سایت موقت


انجمن ها » انجمن عکاسان خانه تئاتر

۱۶ تير ۱۳۹۲
[مشاهده لیست اعضای انجمن]

هیات مدیره انجمن عکاسان خانه تئاتر

طی انتخابات مورخ 15شهریور 96 اعضای هیات مدیره جدید انجمن عکاسان تئاتر به شرح زیر است:

ابراهیم سیسان : رئیس هیات مدیره

  سید ضیا الدین صفویان:  نایب رئیس 

نادر بهرامی: عضو هیات مدیره

هادی نوید: بازرس اصلی

مهدی آشنا: عضو علی البدل هیات مدیره 

مونا صدر فرید پور : بازرس علی البدل

آیین نامه انجمن عکاسان تئاتر

 فصل اول کلیات
ماده 1- نام انجمن عکاسان تئاترمی باشد که با قبول کامل اساسنامه خانه تئاتر طبق این آئین نامه تاسیس شد.
ماده 2- نوع انجمن عکاسان تئاتر به عنوان یکی از انجمن های وابسته و زیرمجموعه موسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر به شمار می آید. این انجمن تشکلی است صنفی، فرهنگی هنری، غیر سیاسی ، غیر تجاری که جهت تحقق اهداف ذکر شده در این آئین نامه تشکیل گردیده است.
ماده 3- مدت فعالیت – مدت فعالیت انجمن از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تئاتر میتواند ادامه داشته باشد، منوط بر این که در چهار چوب قوانین و مقررات اساسنامه خانه تئاتر و این آئین ناه عمل می کند.
ماده4 – مرکز فعالیت انجمن خانه تئاتر در خانه تئاتر در حال حاضر به نشانی تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان صبای جنوبی ( برادران شهید مظفر ) نبش کوچه ماه ، ساختمان آفتاب ، طبقه اول می باشد.
ماده 5- موضوع فعالیت – با در نظر گرفتن موضوع فعالیت در ماده 7 اساسنامه خانه تئاتر انجمن موظف به برنامه ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در ارتباط با صنف خود خواهد بود.
ماده 6- عضویت انجمن دارای سه نوع عضویت میباشد. وابسته، پیوسته ، افتخاری.
الف- عضویت پیوسته که دارای کلیه اختیارات و وظایف و حقوق عضویت میباشد و تحت پوشش کلیه حمایت های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار دارد و میتواند جهت انتخاب در هیات مدیره انجمن خود و هیات مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود و در کلیه مجامع عمومی دارای حق رای میباشد.
ب- عضویت وابسته که ضمن برخورداری از کلیه حمایت های مادی و معنوی خانه تئاتر برخوردار است ولی نمی تواند برای هیات مدیره انجمن خود و یا هیات مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود فقط دارای حق رای دادن در مجامع عادی و عادی به طو فوق العاده می باشد.
ج- عضو افتخاری- کلیه کسانی که به عناوین مختلف منشا خدمات به هنر تئاتر بوده اند ( غیر از اعضای پیوسته و وابسته ) با پیشنهاد هیات مدیره موسسه و قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر ، می توانند به عضویت افتخاری خانه تئاتر در آینده و در صورت تائید هیات مدیره می‌توانندمورد حمایت های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار گیرند.
انجمن عکاسان تئاتر میتواند عضو افتخاری پیشنهادی خود را با ذکر دلایل به هیات مدیره معرفی و در صورت موافقت کارت عضویت افتخاری صادر گردد.
ماده 7 – شرایط عضویت در انجمن عکاسان تئاتر خانه تئاتر.
عضویت پیوسته:
الف) دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مربوطه ) یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور ، با 3 سال عکاسی تئاتر و عکاسی از 40 نمایش اجرا شده در سالنهای رسمی کشور .
ب) دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکترا ) در رشته غیر مرتبط با 4 سال عکاسی تئاتر و عکاسی از 50 نمایش اجرا شده در سالنهای رسمی کشور .
ج) دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور .
با 4 سال عکاسی تئاتر و عکاسی از 60 نمایش اجرا شده در سالنهای رسمی کشور .
د) دارا بودن مدرک دیپلم غیر مرتبط با 4 سال عکاسی تئاتر و عکاسی از 70 نمایش اجرا شده در سالنهای رسمی کشور .

عضویت وابسته:
الف ) دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مرتبط ) یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور ، با 1 سال عکاسی تئاتر و عکاسی از 20 نمایش در سالنهای رسمی .
ب ) دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از لیسانس – فوق لیسانس و یا دکترا در رشته غیر مرتبط) با 2 سال عکاسی تئاتر و عکاسی از 25 نمایش اجرا شده در سالنهای رسمی کشور .
ج ) دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با 2 سال عکاسی تئاتر و عکاسی از 30 نمایش اجرا شده در سالن های رسمی کشور.
د ) دارا بودن مدرک دیپلم غیرمرتبط با 2 سال عکاسی و عکاسی از 35 نمایش اجرا شده در سالنهای رسمی کشور.
تبصره :هیات مدیره انجمن عکاسان تئاتر پس از دریافت تقاضای عضویت ، صلاحیت متقاضی را بررسی و در صورت تطابق با این آیین نامه عضویت ایشان را تایید میکند.
ماده 8- تکالیف اعضا
1-    پرداخت حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده ( از ابتدای هر سال تا پانزدهم خرداد همان سال) به شماره حساب خانه تئاتر 0105687070009 بانک ملی، شعبه خشایار و ارائه فیش بانک به انجمن و ارائه آن به امور مالی از طریق انجمن عکاسان تئاتر.
2-    شرکت در مجامع عمومی انجمن خود و خانه تئاتر.
3-    ارائه گزارش کار و فعالیت تئاتری سالانه از تاریخ اول بهمن ماه هر سال تا بیستم اسفندماه همان سال از طریق فرم¬های تهیه شده در انجمن.
4-    حضور فعال در انجمن مربوطه جهت بالابردن توان صنفی و حداقل ارتباط تلفنی یکبار در ماه جهت آگاهی از انجمن و خانه تئاتر .
5-    چنانچه هر یک از اعضای انجمن ، شکایتی صنفی داشته باشد ، شکایت خود را میتواند به صورت کتبی به هیات مدیره انجمن ارائه دهد ،هیات مدیره پس از بررسی اولیه و تلاش برای مصالحه طرفین در صورت عدم رسیدن به نتیجه ، موضوع را به شورای داوری خانه تئاتر ارجاع می کند.
6-    استمرار عضویت در انجمن منوط به شرکت در حداقل یک فعالیت تئاتری در هر رشته در فاصله زمانی دو سال است. اعضا بالای 60 سال سن از این قاعده مستثنی هستند.
7-    کلیه اعضا پیوسته و وابسته موظفند در برنامه ریزی هائی که از جانب خانه تئاتر با اطلاع قبلی صورت میگیرد . حضور یابند مگر آن که دارای عذر موجه و مستند باشند.
ماده 9 – تعلیق و لغو عضویت
الف- در صورت تخلف از موارد پیش بینی شده در این آیین نامه و یا انجام عملی مغایر با حیثیت صنفی و حرفه¬ای از طرف هر یک از اعضا هیات مدیره انجمن می¬تواند به تشخیص خود، عضویت شخص یاد شده را به حالت تعلیق در آورد و یا لغو عضویت نماید – حالت تعلیق یا لغو عضویت باید حداکثر ظرف مدت یکماه به عضو مورد نظر توسط پست سفارشی ابلاغ گردد. عضو پس از دریافت نامه انجمن در صورت عدم پذیرش رای صادره می¬تواند حداکثر ظرف مدت 15 روز شکایت خود را به بازرس هیات مدیره خانه تئاتر ارائه و بازرس ابتدا آن را در هیات مدیره مطرح خواهد کرد و چنانچه لازم باشد به شورای داوری ارسال میگردد.
ب- در صورت عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده به مدت یکسال ضمن متوقف شدن کلیه حقوق مادی و معنوی و قانونی و در صورت عدم تقاضای مجدد و پرداخت آن در سال بعد در زمان مقرر لغو کامل عضویت صورت خواهد گرفت.
ج- عدم حضور غیرموجه در دو مجمع عمومی متوالی خانه تئاتر و ندادن وکالت به دیگر عضو و عدم حضور در یک مجمع عمومی خانه تئاتر و دو مجمع انجمن مربوطه موجب لغو عضویت و قطع کلیه حقوق مادی ، معنوی و قانونی خانه تئاتر خواهد شد.
د- در صورت عدم گزارش فعالیت سالانه در تاریخ معین شده و یا عدم حضور فعال در برنامه های پیش بینی شده در انجمن مربوط موجب تعلیق عضویت بنا به نظر هیات مدیره انجمن خواهد شد.
ماده 10- مجمع عمومی
1-    مجمع عمومی عادی سالی یکبار در ماه اردیبهشت برگزار می¬شود که در آن گزارش عملکرد سالانه انجمن به اطلاع اعضا میرسد.
2-    انتخاب اعضا هیات¬مدیره و بازرسان هر دو سال یکبار در ماه اسفند برگزار خواهد شد.
3-    بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که هیات مدیره پیشنهاد میکند ( در قالب حدود و اختیارات آیین نامه ).
4-    بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی که هیات مدیره در خصوص آنها به توافق نرسیده و رسیدگی به آنها به مجمع عمومی ارجاع شده است.
مجمع عمومی عادی فوق العاده
1-    در صورت استعفا و یا نیاز به ترمیم هیات مدیره برای انتخابات تشکیل میشود.
2-    تقاضای عزل هیات مدیره و بازرسان که به درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره و یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته در مجمع عمومی فوق العاده مورد قبول یا رد قرار خواهد گرفت.
مجمع عمومی فوق العاده به دعوت اکثریت اعضا هیات مدیره یا درخواست یک سوم اعضا پیوسته در هر زمان میسر است.
تبصره- برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی – فوق العاده باید پانزده روز قبل از تشکیل آن از طریق پست سفارشی اطلاع رسانی شود.
ماده 11 – طرز تشکیل مجمع عمومی
1-    جلسات مجمع عمومی با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می¬یابد. چنانچه در جلسه اول حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجددا با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه اول برای مجمع عمومی نوبت دوم دعوت بعمل می¬آید. فاصله مجمع عمومی نوبت دوم نباید بیش از 20 روز و کمتر از 15 روز باشد . در جلسه دوم با حضور هر تعداد از اعضا جلسه رسمی خواهد بود.
2-    در هر یک از مجامع عمومی ابتدا یک رئیس جلسه ، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه باید انتخاب شود . در جلسه مجمع عمومی فقط درباره دستور جلسه از پیش تعیین شده مذاکره میشود و رای گیری به صلاحدید عمومی به صورت علنی یا مخفی خواهد بود. هنگام ورود هر عضو مشخصات وی در لیست ذکر شده به امضا عضو می¬رسد- منشی جلسه صورت مذاکرات را تهیه میکند که به امضا رئیس ، ناظران و منشی خواهد رسید- حضور بازری خانه تئاتر در مجامع عمومی اجباری است و بازرس هم صورتجلسه را باید تایید کند.
ماده 12- هیات مدیره
1-    اعضا اصلی هیات مدیره انجمن عکاسان تئاتر، 3 نفر و 1 نفر عضو علی¬البدل و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی¬البدل می¬باشد که برای مدت دو سال انتخاب می¬شوند.
2-    حداکثر یک هفته بعد از انتخابات در اولین جلسه باید رئیس هیات مدیره ، نائب رئیس و مسئولیت¬های دیگر مشخص شود.
3-    جلسات هیات مدیره باید حداقل 15 روز یکبار تشکیل شود و هر جلسه با 3 تعداد از اعضا و حضور بازرس رسمیت دارد.
4-    در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضا هیات مدیره در دو نوبت متوالی و یا سه نوبت غیر متوالی به عنوان لغو عضویت از هیات مدیره محسوب خواهد شد.
5-    هیات مدیره انجمن موظف است برنامه سالانه خود را همراه با برآورد هزینه و سایر موارد مورد لزوم تا نیمه اردیبهشت هرسال به هیات مدیره خانه تئاتر ارائه دهد تا پس از بررسی از جانب هیات مدیره خانه تئاتر اعلام نظر شود.
6-    کلیه مسئولیت¬های اجرائی در ارتباط با انجمن نسبت به خانه تئاتر بر اساس رعایت موازین اساسنامه و موارد این آیین¬نامه و خط مشی خانه تئاتر بر عهده رئیس هیات مدیره و هیات مدیره انجمن خواهد بود.
7-    بعد از انتخابات حکمی از جانب خانه تئاتر به هر یک از اعضا بر اساس مسئولیت ایشان داده خواهد شد.
8-    معرفی یک نفره به عنوان نماینده انجمن برای حضور در جلسات شورای هماهنگی به عنوان پل ارتباطی هیات مدیره خانه تئاتر و انجمن لازم الاجرا است و در صورت عدم حضور نماینده رئیس هیات مدیره انجمن باید پاسخگوی عدم حضور نماینده باشد.
تبصره- هر یک از اعضا هیات مدیره نباید عضو هیچ تشکیلات دولتی یا پست مدیریت و یا عضو تشکیلات غیر دولتی در شکل مشابه به شکل خود باشد و چنانچه در دوره عضویت خود پذیرای چنین مسئولیت و یا سمتی گردد مستعفی شناخته می¬شود.
ماده 13 – امور مالی و محاسباتی
کلیه مسائل مالی انجمن از طریق امور مالی خانه تئاتر انجام می¬گردد و انجمن حق داشتن هیچگونه حساب مالی در بانک و یا صندوق را ندارد، تنها در مواردی که لازم باشد بر اساس نیاز و موافقت برای برگزاری و یا اجرای برنامه¬های پیش¬بینی شده، مبلغ مصوب در چند نوبت بصورت تنخواه به نماینده معرفی شده از طرف انجمن پرداخت و نماینده موظف و مکلف به دادن فاکتور معتبر در ارتباط با هزینه مورد نظر یا موارد مشخص شده خواهد بود.
تبصره یک- دانشجویان رشته عکاسی با ارائه معرفی نامه صادر شده از واحد دانشگاهی و نمونه عکسی از 20 نمایش دانشجویی می-توانند با هماهنگی انجمن عکاسان تئاتر و مرکز هنرهای نمایشی مجوز عکاسی از نمایش¬های در حال اجرا در سالن¬های رسمی تئاتر کشور را دریافت نمایند.
تبصره دو- عکاسانی که صرفا به عکاسی از تئاترهای خیابانی می¬پردازند با ارائه نمونه عکس از 40 نمایش خیابانی می¬توانند تقاضای عضویت در انجمن را نمایند.
تبصره سه – عضوگیری انجمن عکاسان تئاتر سالی یکبار در اردیبهشت ماه صورت خواهد گرفت و هر سال 5 عضو جدید براساس نظر هیات مدیره انجمن پذیرفته شود.