : تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید برادران مظفر(صبای جنوبی)، نبش کوچه ماه، ساختمان آفتاب، طبقه اول است.

ماده پنج : موضوع فعالیت " انجمن " با در نظر گرفتن موضوع فعالیت در ماده هفت " اساسنامه خانه تئاتر " موظف به برنامه ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در محدودهی صنف خود خواهد بود .

ماده شش : عضویت  " انجمن"  دارای سه نوع عضویت است که عبارتند از:

الف - عضویت وابسته    ب - عضویت پیوسته    ج - عضویت افتخاری

الف - عضو وابسته:  از کلیه حمایتهای مادی و معنوی " خانه تئاتر " و " انجمن " برخوردار است ولی نمی‌تواند برای هیئت مدیره " انجمن " و یا هیئت مدیره " خانه تئاتر " داوطلب شود. عضو وابسته فقط دارای حق رأی در کلیه انتخابات و مجامع عادی و فوق العاده " انجمن " و همچنین " خانه تئاتر " است.

ب - عضو پیوسته : از کلیه حمایتهای مادی و معنوی " خانه تئاتر " و " انجمن " برخوردار است و می تواند برای هیئت مدیره " انجمن " و یا هیئت مدیره " خانه تئاتر " داوطلب شود. عضو پیوسته  دارای حق رأی در کلیه انتخابات و مجامع عادی و فوق العاده " انجمن " و همچنین " خانه تئاتر " است.

ج- عضو افتخاری:  کلیه کسانی که به عناوین مختلف، منشأ خدمات به هنرعکاسی تئاتر بوده‌اند با پیشنهاد هیئت مدیره  انجمن و تأیید هیئت مدیره خانه تئاتر.

 

ماده هفت : شرایط عضویت


۷ ـ الف ـ عضویت وابسته

۷ ـ الف ـ ۱ : دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته مرتبط  یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه ۵ مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

۷ ـ الف ـ ۲ : دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته غیرمرتبط  یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه 7 مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

۷ ـ الف ـ ۳ : دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم یا کاردانی مرتبط  یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه 10 مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

۷ ـ الف ـ ۴ : دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم یا کاردانی غیرمرتبط  یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه 12 مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

تبصره : تطبیق و تأیید شرایط بندهای ماده ۷ الف به تشخیص هیئت مدیره انجمن است.

7 ـ ب ـ عضویت پیوسته

۷ ـ ب  ـ ۱ : دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته مرتبط  یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه 12 مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

۷ ـ ب  ـ ۲ : دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته غیرمرتبط  یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه 15 مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

۷ ـ ب ـ ۳ : دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم یا کاردانی مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و و ارائه 20 مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

۷ ـ ب ـ ۴ : دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم یا کاردانی غیرمرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و ۵ سال سابقه عکاسی تئاتر و ارائه 2۵ مدرک معتبر بر اساس آئین‌نامه حقوق پدید آورنده‌گان شامل: بروشور معتبر مورد تائید، کاتالوگ، مدرک گذراندن دوره‌های آموزشی عکاسی تئاتر، ورک‌شاپ‌ها و کارگاه‌ها به نام شخص متقاضی.

تبصره 1: تطبیق و تأیید شرایط بندهای ماده ۷ ب به تشخیص هیئت مدیره انجمن است.

تبصره 2: هر عضو وابسته پس از گذشت 3 سال از عضویتش، در صورتی که شرایط مندرج در بندهای ماده 7 ب را احراز نکرده باشد، می­تواند درخواست تغییر شرایط عضویتش از وابسته به پیوسته را بدهد. هیأت مدیره وقت با توجه به شناخت کاری و حضور جدی و فعالش در حوزه عکاسی تئاتر و برنامه­های سالانه انجمن می­تواند تغییر عضویت متقاضی را تأیید کند.

۷ ـ ج ـ عضویت افتخاری

کلیه کسانی که به عناوین مختلف منشأ خدمات به هنرعکاسی  تئاتر بوده‌اند ( غیر از اعضای وابسته و پیوسته ) با پیشنهاد اعضا و تصویب و تأیید هیئت مدیره " انجمن " و  قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر، به عضویت افتخاری " انجمن " در آمده و از کلیه حمایت‌های مادی و معنوی " خانه تئاتر " و " انجمن " برخوردار میشوند.

تبصره 1: هیئت مدیره " انجمن " عکاسان خانه تئاتر، پس از دریافت تقاضای عضویت صلاحیت متقاضی را بررسی و در صورت تطابق با این آئین‌نامه عضویت ایشان را تائید می‌کند.

تبصره 2: متقاضیان واجد شرایط لازم است مراحل درخواست خود را با پرکردن فرم مربوطه در روابط عمومی " خانه تئاتر " به همراه فتوکپی مدارک شناسایی و تحصیلی و ۴ قطعه عکس ۳x۴ و پرداخت مبلغ 200,000 ریال بابت رسیدگی ( قابل واریز توسط دستگاه کارتخوان روابط عمومی " خانه تئاتر " ) به انجام برسانند.

تبصره 3: هر عضو متقاضی باید معرفی نامه‌ای از طرف یکی از اعضا انجمن ( وابسته یا پیوسته ) داشته باشد. اعضا هئیات مدیره وقت نمی‌توانند معرف متقاضی باشند.

ماده هشت : تکالیف اعضا

۸ ـ الف : پرداخت حق عضویت سالیانه در زمان مقرر شده ( از ابتدای هر سال شمسی تا پانزدهم خرداد همان سال ) از طریق واریز به شماره حساب ۰۱۰۵۶۸۷۰۷۰۰۹ بانک ملی ایران شعبه خشایار و یا پرداخت از طریق کارتهای بانکی توسط دستگاه پوز در روابط عمومی " خانه تئاتر " و ارائه فیش آن به امور مالی و امضای دفتر اعضای " انجمن خانه تئاتر " در دبیرخانه .

۸ ـ ب : امضا و قبول آئیننامه و مرام‌نامه " انجمن".

۸ ـ ج : شرکت در مجامع عمومی و فوقالعاده " انجمن " و "خانه تئاتر".

۸ ـ د : ارائه گزارش کار و فعالیت در حوزه عکاسی تئاتر توسط اعضا و ارائه آن به " انجمن " بصورت سالیانه از ۱۵ بهمن ماه تا ۱۵ اسفند ماه همان سال.

۸ ـ هـ : حضور فعال و مشارکت در برنامه‌های اعلام شده توسط " انجمن ".

۸ ـ و : چنانچه هر یک از اعضای " انجمن " شکایتی صنفی داشته باشد، شکایت خود را میتواند بصورت کتبی به هیئت مدیره " انجمن " ارائه دهد. هیئت مدیره پس از بررسی اولیه  تلاش خود را  برای مصالحه طرفین بکار خواهد بست و در صورت عدم رسیدن به نتیجه مطلوب، موضوع را به شورای داوری " خانه تئاتر " ارجاع خواهد داد.

۸ ـ ز : استمرارعضویت اعضا در " انجمن " منوط به شرکت در حداقل شش نوبت عکاسی تئاتر در هر سال است و اعضای بالای شصت سال از این قاعده مستثنی میباشند. هیئت مدیره میتواند در مواردی از جمله سفر، مهاجرت، بیماری، بارداری و... در این خصوص تصمیم گیری کند.

۸ ـ ح:  کلیه اعضای وابسته و پیوسته موظفند در برنامه ریزی‌هایی که از جانب " انجمن " و " خانه تئاتر " با اطلاع قبلی صورت میگیرد، حضور یابند مگر آنکه دارای عذر موجه و مستند باشند.

 ماده نه : تعلیق و لغو عضویت

۹ ـ الف:  در صورت تخلف از موارد پیش بینی شده در این آئین‌‌نامه و یا انجام عملی مغایر با حیثیت صنفی و حرفهای از طرف هر یک از اعضا، هیئت مدیره " انجمن " میتواند به تشخیص و صلاحدید خود عضویت شخص خاطی را به حالت تعلیق درآورد ه و یا لغو عضویت کند که در این صورت مراتب  به نشانی ایمیل عضو که در پرونده ایشان ثبت شده ابلاغ می‌شود و عضو در صورت عدم پذیرش رای صادره می‌تواند اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به بازرس هیئت مدیره " خانه تئاتر " ارائه کند. بازرس ابتدا آن را در هیئت مدیره مطرح خواهد کرد و چنانچه لازم باشد به شورای داوری ارسال می‌گردد.

۹ ـ ب:  در صورت عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالیانه در زمان مقرر ضمن تعلیق عضویت به مدت یک سال، کلیه حقوق مادی و معنوی و قانونی عضو متوقف میشود و در صورت عدم تقاضای مجدد و پرداخت حق عضویت در زمان مقرر در سال بعد، لغو کامل عضویت صورت خواهد گرفت.

۹ ـ ج : عدم حضور غیر موجه در دو مجمع عمومی متوالی " انجمن " و " خانه تئاتر " و ندادن وکالت به عضو حاضر دیگر موجب لغو عضویت و قطع کلیه حقوق مادی و معنوی و قانونی " خانه تئاتر " خواهد شد .

۹ ـ د : عدم ارائه گزارش فعالیت سالیانه در تاریخ تعیین شده و یا عدم حضور فعال در برنامه‌های پیشبینی شده در " انجمن " موجب تعلیق عضویت بنا به تشخیص هیئت مدیره " انجمن " خواهد شد .

ماده دهمجمع عمومی

مجمع عمومی عادی

۱۰ ـ الف:  مجمع عمومی عادی سالی یکبار در اردیبهشت ماه برگزار میشود که در آن گزارش عملکرد سال قبل " انجمن " به اطلاع اعضا میرسد .

۱۰ ـ ب : انتخاب هیئت مدیره و بازرسان هر دو سال یک بار یک ماه قبل از پایان کار هیئت مدیره  برگزار خواهد شد .

۱۰ ـ ج:  بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که هیئت مدیره پیشنهاد میکند ( در قالب حدود و اختیارات آئیننامه).

۱۰ ـ د : بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی که هیئت مدیره در خصوص آنها به توافق نرسیده و رسیدگی آنها به مجمع عمومی ارجاع شده  است.

۱۰ ـ هـ : بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی که بصورت درخواست یا پیشنهاد کتبی با امضای حداقل ده عضو پیوسته انجمن به هیئت مدیره انجمن اعلام شده باشد.

مجمع عمومی فوقالعاده

۱۰ ـ  و:  مجمع عمومی فوقالعاده در صورت استعفا و یا نیاز به ترمیم هیئت مدیره برای انتخابات تشکیل میشود.

1۰ ـ ز:  تقاضای عزل عضوی از هیئت مدیره و بازرسان  به درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره و یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته در مجمع عمومی فوق العاده مورد قبول یا رد قرار خواهد گرفت.

تبصره ۱:  مجمع عمومی فوق العاده به دعوت اکثریت اعضا هیئت مدیره و یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته در زمان میسر است .

تبصره ۲:  برای تشکیل مجمع عمومی عادی فوق العاده باید 15 روز قبل، از طریق پست سفارشی و یا روشهای مورد تأیید اطلاع رسانی شود .

ماده یازده : طرز تشکیل مجمع عمومی

۱۱ ـ الف:  جلسات مجمع عمومی با حضور نصف بعلاوه یک نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و چنانچه در جلسه اول حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجددا با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه اول، برای تشکیل مجمع عمومی نوبت دوم دعوت به عمل می‌آید و فاصله مجمع عمومی نوبت دوم نباید بیش از ۲۰ روز و کمتر از ۱۵ روز باشد و در جلسه دوم با حضور هر تعداد اعضا جلسه رسمی خواهد بود .

۱۱ ـ ب:  در هر یک از مجامع عمومی ابتدا 1 رئیس جلسه، 2 ناظر و 1 منشی برای اداره جلسه باید انتخاب شوند .

۱۱ ـ ج:  در جلسه مجمع عمومی فقط درباره‌ی دستور جلسه از پیش تعیین شده مذاکره میشود و رأی گیری به صلاحدید عمومی بصورت علنی و مخفی خواهد بود .

۱۱ ـ د:  هنگام ورود هرعضو مشخصات وی در فهرستی مکتوب نوشته میشود و به امضای عضو میرسد. منشی جلسه صورتجلسه مذاکرات را تهیه میکند که به امضا رئیس، ناظران و منشی  خواهد رسید.

۱۱ ـ هـ:  حضور یکی از بازرسان خانه تئاتر در مجمع عمومی اجباری است و بازرس " خانه تئاتر " نیز صورتجلسه را تایید و امضا میکند.

ماده دوازده : هیئت مدیره

۱۲ ـ الف:  اعضای هیئت مدیره انجمن را ۳ عضو اصلی و ۱ عضو علی‌البدل تشکیل میدهند. همچنین ۱ بازرس اصلی و ۱ بازرس علیالبدل همراه با اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب میشوند. اگر تعداد اعضا " انجمن " بیش از 50 نفر باشد هئیت مدیره " انجمن " می‌تواند از 5 نفر عضو اصلی 2 نفر علی‌البدل و 1 نفر بازرس و 1 نفرعلی‌البدل بازرس تشکیل بشود.

۱۲ ـ ب:  حداکثر یک هفته بعد از انتخابات  در اولین جلسه هیئت مدیره باید یک رئیس و یک نایب رئیس از بین اعضای اصلی انتخاب شوند.

۱۲ ـ ج:  جلسات هیئت مدیره باید حداقل ۱۵ روز یک بار تشکیل شود و هر جلسه با حضور ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره و ۱ بازرس رسمیت دارد .

۱۲ ـ د:  در صورت غیبت غیر موجه هر یک از اعضای هیئت مدیره و بازرسان در دو نوبت متوالی و یا سه نوبت غیر متوالی به عنوان لغوعضویت از هیئت مدیره محسوب خواهد شد .

۱۲ ـ هـ:  هیئت مدیره " انجمن " موظف است تا برنامه سالیانه خود را همراه با برآورد هزینه و سایر موارد لازم تا نیمه اردیبهشت هر سال به هیئت مدیره " خانه تئاتر " ارائه دهد تا پس از بررسی از جانب هیئت مدیره " خانه تئاتر " اعلام نظر شود.

۱۲ ـ و:  کلیه مسئولیت‌های اجرایی در ارتباط با " انجمن " نسبت به " خانه تئاتر " بر اساس رعایت موازین اساسنامه و موارد این آئین‌‌نامه و خط مشی " خانه تئاتر " بر عهده رئیس هیئت مدیره و هیئت مدیره " انجمن " خواهد بود .

۱۲ ـ ز:  بعد از انتخابات، حکمی از جانب " خانه تئاتر " به هر یک از اعضای هیئت مدیره بر اساس مسئولیت ایشان داده خواهد شد.

۱۲ ـ ح : معرفی یک نماینده به عنوان نماینده " انجمن " برای حضور در جلسات شورای هماهنگی به عنوان پل ارتباطی هیئت مدیره " خانه تئاتر " و " انجمن " لازم الاجراست و در صورت عدم حضور نماینده، رئیس هیئت مدیره " انجمن " باید پاسخگوی عدم حضور نماینده باشد .

تبصره:  هر یک از اعضای هیئت مدیره نباید عضو هیچ تشکیلات دولتی و یا پست مدیریت و یا عضو تشکیلات غیردولتی در شکل مشابه به شکل خود باشد و چنانچه در دوره عضویت خود پذیرای چنین مسئولیت و سمتی گردد مستعفی شناخته می‌شود.

ماده سیزده: امور مالی و محاسباتی

1۳ ـ الف: کلیه مسائل مالی " انجمن " از طریق امور مالی " خانه تئاتر " انجام میشود و " انجمن " حق داشتن هیچ گونه حساب مالی در بانک و یا صندوق را ندارد؛ تنها در مواردی که لازم باشد بر اساس نیاز و موافقت مدیرعامل " خانه تئاتر" برای برگزاری و یا اجرای برنامه‌های پیش بینی شده مبلغ مصوب بصورت تنخواه به نماینده معرفی شده از طرف " انجمن " پرداخت و نماینده موظف و مکلف به دادن صورتحسات معتبر در ارتباط با هزینه مورد نظر و یا موارد مشخص خواهد بود.

 

*** مرام‌نامه انجمن عکاسان خانه تئاتر

 ماده یک - تعریف:

مرام­نامه سندی است که بر اساس اقتباس از اساسنامه انجمن و اساسنامه خانه تئاتر تنظیم شده و مغایرتی با دو مرجع نام برده ندارد. هدف از طراحی آن حفظ و ارتقاع جایگاه انجمن، حفظ شأن اعضا و ساماندهی به حوزه فعالیت­های مربوطه در تشکل گروهی است. این سند با جزئیات بیشتر به تشریح وظایف اعضا. هیأت مدیره و مناسبات قانونی. حقوقی و الزامات اخلاقی می­پردازد. مرام­نامه پس از تصویب در هیأت مدیره، تائید خانه تئاتر و ابلاغ به اعضا لازم الاجرا بوده و مبنای تصمیم­ گیری خواهد بود. مرام­نامه سندی قطعی است ولی در صورت نیاز هیأت مدیره هر وقت که صلاح بداند با رعایت مصلحت می­تواند به تغییر و تکمیل مفاد آن اقدام نماید.

ماده دو - شرح وظایف و اختیارات هیأت مدیره

ماده دو - الف: بر اساس آیین­نامه هیأت مدیره موظف است جلسات خود را هر دو هفته یکبار در محل خانه تئاتر برگزار کند. در صورت لزوم و بر اساس موافقت کلیه اعضایی که رسمی شدن جلسه هیأت مدیره به حضور آنها وابسته است، تعداد جلسات می­تواند بیشتر از این هم باشد.

ماده دو - ب: هیأت مدیره موظف است از طریق وسایل ارتباط جمعی که قبلاً به اعضا معرفی شده. خلاصه و اهم موارد مطروحه، مصوبات و موارد غیرمحرمانه را در شکل گزارش جلسات هیأت مدیره به اطلاع اعضا انجمن برساند.

ماده دو - ج: تمامی مباحث مطرح شده در جلسات هیأت مدیره باید توسط اعضا‌ی هیأت مدیره، دبیران و میهمانانی از اعضا که می­توانند در جلسه شرکت داشته باشند، رازداری شود و خارج از هیأت مدیره مطرح نشود.

ماده دو - د: هیأت مدیره موظف است در چارچوب اساسنامه و مرام­نامه انجمن در کوتاه­ترین زمان ممکن به همه پرسش­های کتبی اعضا پاسخگو باشد.

ماده دو - هـ : اعضا رسمی یا غیررسمی هیأت مدیره در اظهار نظرهای رسمی، مصاحبه­ها، یادداشت­ها یا جوابیه­ها، باید حتما جایگاه حقیقی یا حقوقی خود را رسما اعلام کنند تا تفاوت نظر رسمی انجمن و نظر شخصی فرد قابل تفکیک و تشخیص باشد.

ماده دو - و: به غیر از رئیس هیأت مدیره هیچ کدام از اعضا هیأت مدیره یا اعضای عادی به عنوان نماینده انجمن، حق مذاکره یا عقد قرارداد با جشنواره­ها ، همایش­ها، مراکز، نهادها یا مؤسسات و شرکت­های دولتی یا خصوصی و مواردی از این قبیل را ندارند مگر منوط به داشتن معرفی نامه رسمی مربوطه.

ماده دو - ز: اعطای معرفی نامه در خصوص مذاکره به عنوان نماینده انجمن جهت مذاکره یا عقد قرارداد با جشنواره­ها، همایش­ها، مراکز، نهادها یا مؤسسات و شرکت­های دولتی یا خصوصی و مواردی از این قبیل منوط به داشتن مصوبه هیأت مدیره و امضای رئیس یا جانشین هیأت مدیره است.

ماده دو - ح: هیأت مدیره موظف است از طرق قانونی و در مورد اختلافات اعضا انجمن یا اختلافاتی که یکی از طرفین دعوا عضو انجمن هستند از طریق شورای حل اختلاف خانه تئاتر، پیگیر حقوق اعضا باشد.

ماده دو - ط: هیأت مدیره می­تواند بر اساس ضرورت از همکاری عضو یا اعضایی از انجمن برای پیش برد و تسریع امور به عنوان دبیر بهره­مند شود.

ماده دو - ی: دبیر عضو غیررسمی هیأت مدیره است.

ماده دو - ک: دبیر انجمن وظیفه انجام امور اداری و مکاتبات انجمن را زیر نظر رئیس هیأت مدیره بر عهده دارد.

ماده دو - ل: شیوه انتصاب دبیر به این شکل است که هیأت مدیره در صورت صلاحدید برای استفاده از همکار یا همکارانی با این عنوان مراتب را به اطلاع کلیه اعضا می­رساند. سپس فرد یا افراد داوطلب اعلام آمادگی کرده و هیأت مدیره در مورد انتخاب دبیر یا دبیران تصمیم خواهد گرفت.

ماده دو - م: دبیر همکار مستقیم رئیس هیأت مدیره است و به غیر از رئیس هیأت مدیره کسی حق واگزاری کار یا وظیفه­ای را به ایشان ندارد.

 ماده دو - ن: دبیر در حیطه وظایف خود فقط به رئیس هیأت مدیره پاسخگو خواهد بود.

 ماده دو - س: در صورت لزوم دبیر یا دبیران با حکم رئیس هیأت مدیره از مقام خود عزل می­شوند.

ماده دو - ع: رازداری و حفظ اطلاعات شخصی اعضا، اخبار اداری و اموال تحویلی انجمن جزو وظایف دبیر است و درصورت اثبات عدم امانت داری یا رازداری می­تواند با حکم رئیس هیأت مدیره یا اکثریت آرا هیأت مدیره منفصل از خدمت بشود.

ماده دو - ف:  دبیر یا دبیران در صورت انصراف از همکاری در این عنوان، باید متن استعفا نامه کتبی خود را به رئیس هیأت مدیره تسلیم نمایند. دبیر مستفی حداکثر یک­ماه بعد ازدریافت رسمی استعفا، مسؤلیت­های خود را به دبیر جدید واگزار خواهد کرد.

ماده دو - ص: غیبت اعضای هیأت مدیره، بازرس و دبیر، بیش از سه جلسه به صورت متوالی یا شش جلسه به صورت متناوب در حکم تعلیق عضو هیأت مدیره یا بازرس از منصبشان خواهد بود.

ماده سه - شرح وظایف اعضا

ماده سه - الف: اعضا انجمن موظفند از مفاد آئین­نامه و مرام­نامه انجمن مطلع باشند آن را امضا کرده و بر اساس آن عمل کنند.

ماده سه - ب: در مورد اعضا جدید الورود تا عضو مورد نظر پایبندی به آئین­نامه و مرام­نامه را امضا نکند از طرف هیأت مدیره عضویت او نهایی نیست و عضو رسمی انجمن محسوب نمی­شود.

ماده سه - ج: اعضا هم زمان با عضویت در انجمن، حق تأسیس هیچگونه انجمن، سازمان مردم نهاد و یا تشکل مشابه را در همین زمینه کاری، به صورت فردی یا گروهی، رسمی یا غیررسمی نخواهند داشت.

ماده سه - د: اعضا موظفند در تمامی شبکه­های رسمی اطلاع رسانی مجازی انجمن که از سوی هیأت مدیره اعلام می­شود حضور داشته و حق ترک این گروه­های ارتباطی را ندارند. ترک بی دلیل این گروه­های ارتباطی به منزله نمره منفی در عملکرد سالیانه عضو خاطی محسوب می­شود. ضمنا بی­اطلاعی از جلسات و تصمیمات انجمن به دلیل عدم حضور در گروه­های ارتباطی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.

ماده سه - هـ : هر کدام از اعضا موظفند بر اساس توانایی­های فردی خود حداقل در یک کارگروه تعیین شده در انجمن عضویت داشته و در فعالیت­های گروهی مشارکت داشته باشند. مشارکت فعال هر عضو در کارگروه توسط رئیس کارگروه مربوطه در پایان سال گزارش شده و مبنای سنجش عملکرد عضو خواهد بود.

ماده سه - و: عضوی که به هر دلیل از قبیل بیماری، بارداری، انجام خدمت سربازی یا مهاجرت به خارج از کشور، برای مدتی نتواند به وظایف خود عمل کند موظف است مراتب را کتباً به اطلاع هیأت مدیره برساند. تشخیص هیأت مدیره در مورد صحت ادعا، ملاک عمل و ارزشیابی عملکرد عضو خواهد بود.

ماده سه - ز: پیشنهادات یا انتقادات اعضای انجمن باید توسط نامه به هیأت مدیره یا بازرس انعکاس داده شود و مطرح کردن موضوعات و مسائل به شکل شفاهی فاقد وجاهت قانونی است. هیأت مدیره در این صورت الزامی به پاسخگویی به این مسائل را نخواهد داشت.

ماده سه - ح: اعضا موظفند در نشست­ها، جلسات، همایش­ها اجتماعات و نمایشگاه­های سالیانه که از قبل مقرر شده و به ایشان اطلاع رسانی می­شود حضور داشته و با ارائه نمونه عکس در آن مشارکت داشته باشند. عدم حضور در این نشست­ها به منزله امتیاز منفی در بررسی عملکرد سالیانه خواهد بود.

ماده سه - ط: اعضا موظفند در پایان هر سال فرم مربوط به گزارش عملکرد را تکمیل و ظرف مدت مقرر با مستندات لازم جهت بررسی به انجمن تحویل دهند. عدم ارائه گزارش سالیانه در حکم عدم فعالیت در سال مورد نظر بوده و می­تواند مبنای تصمیم گیری هیأت مدیره در خصوص تغییر عضویت از پیوسته به وابسته یا ملغی شدن عضویت بشود. اعضایی که به هر دلیل در خارج از کشور هستند در صورت پرداخت حق عضویت و شرکت در مجامع عمومی به شکل اعطای وکالت، عضویت آنها لغو نخواهد شد و ضمناً از ارائه گزارش کار سالیانه معاف هستند.

ماده چهار - موارد حقوقی، اخلاقی، انضباطی

ماده چهار - الف: انجمن صرفاً به شکایات مالی‌ و کاری­ایی رسیدگی خواهد کرد که عضو شاکی دارای برگه قرارداد رسمی با طرف مقابل باشند.

ماده چهار - ب: یکی از دو طرفین دعوا حتما باید عضو انجمن یا تشکل­های رسمی خانه تئاتر باشند.

ماده چهار - ج: جهت رعایت حقوق صنفی در صورت اثبات انجام کار رایگان توسط اعضا انجمن باخاطی برخورد انضباطی خواهد شد. و بر اساس ضرورت می­تواند از تذکر کتبی در پرونده. تنزل رتبه از عضو پیوسته به عضو وابسته. اعلام در اخبار انجمن. و حتی لغو عضویت منجر گردد. مرجع تصمیم گیری در این مورد اجماع نظریات هیأت مدیره و تأیید بازرس انجمن و بازرس خانه تئاتر است.

ماده چهار - د: داشتن کارت انجمن در حکم داشتن مجوز برای عکاسی از تمام نمایش‌های روی صحنه نیست و اعضا حتماً باید با توجه به ضوابط و مقررات هر سالن اقدام به هماهنگی با مدیریت یا مدیر روابط عمومی سالن‌ها از نمایش‌های مورد نظر عکاسی نمایند.

ماده چهار - هـ: یکی از کارهای غیراخلاقی، مذاکره پنهانی با کارگردانان یا تهیه کنندگان گروه­های نمایشی برای تعویض عکاس گروه (یا عکاسی که در شرف انعقاد قرارداد است) و پذیرش عکاسی گروه با قیمت پائین­تر یا ارائه خدمات بیشتر است. از اعضای انجمن انتظار می­رود اکیداً از این عمل غیراخلاقی اجتناب کنند.

 

بدین وسیله هیأت مدیره لازم دانست تا برای رفع ابهامات و وضوح بیشتر مسئله امتیازبندی و نحوه مشارکت اعضا در فعالیت­های صنفی، ضمیمه­ای را به مرام­نامه انجمن افزون نماید، که در آن نحوه امتیازبندی توضیح داده شود.

هر ساله انجمن در دو مراسم عمده مربوط به عکاسی تئاتر مشارکت دارد که عبارتند از:

همایش١٠ روز با عکاسان، جشن خانه تئاتر

نحوه امتیازدهی، فعالیت و مشارکت اعضا در هریک از این مراسم به شرح ذیل می­باشد:

 

الف: همایش١٠ روز با عکاسان:

  1. ارسال عکس برای شرکت در نمایشگاه 2 امتیاز
  2. حضور در روز افتتاحیه نمایشگاه 1 امتیاز
  3. شرکت در نشست­ها و ورک­شاپ­های مربوط به انجمن عکاسان تئاتر 3 امتیاز

ب: جشن خانه تئاتر:

  1. ارسال عکس برای شرکت در نمایشگاه 2 امتیاز
  2. حضور در روز افتتاحیه نمایشگاه 1 امتیاز
  3. شرکت در نشست­ها و ورک­شاپ­های تخصصی عکاسی تئاتر 3 امتیاز
  4. حضور درجشن شب عکاس تئاتر 1 امتیاز

سایر امتیازبندی مرتبط است با:

ج: فعالیت سالانه اعضا.

د: حضور فعال آنها در کارگروه­های مشخص شده در انجمن.

ه: مشارکت و حضور در برنامه­ها و جلساتی که در طی سال از سوی هیأت مدیره اعلام می­شود.

شرح امتیازبندی 3 مورد فوق:

ج: ارائه گزارش کارکرد سالانه اعضا 4 امتیاز

 (ارزیابی فعالیت اعضا در طی یکسال از طریق ارائه گزارش مستند، برای هیأت مدیره میسر خواهد بود. لذا ارائه گزارش از سوی تمامی اعضا الزامی است).

د: حضور فعال و مثمرثمر اعضا در کارگروه­های تعریف شده 2 امتیاز

ه: جلسات و نشست­های فوق العاده که از سوی هیأت مدیره اعلام می­شود 1 امتیاز

توجه: درصورتی که عضوی قادر به شرکت در هر یک از موارد فوق نبود و دلیل موجه برای غیبت خویش داشته باشد هیأت مدیره بنا بر تشخیص و تایید نهایی، امتیاز منفی برای ایشان منظور نخواهد نمود.

 

اعضا توجه داشته باشند عدم حضور و مشاکت در هر مورد منجر به ثبت امتیازات منفی برایشان شده که مجموع امتیازات در هر دوره از هیأت مدیره وقت (دوره دو ساله) بررسی و بدین نحو اعمال خواهد شد:

چنانچه فردی در طی یک دوره تمام امتیازات منفی را دریافت کند به ترتیب: عضویت آن از پیوسته به وابسته تنزل می­کند واگرعضو وابسته است به تعلیق در خواهد آمد.

در خصوص لغو عضویت اعضای تعلیقی، هیأت مدیره وقت و بازرس خانه تئاتر تصمیم نهایی را خواهند گرفت.

دریافت امتیازهای تشویقی:

 اعضایی که تمام امتیازات مثبت را در طی یک دوره دریافت نمایند، بنا به تشخیص و صلاحدید هیأت مدیره شامل تشویق­های انجمن از جمله تقدیر در شب عکاس خواهند شد.

توجه: اعضای محترم توجه داشته باشند با درنظر گرفتن شرایط متغییردر برگزاری هریک از موارد از جمله، تعداد ورک­شاپ­ها، نمایشگاه و... در هر دوره، نحوه امتیازبندی و حداکثر امتیازات متغیر خواهد بود که با تصمیم نهایی هیأت مدیره، عملکرد هر عضو در طی یک دوره بررسی خواهد شد و امتیازات اعلام می­شود.

 

*** شیوه نامه اجرای عکاسان

مقدمه

اجرای ویژه عکاسان سال­هاست که به روش­های گوناگون در حال اجراست. انجمن عکاسان خانه تئاتر (انجمن) با توجه به وظیفه ذاتی خود در مورد گسترش این گرایش، حمایت از عکاسان خانه تئاتر و ایجاد بستر مناسب برای علاقه­مندان به عکاسی تئاتر و نیز ارتباط و همکاری مشترک با گروه­های نمایشی و سالن­های نمایش اقدام به تهیه شیوه­ نامه اجرای ویژه عکاسان نموده است. هدف از این کار انسجام بخشیدن به این فعالیت گروهی و مشخص کردن وظایف و انتظارات جامعه عکاسان تئاتر و گروه­های نمایشی و مدیریت سالن­های نمایش در این خصوص است. این شیوه نامه شامل دو بخش کلی است که پس از امضا نهایی طرفین این تفاهم ­نامه اجرایی خواهد شد.

بخش یک: تعهدات انجمن

الف: انجمن متعهد می­شود اخبار اجرای ویژه عکاسان را در تمامی گروه­های مرتبط با انجمن اطلاع رسانی کند. (رسانه­های مجازی)

ب: عکاسان شرکت کننده در اجرای ویژه عکاسان از اعضای انجمن و یا عکاسانی هستند که مورد تائید انجمن هستند. (انجمن مسئولیتی در قبال عکاسان خبری یا عکاسان آزادی که از سوی عوامل اجرایی دعوت می­شوند نخواهد داشت)

ج: در طول اجرا، عکاسان ملزم به رعایت موارد فنی و انضباطی طبق دستور عمل پیوست هستند.

د: انجمن پس از حصول توافق با گروه نمایشی یا سالن نمایش صرفاً به اطلاع رسانی در این مورد می­پردازد. استقبال یا عدم استقبال از اجرا منوط به تصمیم فردی عکاسان بوده و انجمن در این مورد تعهدی ندارد.

هـ: برای برگزاری اجرای ویژه عکاسان، انجمن فقط نمایش­هایی راخواهد پذیرفت که در سالن­های دارای مجوز رسمی و قانونی اجرا داشته باشند و به تائید مرکز هنرهای نمایشی رسیده باشد.

و: انجمن در مورد بروز حوادث در حین اجرای ویژه عکاسان که موجب ایجاد خسارت برای ابزار کار عکاسان و یا صدمه به خود عکاس بشود تعهد و مسئولیتی نداشته و عکاسان با آگاهی از این مورد در محل اجرا حاضر می­شوند.

ز: در صورت منتشر شدن عکسی از سوی عکاسان خبرگزاری­ها و یا سایت­های خبری که به هر صورت موجبات بروز مشکل برای گروه نمایش فراهم آورند، انجمن در این موارد مسئولیتی نداشته و به هیچ مرجعی پاسخگو نخواهد بود.

ح: به منظور ایجاد نظم و حفظ شأن عکاسان، انجمن با همکاری نماینده گروه نمایشی و یا سالن نمایش می­تواند اقدام به ثبت نام و دریافت کارت  شماره جایگاه در سالن از سوی عکاس را داشته باشد.

ط: از آن جایی که انجمن برای تمام اجراهای عکاسان تئاتر امکان تأمین نیروی ناظر را ندارد لذا مدیران روابط عمومی سالن­های نمایش بعنوان نماینده موقت انجمن در جایگاه ناظر محسوب می­شوند و لازم است تمامی بندهای شیوه نامه را اجرا کنند و گزارشی از تعداد شرکت کنندگان و سایر توضیحات مرتبط را به مسئول اجرای عکاسان در انجمن ارسال کنند.

ی: پیشنهاد انجمن به گروه­های نمایشی این است که اجرای جنرال به عکاسی اختصاص نیابد و بهتر است که چند شب از اجرا گدشته باشد تا اجرا کامل و به شکل نهایی خود رسیده باشد.

بخش دو: تعهدات گروه نمایشی

الف: نماینده گروه نمایشی یا مدیریت سالن اجرا باید درخواست خود را در مورد برگزاری اجرای ویژه عکاسان حداقل 72 ساعت قبل از اجرا به نماینده انجمن عکاسان خانه تئاتر ارائه بدهد.

ب: در صورت ملغی شدن اجرا به هر دلیل نماینده گروه نمایش و یا مدیریت سالن موظف است به مدت 24 ساعت قبل این مطلب را به اطلاع نماینده انجمن برساند تا هر چه سریع­تر اطلاع رسانی انجام بشود، در غیر این صورت انجمن پاسخگوی عکاسان در خصوص عدم هماهنگی­ها نخواهد بود.

ج: گروه اجرایی متعهد می­شود در روز اجرای عکاسان بلیط فروشی انجام نداده و تنها عکاسان در سالن اجرا حضور داشته باشند.

د: گروه نمایشی متعهد می­شود کلیه فضای سالن نمایش را به عکاسان اختصاص دهد. لذا بر اساس تعداد عکاسان و ظرفیت سالن نمایش جایگاه مناسب برای ایشان در نظر گرفته می­شود.

هـ: گروه نمایشی به هیچ شکلی حق درخواست دریافت عکس از عکاسان شرکت کننده در اجرای عکاسان را نخواهد داشت. اما در صورت لزوم جهت خرید تک عکس یا مجموعه عکسی، می­تواند با عکاس مورد نظر وارد مذاکره بشود.

و: نماینده گروه نمایش یا نماینده انجمن پیش از آغاز نمایش موظف است توضیحات یا تذکراتی راجع به عکاسی از نمایش بیان نماید.

ز: در اجرای عکاسانی که به صورت مسابقه برگزار می­شود، متن فراخوان باید به تائید نماینده انجمن رسیده باشد.

 

نماینده گروه نمایش یا سالن                                                                   نماینده انجمن عکاسان خانه تئاتر

  سمت.تاریخ.امضاء                                                                               سمت.تاریخ.امضاء

آخرین ویرایش : 1400/06/24
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram
نمایشنامه خواتی تماشاخانه عباس جوانمرد


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram