در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
منجی فرهنگ شرق در نمایش
جوانمرد میزبان عبدالحسین نوشین می‌شود
خانه‌تئاتر اکو ایجاد می شود
برگزیدگان انجمن منتقدان خانه تئاتر معرفی شدند
اولین نشان طراحی لباس صحنه رونمایی شد
آقای اشمیت کیه؟


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram