سایت موقت


انتشارات

» فصل نامه نمایش نامه شماره 6 و 7

ششمین و هفتمین شماره فصل نامه نمایش نامه  به مدیر مسئولی محمد یعقوبی و سردبیری بهزاد صدیقی منتشر شد. در این  دو شماره پس از یادداشت یکی دو سخن سردبیر  با عنوان دست آوردهای کانون نمایش نامه نویسان،در بخش کارنامه گزارشی از مراسم برگزیده گان ششمین دوره اتنخاب آثار ...

» کتاب سه جریان تئاتری معاصر امریکا « برادوی ، آف. برادوی، آف.آف. بردوی» ترجمه و تألیف برکه فروتن

با اینکه از عمر تئاتر در آمریکا تنها حدود سیصد سال می‌گذرد، اما نتایج تأثیرگذار آن در سطح جهان و به خصوص در زمینه تئاتر تجربی و آوانگارد درخور توجه است. تئاتر آمریکا در اصل یک تئاتر وارداتی است که توسط بازیگران انگلیسی و اجرای آثار نویسنده صاحب نام « ویلیام شکسپیر» به این کشور وارد گردید و پس ...

» خبرنامه های انجمن بازیگران خانه تئاتر شماره 1 تا 34

مشاهده خبرنامه های انجمن بازیگران خانه تئاتر شماره 1 تا 34