سایت موقت


انجمن ها » کانون کارگردانان خانه تئاتر

۰۹ تير ۱۳۹۲
[مشاهده لیست اعضای انجمن]

هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر

 طی انتخابات مورخ 9 آبان 94 اعضای هیات مدیره جدید کانون کارگردانان به شرح زیر است:

شکر خدا گودرزی: عضو اصلی هیات مدیره و رئیس هیات مدیره

محمد بنایی  : عضو اصلی هیات مدیره و نایب رئیس

هادی عامل : عضو اصلی هیات مدیره و سخنگو

حمید صفایی: عضو اصلی هیات مدیره و منشی جلسات

مجید کریمی: عضو اصلی هیات مدیره

 جواد روشن: بازرس اصلی

اسدالله زارعی: بازرس علی البدل

آیین نامه کانون کارگردانان

ماده1-  نام کانون، کارگردانان می باشد که با قبول اساسنامه ی خانه ی تآتر طبق این آیین نامه تاسیس گردیده است.
فصل اول، تعاریف
کارگردان: به فردی اطلاق می شود که متخصص امور هنرهای نمایشی به صورت تجربی یا آکادمیک است و پس از انتخاب یک متن نمایشی و دریافت مجوز قانونی بر طبق توافق نامه یا قرارداد مکتوب با ذکر زمان و مکان مشخص ، نمایشی را به صحنه برده باشد.
مجری طرح: به فردی اطلاق می شود که از سوی تهیه کننده نمایش اعم از خصوصی یا دولتی انتخاب شده و تمامی مسئولیت های فنی ، هنری و صنفی نمایش از ایده تا اجرا بر عهده ی او می باشد.
بدیهی است در حال حاضر کارگردان مسئولیت مجری طرح را نیز بالااجبار بر عهده دارد.
مدیر تولید: به فردی اطلاق می شود که مدیریت مالی و امور عقد قراردادهای یک پروژه ی نمایشی را ازسوی مجری طرح با عوامل هنری و یا فنی آن پروژه بر عهده دارد. انتخاب او می باید با مشورت و موافقت کارگردان صورت گیرد.
دراماتورژ: به فردی اطلاق می شود که تکنسین و تئوریسین متون نمایشی بوده و در روند تولید اثر نمایشی راهکارهای عملی ارائه میدهد.
دستیاران کارگردان: به فرد یا افرادی اطلاق می شود که بازوی اجرایی کارگردان محسوب شده و در تمامی مراحل تولید یک اثر نمایشی وی را همراهی می کنند. بدیهی است که تعداد دستیاران بستگی به حجم و گستردگی اثر نمایشی دارد.
منشی صحنه: به فردی اطلاق می شود که وظیفه ی ثبت و ضبط کلیه ی ایده های اجرایی یک اثر نمایشی را زیر نظر کارگردان برعهده دارد.
مدیر صحنه: به فردی اطلاق می شود که در تمامی مراحل تکوین و تمرین اجرای نمایش در کنار گروه کارگردانی حضور داشته باشد.
بدیهی است عناوین مانند؛ مدیریت اجرا، مشاور کارگردان و... که با گروه کارگردانی همکاری دارند بدلیل تشابه با تعاریف فوق در این آیین نامه بصورت مستقل دیده نشده اند.    
ماده2- نوع کانون، کانون کارگردانان تآتر به عنوان یکی از انجمن‌های وابسته و زیرمجموعه موسسه فرهنگی هنری خانه تآتر به شمار می‌آید. این کانون تشکلی است صنفی،‌فرهنگی هنری، غیرسیاسی و غیرتجاری که جهت تحقق اهداف ذکر شده در این آیین‌نامه تشکیل گردیده است.
ماده3- مدت فعالیت، مدت فعالیت کانون از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تآتر می‌تواند ادامه یابد منوط بر اینکه در چهارچوب قوانین و مقررات اساسنامه خانه تآتر و آیین‌نامه مصوب عمل کند.
ماده4- مرکز فعالیت کانون کارگردانان در خانه تآتر به نشانی فعلی، تهران، خیابان انقلاب، خیابان صبای جنوبی( برادران شهید مظفر)، نبش کوچه ماه، ساختمان آفتاب، طبقه اول است.
ماده5- موضوع فعالیت، با در نظر گرفتن موضوع فعالیت در ماده 7 اساسنامه خانه تآتر، کانون کارگردانان نیز موظف به برنامه‌ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در ارتباط با اعضای صنف خود خواهد بود.
ماده6- عضویت،کانون کارگردانان خانه تآتر بر اساس تعاریف فصل اول دارای چهار نوع عضویت است؛ پیوسته، وابسته ی ک، وابسته ی د و افتخاری.
عضویت پیوسته؛ اعضای پیوسته دارای تمامی اختیارات و وظایف و حقوق عضویت می‌باشند و تحت پوشش تمامی حمایتهای مادی و معنوی خانه تآتر قرار دارند و می‌توانند جهت انتخاب در هیات مدیره انجمن کارگردانان و نیز هیات مدیره خانه تآتر کاندیدا شوند. همچنین این اعضا درتمامی مجامع عمومی دارای حق رای می‌باشند.
عضویت وابسته ک ؛ اعضای وابسته ک ، کارگردانی هستند که ضمن برخورداری از تمامی حمایتهای مادی و معنوی خانه تآتر نمی‌توانند برای هیات مدیره کانون کارگردانان و نیز هیات مدیره خانه تآتر کاندیدا شوند و تنها دارای حق رای در مجامع عادی و فوق العاده می‌باشند.
عضویت وابسته ی د؛ اعضای وابسته ی د، دستیارانی هستند که از تمامی حمایت های مادی و معنوی خانه تآتر برخوردارند و در صورت پیوسته شدن، صرفا می توانند به عنوان بازرس هیات مدیره کانون کارگردانان کاندیدا و انتخاب شوند.
تبصره ی ب؛ کارگردانانی که یک پروژه ی نمایشی را به طور مستقل یا مشترک با تهیه کنندگان داخلی یا خارجی در خارج از کشور به اجرا بگذارند فارغ از تعداد اجرا، یک اجرای حرفه ای برای ایشان محسوب خواهد شد.
تبصره ی ج؛ کارگردانان ایرانی مقیم خارج از کشور در صورت ارائه تقاضای عضویت کانون کارگردانان می بایست شرایطی مانند عضویت پیوسته را در کشور محل اقامت خود را دارا باشند.
عضویت افتخاری؛ تمامی کسانی که به عناوین و با اشکال مختلف منشا خدمات به عرصه هنر کارگردانی بوده‌اند.( غیر از اعضای پیوسته و وابسته) بنا بر صلاحدید هیات مدیره کانون کارگردانان می‌توانند به عضویت افتخاری خانه تآتر درآیند. این اعضا در صورت تایید هیات مدیره کانون کارگردانان می‌توانند مورد حمایت‌های مادی و معنوی خانه تآتر قرار گیرند. برای این اعضا در صورت موافقت هیات مدیره کارت عضویت افتخاری صادر می‌گردد. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت کانون کارگردانان معاف بوده و می‌توانند بر اساس تبصره ذیل در انتخابات هیات مدیره کانون نامزد شوند.
تبصره: اعضا افتخاری کانون کارگردانان به دوگونه تعریف می شوند:
الف- اعضای افتخاری کارگردان که از حق شرکت در هیات مدیره کانون برخوردار خواهند بود.
ب- اعضا افتخاری غیر کارگردان که از تمامی حقوق و شرایط عضویت پیوسته ( غیر از عضویت در هیأت مدیره) برخوردار خواهند بود.
ماده7- شرایط عضویت در کانون کارگردانان خانه تآتر
1-    عضویت پیوسته                                                                                                                                                          
دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس، فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مربوطه یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور بترتیب با چهار، سه و دو اجرای حرفه‌ای.
تبصره الف: منظور از اجرای حرفه‌ای، حداقل پانزده شب اجرا از یک نمایش برای عموم با فروش بلیت در هر یک از تالارهای نمایش کشور است.
ب- دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس، فوق لیسانس و یا دکترا در رشته غیر مرتبط بترتیب با شش، پنج و چهار اجرای حرفه‌ای.
ج- دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با هفت اجرای حرفه‌ای.
د- دارا بودن مدرک دیپلم غیرمرتبط با هشت اجرای حرفه‌ای.
2- عضویت وابسته ی ک
الف- دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس، فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور بترتیب با سه، دو و یک اجرای حرفه‌ای.
ب- دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس، فوق لیسانس و یا دکترا در رشته غیرمرتبط بترتیب با پنج، چهار و سه اجرای حرفه‌ای.
ج- دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با شش اجرای حرفه‌ای.
د- دارا بودن مدرک دیپلم غیرمرتبط با هفت اجرای حرفه‌ای.
3-عضویت وابسته ی د
الف-دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در رشته ی مرتبط یا معادل ارزشیابی شدهی آن به ترتیب با شش ، چهار و دو اجرای حرفه ای.
ب- دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا غیر مرتبط به ترتیب با هشت، شش و چهار اجرای حرفه ای.
ج- دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط با هشت اجرای حرفه ای.
د- دارا بودن مدرک دیپلم غیر مرتبط با ده اجرای حرفه ای.
تبصره: دستیارانی که تعداد اجراهای حرفه ای آنان به بیست و چهار رسیده باشد می توانند عضو پیوسته ی کانون کارگردانان محسوب شوند اما صرفا به عنوان بازرس کانون کاندیدا انتخاب خواهند شد.
4- عضویت وابسته ی گروه کارگردانی:
الف- منشی صحنه
ب- مدیر صحنه
ج- دستیار دوم و سوم
د-مدیر اجرا
ه-دستیار صحنه
برای عضو شدن در کانون کارگردانان می بایست شرایطی دو برابراجراهای عضویت وابسته ی د را دارا باشند.
5- عضویت دراماتورژ
شرایط عضویت دراماتورژ در کانون کارگردانان خانه تآتر به شکل پیوسته یا وابسته ی آن مانند شرایط عضویت کارگردانان است.
تبصره1: هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تآتر پس از دریافت تقاضای عضویت متقاضی با توجه به مفاد آیین نامه و بررسی‌های لازم، در صورت تطابق با آیین‌نامه مصوب، عضویت وی را تایید می‌کند.
تبصره2:در صورت تایید عضویت هنرمندان متقاضی و پس از صدور کارت، تسهیلات بیمه ای عضو جدید توسط خانه تآتر ایجاد خواهد شد.
ماده8- وظایف اعضا
1-    پرداخت حق عضویت سالانه تا پایان خرداد همان سال به شماره حساب خانه تآتر 0105687070009 بانک ملی شعبه خشایار با ذکر نام کانون کارگردانان خانه تآتر و ارائه فیش بانک به کانون و امور مالی خانه تآتر.
2-    شرکت در مجامع عمومی کانون خود و خانه تآتر.
3-    ارائه گزارش فعالیت تآتری تا پایان هر سال به کانون کارگردانان جهت تکمیل آرشیو فعالیت اعضا.
4-     ارتباط مستمر با کانون کارگردانان و خانه تآتر و فعالیت در بخش های مختلف هنر تآتر.
5-    چنانچه هر یک از اعضای کانون شکایت صنفی داشته باشد، می تواند شکایت خود را بصورت کتبی به هیات مدیره کانون ارائه دهد هیات مدیره پس از بررسی و تلاش برای مصالحه طرفین در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب، توسط بازرس کانون موضوع را به شورای داوری خانه تآتر ارجاع خواهد داد.
6-    استمرار عضویت در کانون کارگردانان منوط به شرکت در حداقل یک فعالیت تآتری در فاصله زمانی دو سال است. اعضای بالاتر از 60 سال از این قاعده مستثنی می باشند.
7-    تمامی اعضای پیوسته و وابسته موظفند در برنامه‌ریزیهایی که از جانب خانه تآتر و یا کانون کارگردانان با اطلاع قبلی صورت می‌گیرد، در صورت نداشتن عذر موجه و مستند حضور یابند.
8-    حفظ جایگاه و شأنیت  خانه تآتر و کانون کارگردانان در مجامع صنفی و غیرصنفی.

ماده9- تعلیق و لغو عضویت
الف- در صورت تخلف از موارد وظایف اعضا طبق ماده هشت در آیین‌نامه مصوب و یا انجام عملی مغایر باحیثیت صنفی وحرفه‌ای ازطرف هر یک از اعضا، هیات مدیره کانون کارگردانان   می تواند با اکثریت آرا عضویت فرد خاطی را به حالت تعلیق درآورده و یا لغوعضویت نماید. حالت تعلیق یا لغو عضویت باید حداکثر مدت یکماه به عضو مورد نظر توسط پست سفارشی ابلاغ گردد.
عضو تعلیقی پس از دریافت نامه کانون در صورت عدم پذیرش رای صادره می‌تواند حداکثر ظرف مدت 15 روز شکایت خود را به بازرس هیات مدیره کانون کارگردانان ارائه کند. بازرس ابتدا آنرا درهیات مدیره مطرح خواهد کرد و چنانچه لازم باشد به شورای داوری خانه تآتر جهت تصمیم نهایی ارسال می‌گردد.
ب- در صورت عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالانه در زمان مقرر ضمن تعلیق به مدت یکسال کلیه حقوق مادی و معنوی و قانونی عضو خاطی  متوقف شده و در صورت عدم تقاضای مجدد وعدم پرداخت حق عضویت معوق، لغو کامل عضویت صورت خواهد گرفت.
ج- عدم حضور غیرموجه در دو مجمع عمومی متوالی خانه تآتر، همچنین عدم حضور در یک مجمع عمومی خانه تآتر و دو مجمع کانون موجب تعلیق یا لغو عضویت می‌شود.
د- هیات مدیره کانون کارگردانان در صورت دریافت شکایت از هر یک از اعضای خود در نشستی با حضور طرفین دعوا موضوع را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد بدیهی است که عضو مذبور ملزم به پذیرش رای هیات مدیره کانون خواهد بود.
ماده10- مجمع عمومی عادی  
1-    مجمع عمومی عادی سالی یکبار در ماه اسفند روز بیست و پنجم که به عنوان روز کارگردان نام گذاری شده برگزار می‌شود که در آن گزارش عملکرد سالانه کانون به اطلاع اعضا می‌رسد.
2-    انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان هر دو سال یکبار بر اساس زمان تشکیل هیات مدیره برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی فوق العاده
1-    در صورت استعفا و یا نیاز به ترمیم هیات مدیره کانون برای انتخابات تشکیل می شود.
2-    تقاضای عزل هیات مدیره و بازرسان که به درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره و یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته، مورد قبول یا رد قرار خواهد گرفت.
تشکیل مجمع عمومی عادی فوق العاده به دعوت اکثریت اعضا هیات مدیره یا بنا بر درخواست یک سوم اعضا پیوسته در هر زمان میسر است.
تبصره: برای تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده باید پانزده روز قبل از تشکیل آن از طریق روابط عمومی خانه تآتر اطلاع رسانی شود.
ماده11- شیوه تشکیل مجمع عمومی
1-    جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک از اعضا رسمیت می‌یابد. چنانچه در جلسه اول حدنصاب مذکور حاصل نشود مجددا با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه اول برای مجمع عمومی نوبت دوم، دعوت بعمل می‌آید، فاصله مجمع عمومی نوبت دوم نباید بیش از 30 روز و کمتر از 15 روز باشد. در جلسه دوم با حضور هر تعداد از اعضا جلسه رسمیت خواهد داشت.
2-     در هر یک از مجامع عمومی ابتدا یک رئیس جلسه، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه باید انتخاب شود. در جلسه مجمع عمومی فقط درباره دستور جلسه از پیش تعیین شده مذاکره می‌شود و رای گیری به صلاحدید عمومی و به صورت علنی یا مخفی خواهد بود. هنگام ورود هر عضو، مشخصات وی درج وبه امضاء خواهد رسید. منشی جلسه صورت مذاکرات را تهیه می‌کند که به امضا  رئیس، ناظران و منشی خواهد رسید، حضور بازرس خانه تآتر در مجامع عمومی اجباری است و بازرس هم باید صورتجلسه را تایید کند.
تبصره: اعضایی مجاز به حضور در این جلسات می¬باشند که حق عضویت سالانه¬ی خود را پرداخته باشند.

ماده12- هیات مدیره
1-    اعضای اصلی هیات مدیره کانون کارگردانان تآتر ایران پنج نفر و دو نفر عضو جانشین و یک بازرس اصلی و یک بازرس جانشین می‌باشد که برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
2-    جلسات هیات مدیره باید حداقل 15 روز یکبار تشکیل شود و هر جلسه با 3 نفر از اعضا و حضور بازرس رسمیت دارد.
3-    حداکثر یک هفته بعد از انتخابات در اولین جلسه باید رئیس هیات مدیره، نایب رئیس و مسئولیت‌های دیگر مشخص شوند.
4-    در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره در سه نوبت متوالی و یا پنج نوبت غیرمتوالی به تشخیص هیات مدیره و تایید بازرس کانون بعنوان لغو عضویت از هیات مدیره محسوب خواهد شد.
5-    هیات مدیره کانون موظف است برنامه سالانه خود همراه با برآورد هزینه و سایر موارد مورد لزوم را تا بهمن ماه هر سال به هیات مدیره خانه تآتر ارائه دهد.
6-    تمامی مسئولیت‌های اجرایی در ارتباط با کانون نسبت به خانه تآتر بر اساس رعایت موازین اساسنامه و موارد این آیین‌نامه و خط مشی خانه تآتر برعهده رئیس هیات مدیره و هیات مدیره کانون خواهد بود.
7-    بعد از انتخابات از جانب مدیرعامل خانه تآتر به هر یک از اعضای انتخابی حکمی بر اساس مسئولیت ایشان داده خواهد شد.
8-    معرفی یک نفر از اعضای هیات مدیره کانون کارگردانان بعنوان نماینده کانون برای حضور در جلسات هیات مدیره خانه تآتر بعنوان پل ارتباطی هیات مدیره خانه تآتر و کانون کارگردانان لازم الاجرا است و در صورت عدم حضور نماینده، رئیس هیات مدیره باید پاسخگو باشد.